Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Meaxin


Příbalová informace: Informace pro pacienta


Meaxin 100 mg dispergovatelné tablety

Meaxin 400 mg dispergovatelné tablety

imatinibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Meaxin a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meaxin užívat

 3. Jak se přípravek Meaxin užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Meaxin uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Meaxin a k čemu se používá


  Přípravek Meaxin je lék obsahující léčivou látku imatinib. Tento lék tlumí růst abnormálních buněk

  u níže uvedených onemocnění, zahrnujících některé typy nádorů.


  Přípravek Meaxin se používá k léčbě dospělých a dětí s:


  • Chronickou myeloidní leukemií (CML). Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek. Bílé krvinky obvykle pomáhají organismu bojovat proti infekci. Chronická myeloidní leukemie je forma leukemie, při které určité abnormální bílé krvinky (nazvané myeloidní buňky) začnou růst nekontrolovaně.

  • Philadelphia chromozom pozitivní akutní lymfatickou leukemií (Ph-pozitivní ALL). Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek. Bílé krvinky obvykle pomáhají tělu bojovat proti infekci. Akutní lymfatická leukemie je forma leukemie, při které určité abnormální bílé krvinky (nazvané lymfoblasty) začnou nekontrolovaně růst. Přípravek Meaxin tlumí růst těchto buněk.


   Přípravek Meaxin se také používá k léčbě dospělých s:


  • Myelodysplatickým/myeloproliferativním onemocněním (MDS/MPD). Jde o skupinu onemocnění krve, u kterých některé bílé krvinky začnou růst nekontrolovaně. Přípravek Meaxin tlumí růst těchto buněk u určitého podtypu těchto onemocnění.

  • Syndromem hypereozinofilie (HES) a/nebo chronickou eozinofilní leukemií (CEL). Jsou to krevní onemocnění, při nichž určité krvinky (nazvané eozinofily) začnou růst nekontrolovaně. Přípravek Meaxin tlumí růst těchto buněk u určitého podtypu těchto onemocnění.

  • Dermatofibrosarkomem protuberans (DFSP). DFSP je nádorové onemocnění podkožní tkáně, při kterém některé buňky začnou růst nekontrolovaně. Přípravek Meaxin tlumí růst těchto buněk.

  V následujícím textu této příbalové informace budeme pro tato onemocnění používat uvedené zkratky.

  Jestliže máte nějaké dotazy, jak přípravek Meaxin působí, nebo proč byl tento lék předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meaxin užívat


  Přípravek Meaxin Vám bude předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění krve nebo solidních nádorů (pevných ohraničených nádorů).


  Dodržujte pečlivě všechna doporučení lékaře, i když se budou lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci.


  Neužívejte přípravek Meaxin

  - jestliže jste alergický(á) na imatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

  v bodě 6).

  Pokud se Vás to týká, oznamte to svému lékaři, aniž byste přípravek Meaxin užíval(a).


  Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á), ale nejste si tím jistý(á), poraďte se se svým lékařem.


  Upozornění a opatření

  Před užitím přípravku Meaxin se poraďte se svým lékařem:

  • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) potíže s játry, ledvinami nebo se srdcem.

  • jestliže užíváte lék levothyroxin, protože Vám byla odstraněna štítná žláza.

  • pokud jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte v současné době. Přípravek Meaxin může hepatitidu B znovu aktivovat, což může v některých případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem na možný výskyt známek této infekce.

  • jestliže se u Vás během léčby přípravkem Meaxin objeví modřiny, krvácení, horečka, únava a zmatenost, kontaktujte svého lékaře. Může to být známka poškození krevních cév známá jako trombotická mikroangiopatie (TMA).

  Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, oznamte to lékaři před užíváním přípravku Meaxin.


  Během užívání přípravku Meaxin můžete být citlivější na sluneční záření. Je důležité, abyste používal(a) ochranný oděv a opalovací krém s vysokým ochranným faktorem proti slunečnímu záření (OF). Tato bezpečnostní opatření jsou platná i pro děti.


  Pokud začnete velmi rychle přibývat na váze během léčby přípravkem Meaxin, sdělte to ihned svému lékaři. Přípravek Meaxin může způsobit zadržování vody ve Vašem těle (závažnou retenci tekutin).


  Během užívání přípravku Meaxin bude Váš lékař pravidelně sledovat, zda lék účinkuje. Také Vám bude pravidelně kontrolován krevní obraz a tělesná hmotnost.


  Děti a dospívající

  Přípravek Meaxin je také léčba pro děti s CML. Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí s CML mladších než 2 roky. Zkušenosti s podáváním u dětí s Ph-pozitivní ALL jsou omezené a u dětí s MDS/MPD, DFSP a HES/CEL jsou velmi omezené.


