Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Zyrtec

CENY

10MG TBL FLM 50

Velkoobchod: 273,00 Kč
Maloobchodní: 406,00 Kč
Uhrazen: 308,04 Kč

10MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 486,00 Kč
Maloobchodní: 699,20 Kč
Uhrazen: 522,88 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Zyrtec 10 mg potahované tablety


cetirizini dihydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před užíváním přípravku Zyrtec se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.


Jestliže máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou nebo močovým měchýřem), poraďte se se svým lékařem.


Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Zyrtec.


Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Zyrtec několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.


Děti

Nepodávejte tento lék dětem mladším než 6 let, protože léková forma potahovaných tablet nedovoluje vhodnou úpravu dávkování.


Další léčivé přípravky a Zyrtec

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Zyrtec s jídlem a pitím

Jídlo neovlivňuje vstřebávání přípravku Zyrtec.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Zyrtec nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s lékařem.


Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka. Riziko nežádoucích účinků u kojených dětí nelze vyloučit.

A proto byste bez porady s lékařem neměla Zyrtec užívat během kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Zyrtec v doporučených dávkách.

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo

obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.


Zyrtec, potahované tablety, obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 1. Jak se Zyrtec užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody. Tabletu lze rozdělit na 2 stejné dávky.


  Dospělí a dospívající starší 12 let

  Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.

  Perorální kapky přípravku Zyrtec je vhodnější léková forma pro děti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Děti ve věku od 6 do 12 let

  Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

  Perorální kapky přípravku Zyrtec je vhodnější léková forma pro děti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Pacienti s poruchou funkce ledvin

  Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně. Pokud trpíte závažným onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který Vám může upravit dávkování.

  Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který může upravit dávkování podle potřeb Vašeho dítěte.


  Pokud vnímáte účinek přípravku Zyrtec jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem.


  Délka léčby

  Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží a určuje ji Váš lékař.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Zyrtec, než jste měl(a)

  Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Zyrtec, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.


  V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost (pocit nemoci), rozšíření zornic, svědění, nervozita, útlum, ospalost (spavost), otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči (obtížné úplné vyprazdňování močového měchýře).


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Zyrtec

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat Zyrtec

  Pokud přestanete Zyrtec užívat, může se vzácně vrátit pruritus (intenzivní svědění) a/nebo urtikárie

  (kopřivka).


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat lék užívat a ihned se poradit s lékařem:

  - alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která

  způsobuje otok obličeje a hrdla).

  Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.


  Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

  • ospalost (spavost)

  • závrať, bolest hlavy

  • zánět hltanu (bolest v krku), rýma (ucpaný nos) (u dětí)

  • průjem, nevolnost, sucho v ústech

  • únava.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • rozrušení (neklid)

  • parestezie (zvláštní pocity na kůži)

  • bolesti břicha

  • pruritus (svědění kůže), vyrážka

  • astenie (nadměrná únava), malátnost (pocit nemoci).


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

  • alergické reakce, někdy závažné (velmi vzácně)

  • deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost

  • křeče

  • tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)

  • abnormální funkce jater

  • kopřivka

  • otok

  • zvýšení tělesné hmotnosti.


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

  • trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)

  • tiky (mimovolní záškuby)

  • mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť)

  • rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrická krize (mimovolní pohyby oční bulvy)

  • angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový exantém (lokalizované kožní erupce, alergie na lék)

  • abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).


   Frekvence nežádoucích účinků není známa (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

  • zvýšená chuť k jídlu

  • sebevražedné myšlenky (opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou), noční můry

  • amnézie (ztráta paměti), porucha paměti

  • vertigo (pocit otáčení nebo pohybu)

  • zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř)

  • pruritus (intenzivní svědění) a/nebo kopřivka po přerušení léčby

  • artralgie (bolest kloubů), myalgie (bolest svalů)

  • akutní generalizovaná exantemózní pustulóza (vyrážka s puchýřky, které obsahují hnis)

  • hepatitida (zánět jater).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Zyrtec uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


 4. Obsah balení a další informace


Co Zyrtec obsahuje


Jak Zyrtec vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá, podlouhlá, potahovaná tableta, dělená na jedné straně a s vylisovaným označením Y-Y. Balení s 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 nebo 100 (10x10) potahovanými tabletami.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci UCB s.r.o.

Jankovcova 1518/2 170 00 Praha 7 Česká republika


Výrobce

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itálie

image

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie

Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Rajdowa 9, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polsko ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Maďarsko

UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Německo UCB Pharma B.V., Hoge Mosten 2 A1, 4822 NH, Breda, Nizozemsko UCB Pharma AS, Haakon VIIs gate 6, NO-0161 Oslo, Norsko

UCB Nordic A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Kodaň S, Dánsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Belgie: Zyrtec Bulharsko: Zyrtec Česká republika: Zyrtec Dánsko: Zyrtec Estonsko: Zyrtec Finsko: Zyrtec

Francie: Zyrtec Irsko: Zirtek tablets

Itálie: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film Kypr: Zyrtec

Litva: Zyrtec Lotyšsko: Zyrtec Lucembursko: Zyrtec

Maďarsko: Zyrtec 10 mg filmtabletta Malta: Zyrtec

Německo: Zyrtec Nizozemsko: Zyrtec Norsko: Zyrtec Polsko: Zyrtec Portugalsko: Zyrtec

Rakousko: Zyrtec10 mg Filmtabletten

Řecko: Ziptek

Slovenská republika: Zyrtec

Slovinsko: Zyrtec 10 mg filmsko oblozene tablete

Španělsko: Zyrtec 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Velká Británie: Zirtek allergy tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 6. 2022