Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Deltyba

Příbalová informace: informace pro pacienta


Deltyba 25 mg dispergovatelné tablety

delamanidum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak Deltyba 25 mg dispergovatelné tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Deltyba 25 mg dispergovatelné tablety jsou kulaté a bílé až bělavé.


Přípravek Deltyba je dodáván v balení 48 dispergovatelných tablet v Al/Al blistrech.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelrozhodnutíoregistraci: Otsuka Novel Products GmbH Erika-Mann-Straße 21

80636 München Německo

Tel: +49 (0)89 206020 500


Výrobce:

R-Pharm Germany GmbH Heinrich-Mack-Straße 35

89257 Illertissen Německo


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


BE

Otsuka Novel Products GmbH Tél/Tel: +49 (0)89 206020 500

LT

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500


BG

Otsuka Novel Products GmbH Teл.: +49 (0)89 206020 500

LU

Otsuka Novel Products GmbH Tél/Tel: +49 (0)89 206020 500


CZ

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500

HU

Otsuka Novel Products GmbH Tel.: +49 (0)89 206020 500


DK

Otsuka Novel Products GmbH Tlf: +49 (0)89 206020 500

MT

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500


DE

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500

NL

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500


EE

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500

NO

Otsuka Novel Products GmbH Tlf: +49 (0)89 206020 500


EL

Otsuka Novel Products GmbH Τηλ: +49 (0)89 206020 500

AT

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500

ES

Otsuka Pharmaceutical S.A. Tel: +34 93 208 10 20

PL

Otsuka Novel Products GmbH Tel.: +49 (0)89 206020 500


FR

Otsuka Pharmaceutical France SAS Tél. : +33 (0)1 47 08 00 00

PT

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500


HR

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500

RO

Ewopharma Romania SRL

Tel.: +40 (0)21 260 13 44; +40 (0)21 260 14 07


IE

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500

SI

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500


IS

Otsuka Novel Products GmbH Sími: +49 (0)89 206020 500

SK

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500


IT

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l. Tel: +39 (0)2 00632710

FI

Otsuka Novel Products GmbH Puh/Tel: +49 (0)89 206020 500


CY

Otsuka Novel Products GmbH Τηλ: +49 (0)89 206020 500

SE

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500


LV

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500

UK (XI)

Otsuka Novel Products GmbH Tel: +49 (0)89 206020 500


Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM/RRRR}>.


Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmínečné schválení. Znamená to, že informace o tomto přípravku budou přibývat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.


. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.


PŘÍLOHA IV


VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V REGISTRACI

Vědecké závěry


S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) delamanidu dospěl výbor CHMP k těmto vědeckým závěrům:


Vzhledem k dostupným údajům z klinických hodnocení a spontánních hlášení, včetně čtyř pediatrických případů s úzkou časovou souvislostí a pozitivní dechallenge považuje výbor PRAC příčinnou souvislost mezi delamanidem a halucinacemi přinejmenším za rozumně možnou.


Vzhledem k dostupným údajům z literatury o in vitro studiích, které prokázaly zkříženou rezistenci s pretomanidem, se výbor PRAC domnívá, že je třeba aktualizovat informace o rezistenci.


Výbor PRAC dospěl k závěru, že je informace o přípravcích obsahujících delamanid třeba odpovídajícím způsobem změnit.


Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC.


Zdůvodnění změny v registraci


Na základě vědeckých závěrů týkajících se delamanidu výbor CHMP zastává stanovisko, že poměr přínosů a rizik léčivých přípravků obsahujících delamanid zůstává nezměněný, a to pod podmínkou, že

v informacích o přípravku budou provedeny navrhované změny. Výbor CHMP doporučuje změnu v registraci.