Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Orfiril

CENY

300MG TBL ENT 50 I

Velkoobchod: 91,32 Kč
Maloobchodní: 137,62 Kč
Uhrazen: 27,73 Kč

300MG TBL ENT 50 III

Velkoobchod: 91,32 Kč
Maloobchodní: 137,62 Kč
Uhrazen: 27,73 Kč

600MG TBL ENT 50 I

Velkoobchod: 167,44 Kč
Maloobchodní: 251,56 Kč
Uhrazen: 31,78 Kč

600MG TBL ENT 50 II

Velkoobchod: 167,44 Kč
Maloobchodní: 251,56 Kč
Uhrazen: 31,78 Kč

300MG CPS PRO 50 II

Velkoobchod: 104,42 Kč
Maloobchodní: 157,36 Kč
Uhrazen: 47,47 Kč

150MG CPS PRO 50 II

Velkoobchod: 85,83 Kč
Maloobchodní: 129,35 Kč
Uhrazen: 74,40 Kč

500MG GRA PRO SCC 50

Velkoobchod: 246,13 Kč
Maloobchodní: 366,69 Kč
Uhrazen: 183,53 Kč

1000MG GRA PRO SCC 50

Velkoobchod: 457,44 Kč
Maloobchodní: 660,25 Kč
Uhrazen: 293,94 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Orfiril 100 mg/ml injekční roztok


natrii valproas


VAROVÁNÍ


Orfiril, natrii valproas, může vážně poškodit nenarozené dítě, pokud se používá v těhotenství.

Jste-li žena, která může otěhotnět, musíte používat účinnou metodu kontroly početí (antikoncepce) bez přerušení po celou dobu léčby přípravkem Orfiril. Váš lékař ji s Vámi prodiskutuje, ale musíte se též řídit pokyny uvedenými v bodě 2 této příbalové informace.

Domluvte si neprodleně schůzku se svým lékařem, pokud plánujete těhotenství nebo máte podezření, že jste těhotná.

Nepřestávejte s léčbou přípravkem Orfiril, dokud Vám lékař neřekne, protože Váš stav se může zhoršit.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Další důležité informace a upozornění k léčbě přípravkem Orfiril

Poškození jater a slinivky břišní:

Jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé možné klinické příznaky poškození jater během prvních 6 měsíců léčby, obzvláště v případě horečky, zvracení, únavy, slabosti, netečnosti, nechutenství, ztráty chuti k běžnému jídlu, nechuti k valproátu, pocitu na zvracení, opakovaného zvracení, bolesti břicha, žloutenky (zežloutnutí kůže nebo bělma očí), krvácení z nosu, podlitin, otoku nohou a/nebo rukou, zhoršení epilepsie (návrat záchvatů nebo zvýšení jejich četnosti), okamžitě kontaktujte svého lékaře. U dětí mají být tyto klinické příznaky pečlivě sledovány.

Ve velmi vzácných případech bylo zaznamenáno poškození slinivky břišní s podobnými příznaky.


Dojde-li k závažné poruše funkce jater nebo poškození slinivky břišní, léčba přípravkem Orfiril musí být okamžitě přerušena.

Léčba přípravkem Orfiril vyžaduje důkladné lékařské sledování a pravidelné krevní testy za účelem kontroly krevního obrazu, včetně krevních destiček, funkce jater a slinivky břišní. Je důležité tyto kontroly provádět. Platí to zejména v průběhu prvního roku léčby a pro pacienty před operací nebo zubním ošetřením.


Krvácení a tvorba podlitin

Pokud nečekaně krvácíte ze sliznic nebo jste náchylný(á) k tvorbě podlitin, musíte o tom informovat svého lékaře.


Zvýšení hladiny amoniaku v krvi

Podávání přípravku Orfiril může vést ke zvýšeným hladinám amoniaku v krvi (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se u Vás objeví příznaky jako netečnost, ospalost, zvracení, nízký krevní tlak nebo zvýšení četnosti epileptických záchvatů, kontaktujte svého lékaře.


Sebevražedné myšlenky a chování

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je natrium-valproát trpěli představami, že si ublíží či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.


Zhoršení záchvatů

Podobně jako u jiných antiepileptik u některých pacientů může při použití valproátu dojít ke zhoršení epileptických záchvatů.