  U některých dětí a dospívajících, kteří užívají přípravek Meaxin, se může projevit pomalejší tělesný růst, než je běžné. Lékař bude sledovat růst při pravidelných návštěvách.


  Další léčivé přípravky a přípravek Meaxin

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (jako je paracetamol), včetně rostlinných přípravků (jako je třezalka tečkovaná). Některé léky, pokud jsou užívány společně s přípravkem Meaxin, mohou účinek přípravku Meaxin ovlivňovat. Mohou zvýšit

  nebo naopak snížit účinnost přípravku Meaxin, což vede buď ke zvýšení jeho nežádoucích účinků, nebo ke snížení jeho účinnosti. Stejně tak může Přípravek Meaxin ovlivňovat i některé jiné léky.

  Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky zamezující tvorbě krevních sraženin.


  Těhotenství, kojení a plodnost

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


  • Užívání přípravku Meaxin během těhotenství se nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné, protože může poškodit Vaše dítě. Lékař Vám vysvětlí možná rizika užívání přípravku Meaxin během těhotenství.

  • Ženám, které by mohly otěhotnět, se doporučuje během léčby a po dobu 15 dnů po ukončení léčby účinná antikoncepce.

  • Během léčby a po dobu 15 dnů po ukončení léčby přípravkem Meaxin nekojte, protože to může poškodit Vaše dítě.

  • Pacienti, kteří se obávají o svou plodnost během užívání přípravku Meaxin, by se měli poradit se svým lékařem.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Při užívání tohoto přípravku můžete pociťovat závrať nebo ospalost nebo se objeví rozmazané vidění. Pokud se to stane, neřiďte nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud se nebudete opět cítit dobře.


  Přípravek Meaxin obsahuje sodík

  Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

  v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Meaxin užívá


Lékař Vám předepsal přípravek Meaxin, protože máte závažné onemocnění. Přípravek Meaxin Vám může pomoci v boji s tímto onemocněním.


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Je důležité pokračovat v léčbě tak dlouho, jak Vám řekl lékař nebo lékárník. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Nepřerušujte užívání přípravku Meaxin, dokud Vám to Váš lékař neřekne.


Pokud nemůžete užívat přípravek podle pokynů svého lékaře nebo si myslíte, že ho již nepotřebujete, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Kolik přípravku Meaxin máte užívat Použití u dospělých

Lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet přípravku Meaxin máte užívat.


Jestliže jste léčen(a) pro CML:

Podle stavu Vašeho onemocnění je obvyklá počáteční dávka 400 mg nebo 600 mg:

image

jednou denně.


Pro CML Vám může lékař podle Vaší odpovědi na léčbu předepsat vyšší nebo nižší dávky. Jestliže je Vaše denní dávka 800 mg (8 tablet), měl(a) byste užívat 4 tablety ráno a 4 tablety večer.

image

Pro CML Vám může lékař podle Vaší odpovědi na léčbu předepsat vyšší nebo nižší dávky. Jestliže je Vaše denní dávka 800 mg (2 tablety), měl(a) byste užívat jednu tabletu ráno a jednu tabletu večer.


Jestliže jste léčen(a) pro Ph-pozitivní ALL:

Počáteční dávka je 600 mg užitá jako 6 tablet jednou denně.

Počáteční dávka je 600 mg užitých jako jedna 400mg tableta a dvě 100mg tablety jednou denně.


Jestliže jste léčen(a) pro MDS/MPD:

Počáteční dávka je 400 mg užitá jako 4 tablety jednou denně.

Počáteční dávka je 400 mg užitá jako 1 tableta jednou denně.


Jestliže jste léčen(a) pro HES/CEL:

Počáteční dávka je 100 mg užitá jako jedna 100mg tableta jednou denně.

Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení dávky na 400 mg užité jako 4 tablety jednou

denně.

image

Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení dávky na 400 mg užité jako jedna 400mg tableta

jednou denně.


Jestliže jste léčen(a) pro DFSP:

Dávka je 800 mg denně (8 tablet) užitá jako 4 tablety ráno a 4 tablety večer.

Dávka je 800 mg denně (2 tablety) užitá jako 1 tableta ráno a 1 tableta večer.


Použití u dětí a dospívajících

Lékař Vám řekne, kolik tablet přípravku Meaxin má být Vašemu dítěti podáno. Množství podaného přípravku Meaxin závisí na zdravotním stavu Vašeho dítěte, na jeho tělesné hmotnosti a výšce. Celková podaná denní dávka u dětí nesmí překročit dávku 800 mg pro CML a 600 mg pro Ph-pozitivní ALL. Léčba může být Vašemu dítěti podávána buď jednou denně, nebo může být denní dávka rozdělena do dvou podání (polovina dávky ráno a polovina večer).


