Domovská stránka Domovská stránka

Kreon
multienzymes (lipase, protease etc.)

CENY

10000U CPS ETD 50

Velkoobchod: 146,12 Kč
Maloobchodní: 220,21 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

25000U CPS ETD 50

Velkoobchod: 272,68 Kč
Maloobchodní: 405,54 Kč
Uhrazen: 30,74 Kč

35000U CPS ETD 100

Velkoobchod: 1 246,25 Kč
Maloobchodní: 1 695,23 Kč
Uhrazen: 645,81 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Kreon 35 000 enterosolventní tvrdé tobolky

pancreatis pulvis


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


 1. Co je přípravek Kreon a k čemu se používá Co je přípravek Kreon

  • Kreon obsahuje směs enzymů zvanou „pankreatinový prášek“.

  • Pankreatinový prášek se také nazývá pankreatin. Pomáhá Vám trávit potravu. Enzymy se získávají z pankreatických žláz vepřů.

  • Tobolky přípravku Kreon obsahují malé pelety, které pomalu uvolňují ve střevě pankreatinový prášek (enterosolventní pelety, zvané minimikropelety).


   K čemu se přípravek Kreon používá

   Kreon se používá k léčbě „pankreatické exokrinní insuficience“. To je případ, kdy slinivka břišní (pankreatická žláza) nevytváří množství enzymů, dostatečné k trávení potravy. To často nastává například u lidí, kteří mají:

  • cystickou fibrózu, což je vzácné genetické onemocnění

  • chronický zánět slinivky břišní (chronickou pankreatitidu)

  • odstraněnou slinivku břišní nebo její část (částečná nebo úplná pankreatektomie)

  • rakovinu slinivky břišní.

   Přípravek Kreon 35 000 mohou užívat děti, dospívající i dospělí. Dávkování u různých věkových skupin je vysvětleno v bodě 3 této příbalové informace, „Jak se přípravek Kreon užívá“.


   Léčba přípravkem Kreon zmírňuje příznaky pankreatické exokrinní insuficience, včetně konzistence stolice (např. mastná stolice), bolesti břicha, plynatosti a četnosti stolice (průjem nebo zácpa), a to nezávisle na základním onemocnění.


   Jak přípravek Kreon působí

   Enzymy obsažené v přípravku Kreon působí tak, že tráví potravu, která prochází střevem. Měl(a) byste užívat přípravek Kreon během jídla nebo svačiny nebo ihned po nich. To umožní enzymům, aby se důkladně smísily s potravou.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kreon užívat


  Neužívejte přípravek Kreon

  • jste-li alergický(á) (přecitlivělý(á)) na vepřový pankreatin nebo na kteroukoli další složku přípravku Kreon (uvedenou v bodě 6).


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Kreon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


   Pacienti s cystickou fibrózou

   U pacientů s cystickou fibrózou, kteří užívají vysoké dávky přípravků s obsahem pankreatinu, bylo

   hlášeno vzácné postižení střev zvané „fibrotizující kolonopatie“, při němž je střevo zúženo.

   Máte-li cystickou fibrózu a užíváte více než 10 000 jednotek lipázy na kg tělesné hmotnosti za den a

   máte neobvyklé břišní příznaky nebo se Vaše břišní příznaky změnily, řekněte to svému lékaři. Dávkování jednotek lipázy je vysvětleno v bodě 3 této příbalové informace, „Jak se přípravek Kreon užívá“.


   Závažná alergická reakce

   Pokud se u Vás vyskytne alergická reakce, ukončete léčbu a kontaktujte svého lékaře. Alergická reakce se může projevovat svěděním, kopřivkou nebo vyrážkou. Vzácně se může objevit závažnější alergická reakce, která se projevuje pocitem tepla, závratí až mdlobou a obtížným dýcháním; to jsou příznaky závažného, potenciálně život ohrožujícího stavu, který se nazývá „anafylaktický šok“. Při výskytu této reakce volejte okamžitě lékařskou pomoc.