Zvýšení tělesné hmotnosti

Při léčbě přípravkem Orfiril může docházet k nárůstu tělesné hmotnosti.


Chirurgický zákrok

Jestliže se chystáte na chirurgický nebo zubní zákrok, informujte lékaře, že jste léčen(a) přípravkem Orfiril. Bude nutné zkontrolovat srážlivost krve.


Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, obraťte se ihned na svého lékaře.


Další léčivé přípravky a Orfiril

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Účinek jiných léků na Orfiril

Účinek přípravku Orfiril může být oslaben, jestliže se používá s jinými léky, jako jsou:


Další léky vyžadující opatrnost


Orfiril může ovlivnit hladinu kodeinu (používaného k tlumení kašle nebo bolesti) v krvi.

V některých případech bylo současné podávání natrium-valproátu a topiramátu (antiepileptikum) nebo acetazolamidu (používaného k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku, glaukomu) spojeno se zvýšeným rizikem poškození mozku v důsledku vysokých hladin amoniaku v krvi.

V kombinaci s kvetiapinem (používaným k léčbě duševních onemocnění) se zvyšuje riziko nízkého počtu bílých krvinek.


Je možné, že jiné přípravky, které mohou poškodit játra, mohou zvyšovat riziko poškození jater natrium-valproátem.


Laboratorní vyšetření

Podávání přípravku Orfiril může způsobit falešně pozitivní výsledek testů na ketolátky v moči u pacientů s diabetes mellitus (cukrovkou).


Přípravek Orfiril s alkoholem

Při léčbě přípravkem Orfiril se nedoporučuje konzumovat alkohol, protože alkohol může zvyšovat nebezpečí poškození jater.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.


Důležitá rada pro ženyUjistěte se, že jste přečetla příručku pro pacienta, kterou jste obdržela od svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje Každoročně podepisovaný formulář s informacemi o riziku, požádá Vás o jeho podepsání a uloží jej. Od zdravotní sestry též obdržíte kartu pacienta pro připomenutí rizik valproátu během těhotenství.


Kojení

Valproát se vylučuje do mateřského mléka. S ohledem na přínos kojení pro dítě a na prospěšnost léčby pro matku lékař rozhodne, zda se přeruší kojení nebo ukončí podávání přípravku Orfiril.


Plodnost

Orfiril může snížit Vaši plodnost. Jednotlivé zprávy však ukázaly, že tento účinek je vratný po vysazení léku.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby natrium-valproátem se mohou zhoršit Vaše reakční schopnosti. To je nutné vzít v úvahu, když je zapotřebí zvýšené pozornosti, například během řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů. O případném vykonávání těchto činností se poraďte se svým lékařem.


Orfiril obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 41,6 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné ampuli. To odpovídá 2 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.


 1. Jak se přípravek Orfiril používá


  Přípravek Orfiril Vám bude podáván lékařem nebo zdravotní sestrou.

  Lékař rozhodne o množství podávaného přípravku v závislosti na Vašem onemocnění, věku a tělesné hmotnosti. Během léčby může být zapotřebí provádět určitá vyšetření krve.


  Jakmile to bude z praktických důvodů možné, lékař ukončí podávání injekčního přípravku a přejde na podávání přípravku v lékové formě určené k podávání ústy.


  Pacienti s problémy s ledvinami:

  Váš lékař může rozhodnout o úpravě dávky.


  Způsob podání

  Přípravek Orfiril se podává pomalou injekcí nebo infuzí do žíly.


  Jestliže jste dostal(a) více přípravku Orfiril, než jste měl(a)

  Tento přípravek je Vám aplikován zdravotnickým pracovníkem. Je nepravděpodobné, že by Vám lékař nebo sestra podali příliš velkou dávku. Pokud se však domníváte, že Vám bylo podáno větší množství přípravku Orfiril, než je zapotřebí, okamžitě si promluvte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.


  Příznaky předávkování mohou zahrnovat: stavy zmatenosti, zklidnění až kóma, svalovou slabost, snížení nebo vymizení svalových reflexů, snížený krevní tlak, zúžení zorniček, kardiovaskulární (týkající se srdce a cév) a dýchací problémy, otok mozku, metabolickou acidózu (zvýšenou kyselost krve), sníženou hladinu vápníku a sodíku v krvi a neobvyklé nebo nevhodné chování.


