Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Pantoprazol Aurobindo

CENY

40MG TBL ENT 28

Velkoobchod: 113,90 Kč
Maloobchodní: 171,65 Kč
Uhrazen: 144,28 Kč

40MG TBL ENT 100

Velkoobchod: 422,81 Kč
Maloobchodní: 613,01 Kč
Uhrazen: 515,25 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Pantoprazol Aurobindo 20 mg enterosolventní tablety

pantoprazolum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pantoprazol Aurobindo se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou, jestliže:

dobu jako pantoprazol, požádejte lékaře o konkrétní radu.


Neužívejte tento přípravek déle než 4 týdny bez konzultace s lékařem. Pokud nezaznamenáte úlevu od příznaků refluxní choroby (pálení žáhy nebo kyselá regurgitace) po 2 týdnech užívání přípravku, poraďte se s lékařem, který rozhodne o potřebě dlouhodobého užívání tohoto léčivého přípravku.


Pokud užíváte Pantoprazol Aurobindo po delší dobu, může to způsobit další rizika, jako jsou:


Informujte svého lékaře neprodleně, jestliže před užíváním tohoto přípravku nebo po léčbě tímto přípravkem zaznamenáte některé z dále popsaných příznaků, neboť by se mohlo jednat o projev jiného, závažnějšího onemocnění:


Lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření.


Jestliže máte podstoupit krevní testy, řekněte svému lékaři, že užíváte tento přípravek.

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem Pantoprazol Aurobindo, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu.

Nepoužívejte jej jako preventivní lék.

Jestliže již nějakou dobu trpíte opakovaným pálením žáhy nebo zažívacími problémy, nezapomeňte pravidelně docházet na kontroly k lékaři.


Děti a dospívající

Pantoprazol Aurobindo nesmí užívat děti a dospívající do 18 let z důvodu nedostatečných

informací týkající se bezpečnosti u této věkové skupiny.


Další léčivé přípravky a Pantoprazol Aurobindo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Pantoprazol Aurobindo může správný účinek některých léků ovlivnit. Týká se to zejména léků obsahujících některou z následujících léčivých látek:


Další nežádoucí účinky zahrnují:Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak Pantoprazol Aurobindo uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za zkratkou

  „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace


Co přípravek Pantoprazol Aurobindo obsahuje

Léčivá látka je pantoprazolum. Jedna tableta obsahuje pantoprazolum 20 mg (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum).


Další pomocné látky jsou:

Jádro tablety:

Maltitol (E 965), krospovidon typu B, sodná sůl karmelózy, uhličitan sodný, kalcium-stearát


Potahová vrstva:

Polyvinyl alkohol, mastek, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, sójový lecithin, žlutý oxid železitý (E 172), uhličitan sodný, disperze kopolymeru MA/EA (1:1), natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, triethyl-citrát


Jak přípravek Pantoprazol Aurobindo vypadá a co obsahuje toto balení

Pantoprazol Aurobindo jsou oválné, žluté tablety.

Pantoprazol Aurobindo je dodáván v blistrech po 7 a 14 tabletách a v lahvičkách po 7 a 14 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o. Karlovarská 77/12 161 00 Praha 6 Česká republika

Výrobce

Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A

Av. das Indústrias, Alto de Colaride, Agualva, 2735-213 Cacém, Portugalsko


Advance Pharma GmbH, Wallenroder Str. 12-14, Berlín, 13435, Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod názvy:

Belgie: Ippracid® 20 mg maagsapresistente tabletten

Česká republika: Pantoprazol Aurobindo

Německo: Pantotex 20 mg magensaftresistente Tabletten

Nizozemsko: Kruidvat maagzuurtabletten Pantoprazol 20 mg, maagsapresistente tabletten Polsko: Panzol Pro


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 1. 2022


image

Následující doporučení pro životní styl a dietní opatření Vám mohou pomoci zmírnit výskyt pálení žáhy nebo jiných příznaků souvisejících s překyselením.