   Pokud jste alergický(á) na vepřovou bílkovinu, informujte o tom před užitím přípravku Kreon svého lékaře.


   Podráždění dutiny ústní

   V případě rozkousání tobolek nebo jejich držení v ústech po delší dobu se může objevit bolest, podráždění (zánět sliznice dutiny ústní), krvácení nebo vznik vředů v ústech. Pociťujete-li příznaky podráždění dutiny ústní, může Vám pomoci vypláchnutí úst a vypití sklenice vody.

   Přípravek Kreon může být mísen jen s určitým druhem potravy (viz bod 3 této příbalové informace,

   „Jak se přípravek Kreon užívá“).


   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávkové jednotce, to

   znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


   Další léčivé přípravky a přípravek Kreon

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.


   Těhotenství, kojení a plodnost

   Jste-li těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, řekněte to před užitím tohoto přípravku svému lékaři nebo lékárníkovi.

   Váš lékař rozhodne, můžete-li přípravek Kreon v těhotenství užívat. Přípravek Kreon se může užívat v období kojení.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Přípravek Kreon neovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo

   obsluhovat stroje.


 3. Jak se přípravek Kreon užívá


  Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře či lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Vaše dávka se měří v „jednotkách lipázy“. Lipáza je jedním z enzymů pankreatinového prášku. Různé síly přípravku Kreon obsahují různá množství lipázy.

  Vždy dbejte rady lékaře, kolik přípravku Kreon máte užívat. Váš lékař upraví dávku podle Vaší potřeby.

  Dávka závisí na:

  • závažnosti Vašeho onemocnění

  • Vaší hmotnosti

  • Vaší dietě

  • obsahu tuku ve Vaší stolici.

  Máte-li přesto stále vysoký obsah tuku ve stolici nebo jiné žaludeční nebo střevní obtíže, řekněte to svému lékaři, protože Vaše dávka může vyžadovat úpravu.


  Kolik přípravku Kreon užívat Pacienti s cystickou fibrózou

  Dět i:

  Tato síla léčivého přípravku nemusí být vhodná pro zahájení léčby u dětí, a to v závislosti na věku a hmotnosti dítěte.

  Dávku potřebnou pro dítě určí lékař za použití lékových forem obsahujících méně jednotek lipázy (např. 10 000 nebo 5 000 jednotek lipázy).

  Jakmile byla určena dávka na jídlo, lze tuto sílu léčivého přípravku u dětí použít.

  • Obvyklá úvodní dávka pro děti mladší 4 let je 1 000 jednotek lipázy na kilogram hmotnosti a jídlo.

  • Obvyklá úvodní dávka pro děti od 4 let je 500 jednotek lipázy na kilogram hmotnosti a jídlo.


   Dospí vající a dospělí:

   U dospívajících a dospělých se dávkování enzymů podle hmotnosti zahajuje 500 jednotkami lipázy na kilogram tělesné hmotnosti a jídlo.


   Pro všechny věkové skupiny:

   Dávka nemá překročit 2 500 jednotek lipázy na kilogram tělesné hmotnosti a jídlo nebo 10 000 jednotek lipázy na kilogram tělesné hmotnosti za den nebo 4 000 jednotek lipázy na gram přijatého tuku.


   Pro pacienty s ostatními pankreatickými obtížemi

   Dospí vající a dospělí:

   Obvyklá dávka užívaná s jídlem se pohybuje mezi 25 000 a 80 000 jednotkami lipázy.

   Obvyklá dávka užívaná se svačinou je polovinou dávky na jídlo.


   Kdy přípravek Kreon užívat

   Vždy užívejte přípravek Kreon během jídla nebo svačiny nebo ihned po nich. To umožní enzymům smísit se důkladně s potravou a strávit ji při průchodu střevem.