Kdy a jak užívat přípravek Meaxin

Přípravek Meaxin užívejte s jídlem. Můžete tak předejít žaludečním potížím při užívání přípravku Meaxin. Před užitím rozpusťte tablety ve sklenici vody nebo jablečného džusu. Tablety se nesmí žvýkat ani polykat celé. Tabletu vyjměte z obalu následujícím způsobem:

 1. Uchopte blistr za hrany a oddělte jednu buňku blistru od zbytku blistru jemným odtržením podél

  perforace.

 2. Táhněte za hranu fólie a fólii úplně odloupněte.

 3. Vložte požadovaný počet tablet do sklenice s vodou nebo jablečným džusem.

  Pro každou 100mg tabletu použijte třetinu sklenice vody nebo jablečného džusu (minimálně 25 ml).

  Pro každou 400mg tabletu použijte sklenici vody nebo jablečného džusu (minimálně 100 ml).

 4. Míchejte lžící, dokud se tablety zcela nerozpustí.

 5. Jakmile se tablety rozpustí, okamžitě vypijte celý obsah sklenice. Pokud ulpí ve sklenici zbytky léčiva, nalijte do ní ještě trochu vody nebo džusu, zamíchejte tekutinu a rovněž ji vypijte.


image


Jak dlouho se přípravek Meaxin užívá

Přípravek Meaxin užívejte denně tak dlouho, jak Vám lékař sdělí.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Meaxin, než jste měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet, sdělte to ihned svému lékaři. Můžete potřebovat lékařskou pomoc. Vezměte balení léku s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Meaxin


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jsou obvykle lehké až středně těžké.


  Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás objeví:


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) nebo časté nežádoucí účinky (mohou postihnout

  až 1 z 10 lidí):

  • Rychlý nárůst tělesné hmotnosti. Přípravek Meaxin může způsobit zadržování vody v těle (závažná retence tekutin).

  • Příznaky infekce, jako je horečka, silná zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech. Přípravek Meaxin může snižovat počet bílých krvinek v krvi, a tak u Vás může snáze dojít k infekci.

  • Neočekávané krvácení nebo výskyt modřin (bez toho, abyste se poranila(a)).


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) nebo vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až

   1 z 1 000 lidí):

  • Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep (známky srdečních potíží).

  • Kašel, ztížené nebo bolestivé dýchání (známky plicních potíží).

  • Točení hlavy, závrať nebo mdloby (známky nízkého krevního tlaku).

  • Nevolnost (pocit na zvracení), se ztrátou chuti k jídlu, tmavě zabarvená moč, žloutnutí kůže nebo očního bělma (známky jaterních potíží).

  • Vyrážka, červená kůže s puchýřky na rtech, očích, kůži nebo v ústech, olupování kůže, horečka, vystouplá červená nebo nachová místa na kůži, svědění, pocit pálení, puchýřkovitá vyrážka (známky kožních potíží).

  • Silná bolest břicha, krev ve zvratcích, stolici nebo v moči, černá stolice (známky potíží zažívacího

   traktu).

  • Závažný pokles výdeje moči, pocit žízně (známky potíží ledvin).

  • Nevolnost (pocit na zvracení) s průjmem a zvracením, bolest břicha nebo horečka (známky střevních potíží).

  • Silná bolest hlavy, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje, potíže s mluvením, náhlá ztráta vědomí (příznaky potíží nervového systému, jako je krvácení nebo otoky uvnitř lebky/mozku).

  • Bledá kůže, pocit únavy a dušnost a tmavá moč (známky nízkého množství červených krvinek).

  • Bolest očí nebo zhoršené vidění, krvácení do očí.

  • Bolest v oblasti kyčlí nebo potíže při chůzi.

  • Necitlivé nebo studené prsty na rukou i nohou (známky Raynaudova syndromu).

  • Náhlé otoky a zčervenání kůže (známky kožní infekce zvané celulitida).

  • Potíže se sluchem.

  • Svalová slabost a svalové křeče s abnormálním srdečním rytmem (známky změn hladiny draslíku

   v krvi).

  • Podlitiny.

  • Bolest břicha s nevolností (pocit na zvracení).

  • Svalové křeče s horečkou, červenohnědou močí, bolestí svalů nebo svalovou ochablostí (známky svalových potíží).

  • Bolest v oblasti pánve někdy spojená s pocitem na zvracení a zvracením, s neočekávaným vaginálním (poševním) krvácením, pocit závrati nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku (známky potíží s vaječníky nebo dělohou).

  • Pocit na zvracení, dušnost, nepravidelný srdeční tep, zakalená moč, únava a/nebo kloubní potíže spojené s neobvyklými výsledky laboratorních testů (např. vysoká hladina draslíku, kyseliny močové a vápníku a nízké hladiny fosforu v krvi).

