Domovská stránka Domovská stránka

Gaviscon Duo Efekt


Příbalová informace: informace pro uživatele


Gaviscon Duo Efekt 250 mg/106,5 mg/187,5 mg žvýkací tablety

natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Užívání přípravku Gaviscon Duo Efekt může podobně jako jiná antacida zakrýt příznaky jiného závažnějšího základního onemocnění.


Jestliže příznaky trvají déle než 7 dnů, poraďte se se svým lékařem.


Děti

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem mladších 12 let, výjimkou je podání na doporučení lékaře. Existuje riziko zvýšené hladiny sodíku v krvi (hypernatremia) u dětí, které mají problémy s ledvinami nebo, které mají zánět žaludku nebo střev (gastroenteritida).


Další léčivé přípravky a Gaviscon Duo Efekt

Neužívejte tento přípravek během dvou hodin po užití jiných léků perorálně (ústy), protože by mohlo dojít k narušení jejich účinku.


Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Těhotenství, kojení a plodnost

Tento lék můžete užívat i v případě, že jste těhotná, kojíte nebo plánujete otěhotnět. Trvání léčby by

mělo být podobně jako v případě všech léků omezeno na co nejkratší možnou dobu.


Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon Duo Efekt

Tento léčivý přípravek obsahuje 5,86 mg aspartamu v jedné tabletě. Aspartam je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém se v těle hromadí fenylalanin, protože ho tělo nedokáže správně odstranit.


Tento přípravek obsahuje azorubin (E 122), který může způsobit alergické reakce.


Tento léčivý přípravek obsahuje 55,89 mg (2,43 mmol) sodíku v jedné tabletě. Je nutno vzít v úvahu

u pacientů s dietou s nízkým obsahem sodíku.


Maximální doporučená denní dávka tohoto přípravku obsahuje 894,24 mg sodíku (nachází se v kuchyňské soli). To odpovídá 44,71 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.


Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud budete potřebovat užívat Gaviscon Duo Efekt denně po delší dobu, zejména pokud jste byl(a) upozorněn(a), abyste dodržoval(a) dietu s nízkým obsahem sodíku.


Tento přípravek obsahuje také 75 mg (1,88 mmol) vápníku v jedné tabletě. Pokud máte ledvinové

kameny nebo vysokou hladinu vápníku v krvi, je třeba se poradit s lékařem.


Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 1. Jak se Gaviscon Duo Efekt užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Určeno k perorálnímu podání. Před spolknutím řádně rozžvýkejte.

  D o spělí v četně starších pacientů a děti v ěku 12 let a starší: Při objevení příznaků užijte dvě až čtyři tablety po jídle a večer před spaním, maximálně čtyřikrát denně.


  D ěti m ladší než 12 let: Mají tento přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon Duo Efekt, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) příliš velké množství tohoto přípravku, není pravděpodobné, že by Vám nějak ublížil. Můžete však pociťovat nadýmání. Poraďte se se svým lékařem, pokud nadýmání neustoupí.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gaviscon Duo Efekt

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pouze pokračujte

  v užívání jako dříve.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne, ukončete užívání tohoto přípravku a sdělte to ihned svému lékaři. Velmi vzácně (méně než v 1 z 10 000 případů) může dojít k alergické reakci na některou ze složek přípravku. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat bolest břicha, průjem, pocit na zvracení, zvracení, kožní vyrážku, svědění, závratě, otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku (hrdla) a potíže s dýcháním.


  Hlášení nežádoucích účinků:

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


  Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Gaviscon Duo Efekt uchovávat


  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 30 C (25 °C pro polypropylenové obaly) a uchovávejte v původním obalu,

  aby byl přípravek chráněn před vlhkem.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 4. Obsah balení a další informace


Co Gaviscon Duo Efekt obsahuje:

Léčivými látkami jsou natrii alginas 250 mg; natrii hydrogenocarbonas 106,5 mg a calcii carbonas 187,5 mg v jedné žvýkací tabletě.


Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, makrogol 20 000, mannitol (E 421), kopovidon, draselná sůl acesulfamu, aspartam (E 951), mátové aroma a azorubin (E 122), směs xylitolu a sodné soli karmelosy


Jak Gaviscon Duo Efekt vypadá a co obsahuje toto balení:

Gaviscon Duo Efekt jsou ploché, kulaté dvouvrstvé tablety se zkosenými hranami s peprmintovou

chutí a vůní. Jedna vrstva tablety je růžová a slabě skvrnitá, a druhá vrstva je bílá.


Gaviscon Duo Efekt je dodáván ve dvou typech balení, v blistrech v krabičkách nebo v polypropylenových obalech.


Blistr: blistr obsahuje dvě, čtyři, šest nebo osm zatavených tablet.

Velikosti balení: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 62, 64 a 80 žvýkacích tablet.


P o lypropylenov é o baly: polypropylenové obaly na tablety s odklápěcím víčkem obsahující 8, 10, 12

nebo 16 tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha

republika

3,

130

00,

Česká

Výrobce:

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy


Belgie

Gaviscon Antizuur - Antireflux

Kypr

Gaviscon Double Action Μασώμενα Δισκία

Česká republika

Gaviscon Duo Efekt

Grécko

Gaviscon Double Action Μασώμενα Δισκία

Irsko

Gaviscon Extra Chewable Tablets. Sodium alginate 250mg, Sodium bicarbonate 106.5mg, Calcium carbonate 187.5mg

Lucembursko

Gaviscon Antiacide - Antireflux

Nizozemi

Gaviscon Duo kauwtabletten

Slovenská republika

Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety

Velká Británie

Gaviscon Double Action Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 12. 2020