Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Trimbow

CENY

87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X180DÁV

Velkoobchod: 1 593,71 Kč
Maloobchodní: 2 142,40 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

88MCG/5MCG/9MCG INH PLV 1X120DÁV

Velkoobchod: 1 243,83 Kč
Maloobchodní: 1 692,11 Kč
Uhrazen: 183,30 Kč

87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X120DÁV

Velkoobchod: 1 274,95 Kč
Maloobchodní: 1 732,16 Kč
Uhrazen: 397,42 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Trimbow 87 mikrogramů/5 mikrogramů/9 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu

beclometasoni dipropionas/formoteroli fumaras dihydricus/glycopyrronium


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


INDIKÁTOR DÁVEK

Jak inhalátor používat

Při inhalaci stůjte nebo seďte zpříma.

DŮLEŽITÉ: Kroky 2 až 5 neprovádějte příliš rychle.

image

 1. Sejměte ochranné víčko náustku a zkontrolujte, že náustek je čistý, bez prachu a nečistot.

 2. Vydechněte pomalu a jak nejvíce je to možné, abyste vyprázdnil(a) plíce.

 3. Držte inhalátor ve svislé poloze s náustkem dole, vložte náustek do úst mezi zuby a pevně jej

  sevřete, ale nekousejte. Obemkněte rty náustek, jazyk má ležet naplocho pod ním.

 4. Pomalu a hluboce se nadechněte ústy, aby se plíce naplnily vzduchem (mělo by to trvat přibližně 4-5 sekund). Ihned poté, co se začnete nadechovat, pevně zatlačte na horní část

  tlakového obalu, aby byla podána jedna dávka (vstřik).

 5. Pak zadržte dech, co nejdéle je to možné, poté vyjměte inhalátor z úst a pomalu vydechněte.

  Nevydechujte do inhalátoru.

 6. Zkontrolujte, že se počet dávek uváděný počítadlem (60/120 vstřiků) o jednu snížil nebo že se indikátor dávek (180 vstřiků) o malý úsek pootočil.


Při podání druhé dávky držte inhalátor ve svislé poloze po dobu přibližně půl minuty, a poté zopakujte kroky 2 až 5.


Pokud se po inhalaci objeví obláček „mlhy“, vycházející buď z horní části inhalátoru nebo po stranách úst, znamená to, že se přípravek Trimbow nedostane do plic tak, jak by měl. Užijte další dávku podle pokynů uvedených od kroku 2.


Po použití znovu nasaďte ochranné víčko.


Aby se zabránilo riziku plísňové infekce úst a hrdla, po každém použití inhalátoru si vypláchněte ústa

nebo vykloktejte vodou bez jejího spolknutí nebo si vyčistěte zuby.


Kdy si obstarat nový inhalátor

Nový inhalátor si obstarejte, když počítadlo dávek nebo indikátor dávek ukazuje číslo 20. Přestaňte inhalátor používat, jakmile počítadlo nebo indikátor ukazuje 0, neboť množství přípravku zbylé

v nádobce nemusí stačit k podání úplné dávky.


Máte-li slabý stisk, může být snadnější držet inhalátor oběma rukama: položte oba ukazováky na horní

část inhalátoru a oba palce na dno inhalátoru.


Pokud Vám činí obtíže použít inhalátor na začátku nádechu, můžete použít nástavec AeroChamber Plus. Požádejte o tento nástavec svého lékaře nebo lékárníka.

Je důležité, abyste si přečetl(a) příbalovou informaci, která je dodávána s nástavcem AeroChamber Plus, a pečlivě dodržoval(a) pokyny týkající se použití a čištění tohoto nástavce.


Čištění inhalátoru Trimbow

Inhalátor čistěte jednou týdně.

 1. Nevyjímejte tlakový obal z inhalátoru a k čištění inhalátoru nepoužívejte vodu či jiné tekutiny.

 2. Sejměte ochranné víčko z náustku tak, že jej z inhalátoru stáhnete.

 3. Otřete vnitřní a vnější stranu náustku a inhalátoru čistým suchým hadříkem nebo ubrouskem.

 4. Nasaďte víčko náustku zpět.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Trimbow, než jste měl(a)

Je důležité, abyste používal(a) dávku přesně podle pokynů svého lékaře. Nepřekračujte předepsanou dávku bez porady s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Trimbow, než jste měl(a), mohou se vyskytnout nežádoucí účinky,

popsané v bodě 4.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Trimbow, než jste měl(a), a jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z uvedených příznaků, informujte svého lékaře. Je možné, že lékař bude chtít provést určité krevní

testy.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Trimbow

Použijte přípravek, jakmile si vzpomenete. Jestliže se již blíží doba použití následující dávky, nepoužijte vynechanou dávku, ale použijte až následující dávku ve správnou dobu. Dávku nezdvojnásobujte.


Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Trimbow

Je důležité používat přípravek Trimbow každý den. Nepřestávejte používat přípravek Trimbow ani

nesnižujte jeho dávku, a to ani v případě, že se cítíte lépe nebo nemáte žádné příznaky. Pokud tak chcete učinit, poraďte se se svým lékařem.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Existuje riziko, že bezprostředně po použití přípravku Trimbow dojde ke zhoršení dušnosti a sípání; tyto příznaky jsou známé jako paradoxní bronchospasmus (může se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000). V takovém případě přestaňte používat přípravek Trimbow a neprodleně použijte rychle působící úlevový inhalátor ke zvládnutí dušnosti a sípání. Ihned kontaktujte svého lékaře.


  Ihned informujte svého lékaře,

  • jestliže se u Vás objeví jakákoli alergická reakce, jako je kožní alergie, kopřivka, svědění kůže, kožní vyrážka (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100), zarudnutí kůže, otoky kůže nebo sliznic, zejména očí, obličeje, rtů a hrdla (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000).

  • jestliže se u Vás objeví bolest oka nebo nepříjemný pocit v očích a přechodně rozmazané vidění, vizuální halové jevy nebo barevné obrazce provázené zarudlýma očima. Může se jednat o příznaky akutního záchvatu glaukomu s úzkým úhlem (může se vyskytnout až u 1 osoby

   z 10 000).


   Informujte svého lékaře, jestliže budete mít při používání přípravku Trimbow kterýkoli z následujících

   příznaků, neboť se může jednat o příznaky plicní infekce (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob):

  • horečka nebo zimnice,

  • zvýšená produkce hlenu, změna barvy hlenu,

  • zhoršení kašle nebo zhoršené potíže s dýcháním.


   Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže a seřazeny podle frekvence.


   Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

  • bolest v krku,

  • rýma nebo ucpaný nos a kýchání,

  • plísňové infekce v ústech. Vypláchnutí úst nebo vykloktání vodou a vyčištění zubů ihned po inhalaci pomáhá zabránit těmto nežádoucím účinkům.

  • chrapot,

  • bolest hlavy,

  • infekce močových cest.


   Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

  • chřipka,

  • zánět dutin,

  • svědění v nose, rýma nebo ucpaný nos,

  • plísňové infekce hrdla nebo jícnu,

  • poševní plísňové infekce,

  • neklid,

  • třes,

  • závratě,

  • abnormální nebo snížené vnímání chuti,

  • necitlivost,

  • zánět ucha,

  • nepravidelná srdeční činnost,

  • změny na elektrokardiogramu (záznamu srdeční aktivity),

  • neobvykle rychlá srdeční činnost

   a poruchy srdečního rytmu,

  • bušení srdce (pocit neobvyklého bušení srdce),

  • zarudnutí obličeje,

  • zvýšený přítok krve do některých tkání

   v těle,

  • astmatický záchvat,

  • kašel a produktivní kašel,

  • podráždění hrdla,

  • krvácení z nosu,

  • zarudnutí hltanu,

  • sucho v ústech,

  • průjem,

  • potíže při polykání,

  • nevolnost,

  • žaludeční nevolnost,

  • žaludeční potíže po jídle,

  • pálení rtů,

  • zubní kaz,

  • kožní vyrážka, kopřivka, svědění kůže,

  • zánět sliznice v ústech s vředy nebo bez

   nich

  • zvýšené pocení,

  • svalové křeče a bolesti ve svalech,

  • bolest v horních nebo dolních končetinách,

  • bolest svalů, kostí nebo kloubů hrudníku,

  • únava

  • zvýšení krevního tlaku,

  • pokles hladiny některých složek krve: určitého typu bílých krvinek nazývaných granulocyty, draslíku nebo kortizolu,

  • zvýšení hladiny některých složek krve: glukózy, C-reaktivního proteinu, počtu krevních destiček, inzulinu, volných mastných kyselin nebo ketonů.


   Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000)

  • hrudní plísňové infekce,

  • snížená chuť k jídlu,

  • poruchy spánku (příliš málo spánku nebo nadměrně dlouhý spánek),

  • úporná bolest na hrudníku,

  • pocit vynechaného srdečního stahu nebo srdečních stahů navíc, neobvykle pomalá srdeční činnost,

  • zhoršení astmatu,

  • únik krve z cévy do tkání, které ji obklopují,

  • snížení krevního tlaku,

  • slabost,

  • bolest v zadní části úst a hrdla,

  • zánět hltanu,

  • sucho v hrdle,

  • bolestivé a časté močení,

  • potíže a bolest při močení,

  • zánět ledvin.


   Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000)

  • nízký počet určitých krevních buněk nazývaných krevní destičky,

  • pocit dechové nedostatečnosti nebo dušnosti,

  • otoky rukou a nohou,

  • zpomalení růstu u dětí a dospívajících.


   Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

  • rozmazané vidění.


   Dlouhodobé používání vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů může ve velmi vzácných případech mít účinky na organismus:

  • problémy s funkcí nadledvin (potlačení funkce nadledvin),

  • snížení kostní minerální denzity (řídnutí kostí),

  • zakalení oční čočky (katarakta).


   Přípravek Trimbow neobsahuje vysokou dávku inhalačního kortikosteroidu, ale lékař Vám občas může chtít změřit hladinu kortizolu v krvi.


   Následující nežádoucí účinky se rovněž mohou vyskytnout při dlouhodobém používání vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů, jejich frekvence však není známá (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

  • deprese,

  • pocit obav, nervozity, nadměrného vzrušení nebo podrážděnost. Výskyt těchto příhod je pravděpodobnější u dětí.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

  image

  informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

  nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

  k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Trimbow uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP.

  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Neperforujte tlakový obal.


  Před výdejem:

  Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C).


  Po výdeji (obdržení léku v lékárně):

  Tlakový obal s obsahem 60 vstřiků: Uchovávejte inhalátor při teplotě do 25 °C po dobu

  nejvýše 2 měsíců.

  Tlakový obal s obsahem 120 (balení s 1 obalem

  nebo vícečetné balení) a 180 vstřiků: Uchovávejte inhalátor při teplotě do 25 °C po dobu

  nejvýše 4 měsíců.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


Co přípravek Trimbow obsahuje

Léčivými látkami jsou beclometasoni dipropionas, formoteroli fumaras dihydricus a glycopyrronium.


Jedna podaná dávka (dávka uvolněná přes náustek) obsahuje beclometasoni dipropionas

87 mikrogramů, formoteroli fumaras dihydricus 5 mikrogramů a glycopyrronium 9 mikrogramů (jako glycopyrronii bromidum 11 mikrogramů).

Jedna odměřená dávka (dávka uvolněná přes ventil) obsahuje beclometasoni dipropionas

100 mikrogramů, formoteroli fumaras dihydricus 6 mikrogramů a glycopyrronium 10 mikrogramů

(jako glycopyrronii bromidum 12,5 mikrogramu).


Dalšími složkami jsou bezvodý ethanol (viz bod 2), kyselina chlorovodíková, hnací plyn: norfluran.


Jak přípravek Trimbow vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Trimbow je roztok k inhalaci v tlakovém obalu.


Přípravek Trimbow se dodává v tlakovém obalu (potažený hliník) s dávkovacím ventilem. Tlakový

obal je vložen do plastového inhalátoru. Jeho součástí je náustek s plastovým ochranným víčkem, a buď počítadlo dávek (obaly s obsahem 60 a 120 vstřiků) nebo indikátor dávek (obaly s obsahem 180 vstřiků).


Jedno balení obsahuje jeden tlakový obal s obsahem 60 vstřiků, 120 vstřiků nebo 180 vstřiků. Kromě

toho jsou k dispozici vícečetná balení s obsahem 240 vstřiků (2 tlakové obaly, každý s obsahem 120 vstřiků) nebo s obsahem 360 vstřiků (3 tlakové obaly, každý s obsahem 120 vstřiků).


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A

43122 Parma

Itálie


Výrobce

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via San Leonardo 96

43122 Parma

Itálie


Chiesi SAS

2 rue des Docteurs Alberto et Paolo Chiesi 41260 La Chaussée Saint Victor

Francie


image

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16

1010 Wien Rakousko


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919


България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00


Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország Chiesi Hungary Kft. Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791


Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V. Tel: + 31 88 501 64 00


Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB Tlf: + 46 8 753 35 20


Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919


España

Chiesi España, S.A.U. Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o. Tel.: + 48 22 620 1421


France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791


Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L. Tel: + 40 212023642


Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o. Tel: + 386-1-43 00 901


Ísland

Chiesi Pharma AB Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika Chiesi Slovakia s.r.o. Tel: + 421 259300060


Italia

Chiesi Italia S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB Puh/Tel: +46 8 753 35 20


Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB Tel: +46 8 753 35 20


Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom (Northern Ireland)

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791


Tato příbalová informace byla naposledy revidována.agentury pro léčivé přípravky .