  • Krevní sraženiny v malých cévách (trombotická mikroangiopatie).


   Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

  • Kombinace závažné rozsáhlé vyrážky, pocitu nevolnosti, horečky, vysokého počtu určitého typu bílých krvinek či žlutá barva kůže nebo očí (známky žloutenky) s dušností, bolestí/nepříjemným pocitem na hrudi, výrazným snížením objemu moči a pocitem žízně atd. (známky alergické reakce spojené s léčbou).

  • Chronické selhání ledvin.

  • Recidiva (opětovné vzplanutí) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění

  (infekce jater).


  Pokud se u Vás objeví jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, oznamte to okamžitě svému lékaři.


  Jiné nežádoucí účinky mohou zahrnovat:


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

  • Bolest hlavy nebo pocit únavy.

  • Nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem nebo porucha zažívání.

  • Vyrážka.

  • Svalové křeče nebo bolest kloubů, svalů a kostí během užívání imatinibu nebo po ukončení léčby.

  • Otoky, jako např. otoky kolem kotníků nebo oteklé oči.

  • Zvýšení tělesné hmotnosti.

   Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, oznamte to svému lékaři.


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

  • Nechutenství, ztráta tělesné hmotnosti nebo porucha chuti k jídlu.

  • Pocit závratě nebo slabosti.

  • Potíže se spánkem (nespavost).

  • Výtok z očí se svěděním, zarudnutí a otoky (zánět spojivek), zvýšená produkce slz nebo neostré vidění.

  • Krvácení z nosu.

  • Bolest nebo zduření břicha, nadýmání, pálení žáhy nebo zácpa.

  • Svědění.

  • Neobvyklá ztráta vlasů nebo jejich prořídnutí.

  • Znecitlivění rukou nebo nohou.

  • Vředy v ústech.

  • Bolest kloubů s otoky.

  • Sucho v ústech, suchá kůže nebo suché oči.

  • Snížená nebo zvýšená citlivost kůže.

  • Návaly horka, zimnice nebo noční pocení.

   Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, sdělte to svému lékaři.


   Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

  • Zčervenání a/nebo otoky dlaní rukou a chodidel, které mohou být doprovázené pocitem brnění

   a pálení.

  • Bolestivé a/nebo puchýřovité kožní léze.

  • Zpomalení růstu u dětí a dospívajících.

   Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, sdělte to svému lékaři.

   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Meaxin uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


Co přípravek Meaxin obsahuje

image

100mg dispergovatelné tablety

Jedna dispergovatelná tableta obsahuje imatinibum 100 mg (jako imatinibi mesilas).

image

400mg dispergovatelné tablety

Jedna dispergovatelná tableta obsahuje imatinibum 400 mg (jako imatinibi mesilas).

- Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou mannitol (E421), mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, křemičitan vápenatý, silicifikovaná mikrokrystalická celulosa, kyselina citronová, krospovidon (typ A), magnesium-stearát (E470b) a natrium-stearyl-fumarát. Viz bod 2 „Přípravek Meaxin obsahuje sodík“.


Jak přípravek Meaxin vypadá a co obsahuje toto balení

image

100 mg: Dispergovatelné tablety jsou žlutavě bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně. Průměr: 12 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

image

image

400 mg: Dispergovatelné tablety jsou žlutavě bílé, bikonvexní, kulaté tablety. Průměr: 21 mm.


100mg dispergovatelné tablety

Přípravek Meaxin je dostupný v papírových krabičkách obsahujících 20 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 120 x

1 a 180 x 1 dispergovatelnou tabletu v odlupovacích OPA/Al/PVC//PET/Al perforovaných jednodávkových blistrech.


400mg dispergovatelné tablety

Přípravek Meaxin je dostupný v papírových krabičkách obsahujících 10 x 1, 30 x 1, 60 x 1 a 90 x 1 dispergovatelnou tabletu v odlupovacích OPA/Al/PVC//PET/Al perforovaných jednodávkových

blistrech.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko KRKA – FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Chorvatsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká republika

Meaxin Meaxin

Maďarsko

Meaxin 100 mg diszpergálódó tabletta Meaxin 400 mg diszpergálódó tabletta

Polsko

Meaxin

Rumunsko

Meaxin 100 mg comprimate pentru dispersie orală Meaxin 400 mg comprimate pentru dispersie orală


Slovenská republika

Meaxin 100 mg dispergovateľné tablety Meaxin 400 mg dispergovateľné tablety

Slovinsko

Meaxin 100 mg disperzibilne tablete Meaxin 400 mg disperzibilne tablete


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 4. 2021.


image

www.sukl.cz).