  Jestliže jste zapomněl(a) na aplikaci přípravku Orfiril

  Tento přípravek je Vám aplikován lékařským personálem. Je nepravděpodobné, že Vám nebyla

  podána dávka tak, jak máte předepsáno. Pokud se však domníváte, že jste vynechal(a) dávku přípravku Orfiril, okamžitě si promluvte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou poruchy trávicí soustavy projevující se bolestí, pocitem na zvracení a zvracením (vyskytují se přibližně u 20 % pacientů).


  Případy závažného poškození jater (v některých případech vedoucího i k úmrtí) byly zaznamenány obzvláště u dětí léčených vysokými dávkami nebo při kombinaci s dalšími antiepileptiky.


  Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků poškození jater, sdělte to ihned svému lékaři nebo zdravotní sestře:

  • zvýšení počtu epileptických záchvatů,

  • pocit tělesné slabosti,

  • ztráta chuti k jídlu,

  • pocit na zvracení nebo opakované zvracení,

  • bolest břicha,

  • netečnost,

  • otok nohou a/nebo rukou,

  • poruchy vědomí a problémy s pohybem.

   Tyto nežádoucí účinky se musí velmi pozorně sledovat u dětí.


   Pokud zpozorujete kterýkoli z následujících příznaků nebo neobvyklých projevů, sdělte to ihned svému lékaři nebo zdravotní sestře:

  • abnormální krvácení nebo sklon ke snadné tvorbě modřin,

  • bolest břicha,

  • třes,

  • problémy s rovnováhou,

  • zmatenost,

  • halucinace,

  • změny nálady,

  • výrazná kožní vyrážka,

  • trhavé svalové pohyby,

  • zhoršená bdělost a ospalost a jiné duševní poruchy.


   Další nežádoucí účinky:

   Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

  • bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení.


   Čast é nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

  • změny v krvi (snížený počet krevních destiček a bílých krvinek),

  • zvýšení hladiny amoniaku v krvi,

  • zvýšení tělesné hmotnosti nebo snížení tělesné hmotnosti,

  • zvýšení či ztráta chuti k jídlu,

  • ospalost,

  • agresivita*, pohybový neklid*, porucha pozornosti*,

  • poruchy paměti, rychlé mimovolní pohyby očí (nystagmus), závrať,

  • třes,

  • porucha čití projevující se jako pálení, píchání, svědění nebo brnění,

  • spavost,

  • průjem,

  • problémy s dásněmi, především zbytnění dásní, zánět sliznice dutiny ústní,

  • dočasná ztráta vlasů, blednutí vlasů a kučeravění vlasů,

  • vynechání menstruace,

  • cysty na vaječnících (syndrom polycystických vaječníků),

  • změny hodnot jaterních testů,

  • poruchy nehtu a nehtového lůžka,

  • samovolný únik moči (močová inkontinence).


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

  • krvácení,

  • netečnost,

  • přechodné kóma (v některých případech spojené se zvýšenou četností epileptických záchvatů),

  • zvýšené množství mužských hormonů (androgenů), což může vést k maskulinizaci a nadměrnému ochlupení mužského typu u žen (hirsutismus), akné nebo vypadávání vlasů s typicky mužskými znaky (jako například ustupující vlasová linie).


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

  • snížení počtu a kvality krvetvorných buněk (myelodysplastický syndrom),

  • zvětšení červených krvinek (makrocytóza), snížení jejich počtu (makrocytární anémie),

  • zvýšené hladiny inzulínu (hyperinzulinémie),

  • nízké hladiny určitých bílkovin v krvi (vazebného proteinu pro inzulinu-podobný růstový faktor I),

  • otok nohou a/nebo rukou (periferní edém),

  • podrážděnost,

  • zmatenost,

  • abnormální chování*, poruchy učení*, hyperaktivita (včetně psychomotorické hyperaktivity*),

