Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Aranesp

CENY

10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II

Velkoobchod: 319,48 Kč
Maloobchodní: 472,07 Kč
Uhrazen: 244,72 Kč

10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III

Velkoobchod: 319,48 Kč
Maloobchodní: 472,07 Kč
Uhrazen: 244,72 Kč

10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML I

Velkoobchod: 319,48 Kč
Maloobchodní: 472,07 Kč
Uhrazen: 244,72 Kč

20MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML II

Velkoobchod: 634,44 Kč
Maloobchodní: 895,76 Kč
Uhrazen: 441,05 Kč

20MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML III

Velkoobchod: 634,44 Kč
Maloobchodní: 895,76 Kč
Uhrazen: 441,05 Kč

30MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML III

Velkoobchod: 1 076,14 Kč
Maloobchodní: 1 476,29 Kč
Uhrazen: 794,23 Kč

30MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML II

Velkoobchod: 1 076,14 Kč
Maloobchodní: 1 476,29 Kč
Uhrazen: 794,23 Kč

40MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II

Velkoobchod: 1 438,16 Kč
Maloobchodní: 1 942,21 Kč
Uhrazen: 1 032,79 Kč

40MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III

Velkoobchod: 1 438,16 Kč
Maloobchodní: 1 942,21 Kč
Uhrazen: 1 032,79 Kč

60MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML II

Velkoobchod: 1 904,14 Kč
Maloobchodní: 2 541,93 Kč
Uhrazen: 1 177,81 Kč

60MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML III

Velkoobchod: 1 904,14 Kč
Maloobchodní: 2 541,93 Kč
Uhrazen: 1 177,81 Kč

80MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II

Velkoobchod: 2 539,13 Kč
Maloobchodní: 3 357,87 Kč
Uhrazen: 1 539,03 Kč

80MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III

Velkoobchod: 2 539,13 Kč
Maloobchodní: 3 357,87 Kč
Uhrazen: 1 539,03 Kč

100MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML III

Velkoobchod: 3 197,20 Kč
Maloobchodní: 4 183,09 Kč
Uhrazen: 1 909,54 Kč

100MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML II

Velkoobchod: 3 197,20 Kč
Maloobchodní: 4 183,09 Kč
Uhrazen: 1 909,54 Kč

500MCG INJ SOL ISP 1X1ML II

Velkoobchod: 15 595,42 Kč
Maloobchodní: 18 441,86 Kč
Uhrazen: 7 074,11 Kč

500MCG INJ SOL ISP 1X1ML III

Velkoobchod: 15 595,42 Kč
Maloobchodní: 18 441,86 Kč
Uhrazen: 7 074,11 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Aranesp 25 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Aranesp 200 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v injekční lahvičce darbepoetinum alfa


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak Aranesp vypadá a co obsahuje toto balení

Aranesp je čirý, bezbarvý nebo lehce perleťově zabarvený injekční roztok v injekční lahvičce. Aranesp je k dispozici v baleních po 1 nebo 4 injekčních lahvičkách. Na trhu nemusí být všechny

velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda

image

Nizozemsko


Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda

image

Nizozemsko


Výrobce

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin Irsko


Výrobce

Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgie


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

.


Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.