   Jak přípravek Kreon užívat

  • Kreon vždy užívejte s hlavním jídlem nebo svačinou.

  • Tobolky polykejte vcelku a zapijte je vodou nebo ovocnou šťávou.

  • Nedrťte ani nekousejte tobolky ani jejich obsah, protože to může způsobit podráždění sliznice dutiny ústní nebo změnit způsob, jakým Kreon v těle působí.

  • Pokud je polknutí tobolky obtížné, otevřete tobolku opatrně a přidejte pelety k malému množství měkké kyselé stravy nebo je smíchejte s kyselou tekutinou. Měkká kyselá strava může být například jablečné pyré nebo jogurt. Kyselá tekutina může být jablečná, pomerančová nebo ananasová šťáva. Nemíchejte pelety s vodou, mlékem ani ochuceným mlékem, mateřským

   mlékem, kojeneckou výživou nebo s horkým jídlem. Spolkněte směs ihned, bez drcení nebo

   kousání a zapijte vodou nebo šťávou.

  • Mísení s potravou nebo tekutinou, která není kyselá, stejně jako drcení nebo kousání pelet může

   vyvolat podráždění v ústech nebo změnu působení přípravku Kreon v organismu.

  • Nedržte tobolky přípravku Kreon nebo jejich obsah v ústech. Ujistěte se, že léčivo i jeho směs

   s potravou byly úplně spolknuty a žádné pelety nezůstaly v ústech.

  • Směs neskladujte.


   Jestliže jste užil(a) více přípravku Kreon, než jste měl(a)

   Jestliže jste užil(a) více přípravku Kreon, než jste měl(a), pijte hodně vody a řekněte to lékaři nebo lékárníkovi.

   Velmi vysoké dávky pankreatinového prášku způsobily někdy výskyt nadměrného množství kyseliny močové v moči a v krvi.


   Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kreon

   Pokud jste si zapomněl(a) vzít svou dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu, s dalším jídlem.

   Nesnažte se nahradit vynechanou dávku.


   Jestliže jste přestal(a) přípravek Kreon užívat

   Nepřestávejte užívat přípravek Kreon bez předchozí porady s lékařem. Mnoho pacientů potřebuje užívat přípravek Kreon po zbytek svého života.

   Máte-li jakékoli otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kreon nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.

  Při užívání tohoto léčivého přípravku se mohou vyskytnout následně uvedené nežádoucí účinky.


  Nejzávažnější nežádoucí účinky pozorované při užívání přípravků nahrazujících pankreatické enzymy jsou „anafylaktický šok“ a fibrotizující kolonopatie. Tyto dva nežádoucí účinky se vyskytly u velmi malého počtu pacientů, ale jejich přesná frekvence výskytu není známa.

  Anafylaktický šok je závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce, která se může rychle vyvinout. Jestliže zpozorujete některý z následujících příznaků, vyhledejte bezodkladně lékařskou první pomoc:

  • svědění, kopřivku nebo vyrážku

  • otok obličeje, očí, rtů, rukou nebo nohou

  • pocit na omdlení nebo pocit slabosti

  • obtíže s dýcháním nebo polykáním

  • bušení srdce

  • závrať, kolaps nebo bezvědomí.


   Opakované užívání vysokých dávek přípravků k náhradě pankreatických enzymů může také způsobit zjizvení nebo ztenčení stěny střeva, které může vyústit ve snížení průchodnosti střeva, což je stav zvaný fibrotizující kolonopatie. Pociťuje-li silnou bolest břicha, máte potíže s průchodem stolice (zácpu), pocit na zvracení nebo zvracíte, informujte ihned lékaře.


   Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

  • bolest žaludku (břicha).


   Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 z 10 lidí):

  • pocit nevolnosti (pocit na zvracení)

  • nevolnost (zvracení)

  • zácpa

  • plynatost (nadmutí břicha)

  • průjem.