  • porucha porozumění, pamětí a myšlení (kognitivní porucha),

  • bolest hlavy,

  • halucinace,

  • akutní rozpad kosterního svalu (rhabdomyolýza),

  • porucha hybnosti (projevující se nesouměrností pohybů a špatnou koordinací),

  • zvýšené napětí svalů,

  • stav se sníženou bdělostí (stupor), v některých případech provázený zvýšenou četností epileptických záchvatů,

  • zvýšené slinění,

  • zánět slinivky břišní (někdy končící i úmrtím),

  • zhoršená funkce jater, včetně jaterního selhání (někdy končící i úmrtím),

  • imunologické poruchy kůže (erythema multiforme),

  • onemocnění imunitního systému (systémový lupus erythematodes),

  • kožní vyrážka,

  • zánět krevních cév,

  • zánět v okolí místa injekce,

  • nízká tělesná teplota (hypotermie),

  • menstruační bolesti, které narušují běžné aktivity,

  • neplodnost u mužů,

  • obezita,

  • snížení koncentrace alespoň jednoho koagulačního faktoru, stejně jako zhoršené shlukování krevních destiček se změnami v koagulačních testech (viz bod „Upozornění a opatření“ a

   „Těhotenství, kojení a plodnost“),

  • nedostatek biotinu (vitamin B),

  • snížená funkce štítné žlázy,

  • dvojité vidění.


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

  • poruchy kostní dřeně,

  • poruchy srážení krve, prodloužení doby krvácení,

  • změny ve složení krve (nedostatek různých typů krvinek, anémie),

  • nízké hladiny sodíku v krvi,

  • demence (úbytek duševních funkcí a schopností) spojená s atrofií (zmenšením) mozku,

  • svalová ztuhlost, chudost pohybů, svalový třes (přechodné extrapyramidové poruchy, např. parkinsonský syndrom),

  • onemocnění mozku,

  • zhoršení sluchu a ušní šelest (tinitus),

  • těžká forma tvorby puchýřů a reakce sliznic (Stevensův-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom),

  • ledvinové obtíže (Fanconiho syndrom),

  • pomočování u dětí,

  • abnormální nálezy při testech funkce štítné žlázy.


   Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

  • Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem.

  • hromadění tekutiny v pohrudniční dutině (eozinofilní pleurální výpotek),

  • nízké hladiny sodíku v krvi jako součást syndromu nepřiměřené sekrece hormonu se zadržováním vody v krvi a sníženým výdejem moči (SIADH),

  • syndrom zahrnující kožní vyrážku, zvětšené mízní uzliny, horečku a možné postižení jiných orgánů (DRESS syndrom),

  • útlum,

  • alergické reakce,

  • otoky obličeje, úst, jazyka nebo jiných částí těla, které mohou způsobit dýchací potíže (angioedém),

  • závažný nedostatek určitého typu bílých krvinek (granulocytů),

  • zhoršení epileptických záchvatů,

  • abnormální tvorba spermií (se sníženým počtem a/nebo sníženou aktivitou spermií),

  • zánět ledvin, zhoršení funkce ledvin, selhání ledvin,

  • závratě při aplikaci do žíly,

  • zvýšená kyselost krve (metabolická acidóza),

  • zánět tkáně po neúmyslné špatné aplikaci injekce.


   * Tyto nežádoucí účinky jsou pozorovány převážně u dětí.


   Další nežádoucí účinky u dětí

   Některé nežádoucí účinky valproátu se vyskytují u dětí častěji nebo jsou závažnější než u dospělých. Patří mezi ně poškození jater, zánět slinivky břišní (pankreatitida), agresivita, agitovanost (pohybový neklid), poruchy pozornosti, abnormální chování, hyperaktivita a porucha učení.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Orfiril uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Chraňte před mrazem.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Orfiril je určen pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý zbytek roztoku musí být zlikvidován.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Orfiril obsahuje

*Toto platí pro všechny dívky a ženy užívající valproát, které by mohly otěhotnět.

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získaní nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,

100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Důležité informace - valproát: Antikoncepce a těhotenství CO MUSÍTE DĚLAT *


*Toto platí pro všechny dívky a ženy užívající valproát, které by mohly otěhotnět.


Ponechte si tuto kartičku bezpečně uloženou, abyste si ji mohla kdykoliv znovu přečíst.