   Tyto nežádoucí účinky mohou být způsobeny onemocněním, kvůli kterému přípravek Kreon užíváte.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 ze 100 lidí):

  • vyrážka.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Kreon uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na balení. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Po otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C a nepoužívejte déle než 6 měsíců. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Kreon obsahuje

  Léčivou látkou přípravku Kreon je pancreatis pulvis.

  • Jedna tobolka přípravku Kreon 35 000 obsahuje pancreatis pulvis 420 mg, což odpovídá

   (jednotky Ph.Eur.):


   - lipasum

   35 000

   - amylasum

   25 000

   - proteasum

   1 400.

  • Pomocnými látkami jsou: Obsah tobolky:

   • ftalát hypromelosy

   • makrogol 4000

   • triethyl-citrát

   • dimetikon 1 000

   • cetylalkohol Tobolka:

   • želatina

   • červený, žlutý a černý oxid železitý (E 172)

   • natrium-lauryl-sulfát

- oxid titaničitý (E 171).


Jak přípravek Kreon vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky přípravku Kreon 35 000 jsou podlouhlého tvaru, velikosti 00. Jsou červenohnědé a průhledné. Obsahují hnědavé enterosolventní pelety (minimikropelety).

Přípravek Kreon 35 000 je dostupný v HDPE lahvičkách s PP šroubovacím uzávěrem. Lahvičky obsahují 50, 60, 100, 120, 200 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

Do 31. 12. 2022:

Mylan IRE Healthcare Limited Unit 35/36 Grange Parade Baldoyle Industrial Estate Dublin 13, Irsko


Od 1. 1. 2023:

Viatris Healthcare Limited Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15 Dublin, Irsko


Výrobce

Abbott Laboratories GmbH Justus-von-Liebig-Str. 33

31535 Neustadt, Německo


image

Mylan Germany GmbH

Lütticher Straße 5

53842 Troisdorf

Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Rakousko

KREON 35.000 Einheiten - Kapseln

Belgie

Creon 35.000, 420 mg, maagsapresistente capsules, hard

Bulharsko

Креон 35 000 стомашно-устойчиви капсули, твърди

Chorvatsko

KREON® 35 000 želučanootporne kapsule, tvrde

Kypr

Pancreatin/BGP 35.000

Česká Republika

Kreon

Dánsko

Creon 35.000

Estonsko

Kreon 35 000 U

Finsko

Creon 35 000 enterokapseli, kova

Francie

CREON 35 000 U, gélule gastro-résistante

Německo

Kreon 35 000 Ph. Eur. Lipase Einheiten, magensaftresistente Hartkapseln

Řecko

Pancreatin/BGP 35.000

Maďarsko

Kreon 35 000 egység gyomornedv-ellenálló kemény kapszula

Island

Creon 35.000 sýruþolin hylki, hörð

Irsko

Creon 35000 gastro-resistant capsules, hard

Itálie

CREONIPE 35000 U.Ph.Eur. capsule rigide gastroresistenti

Lotyšsko

Kreon 35 000 V zarnās šķīstošās cietās kapsulas

Litva

Pancreas powder mylan 35 000 V skrandyje neirios kietosios kapsulės


Lucembursko

Creon 35000, 420 mg, gélules gastro-résistantes

Malta

Creon® 35000 Capsules

Nizozemsko

Creon 35.000, harde maagsapresistente capsules 35.000 eenheden

Norsko

Creon 35 000 harde enterokapsler

Polsko

Kreon 35 000

Portugalsko

KREON 35000, Cápsula gastro-resistente

Rumunsko

PANKREAL 35000 capsule gastrorezistente

Slovensko

Kreon 35 000, tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Slovinsko

Kreon EPI 35 000 Ph.Eur.e. trde gastrorezistentne kapsule

Španělsko

Kreon 35.000 U cápsulas duras gastrorresistentes

Švédsko

Creon 35000 enterokapslar, hårda

Velká Británie

Creon® 35000 Capsules


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 8. 2022