Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Symbicort Turbuhaler

CENY

160MCG/4,5MCG INH PLV 3X120DÁV

Velkoobchod: 1 941,75 Kč
Maloobchodní: 2 590,33 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

160MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV

Velkoobchod: 647,25 Kč
Maloobchodní: 912,67 Kč
Uhrazen: 225,65 Kč

320MCG/9MCG INH PLV 1X60DÁV

Velkoobchod: 658,73 Kč
Maloobchodní: 927,82 Kč
Uhrazen: 240,82 Kč

320MCG/9MCG INH PLV 3X60DÁV

Velkoobchod: 1 976,19 Kč
Maloobchodní: 2 634,66 Kč
Uhrazen: 275,75 Kč

80MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV

Velkoobchod: 673,74 Kč
Maloobchodní: 947,64 Kč
Uhrazen: 372,19 Kč

80MCG/2,25MCG INH SUS PSS 1X120DÁV

Velkoobchod: 649,78 Kč
Maloobchodní: 916,01 Kč
Uhrazen: 527,33 Kč

160MCG/4,5MCG INH SUS PSS 1X120DÁV

Velkoobchod: 908,44 Kč
Maloobchodní: 1 257,44 Kč
Uhrazen: 657,06 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Symbicort Turbuhaler 160 mikrogramů/4,5 mikrogramu/inhalace prášek k inhalaci

budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Symbicort Turbuhaler a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Symbicort Turbuhaler používat

 3. Jak se Symbicort Turbuhaler používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Symbicort Turbuhaler uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Symbicort Turbuhaler a k čemu se používá


  Symbicort Turbuhaler je inhalátor, který se používá k léčbě bronchiálního astmatu u dospělých a dospívajících ve věku 12-17 let. Používá se též k léčbě příznaků chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) u dospělých od 18 let. Obsahuje dvě různé léčivé látky: budesonid a dihydrát

  formoterol-fumarátu.


  • Budesonid patří do skupiny léčiv označovaných jako „kortikosteroidy“. Budesonid léčí zánět a předchází vzniku otoku a zánětu ve Vašich plicích.

  • Dihydrát formoterol-fumarátu patří do skupiny léčiv označovaných jako “dlouhodobě účinné beta2 agonisté nebo bronchodilatátory”. Působí tak, že uvolňuje svaly v dýchacích cestách, a tak Vám usnadňuje dýchání.


   Astma

   Symbicort Turbuhaler lze předepsat k léčbě astmatu dvěma způsoby:


   1. Někteří pacienti mají předepsány dva inhalátory k léčbě astmatu: Symbicort Turbuhaler a „úlevový inhalátor“.

  • Symbicort Turbuhaler používají pacienti každý den. Tím předcházejí vzniku astmatických příznaků.

  • „Úlevový inhalátor“ používají pouze tehdy, když se objeví příznaky astmatu, aby se jim opět dobře dýchalo.


   1. Někteří pacienti mají předepsán Symbicort Turbuhaler jako jediný inhalátor k léčbě

   astmatu.

  • Tito pacienti používají Symbicort Turbuhaler každý den. Tím předcházejí vzniku příznaků

   astmatu.

  • Další dávky přípravku Symbicort Turbuhaler používají k úlevě od příznaků astmatu, aby se jim opět dobře dýchalo a po dohodě s lékařem také k předcházení příznaků astmatu (například před fyzickou zátěží nebo pobytem v prostředí s výskytem alergenů). Nepotřebují další inhalátor.

   Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

   Symbicort Turbuhaler lze používat i k léčbě příznaků CHOPN u dospělých pacientů. CHOPN je dlouhodobé onemocnění plic, které je často způsobeno kouřením cigaret.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Symbicort Turbuhaler používat Nepoužívejte Symbicort Turbuhaler

  • Jestliže jste alergický(á) na budesonid, formoterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), což je laktosa (která obsahuje malé množství mléčných proteinů).


   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku Symbicort Turbuhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

  • máte cukrovku.

  • máte plicní infekci.

  • máte vysoký krevní tlak, nebo jste někdy měl(a) problémy se srdcem (např. nepravidelný tep, velmi rychlý tep, zúžení cév nebo vám selhává srdce).

  • máte problémy se štítnou žlázou nebo nadledvinami (žláza sousedící s ledvinami).

  • máte nízkou hladinu draslíku v krvi.

  • máte závažné problémy s játry.


   Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.


   Další léčivé přípravky a Symbicort Turbuhaler

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


   Informujte lékaře nebo lékárníka zejména o následujících lécích:

  • betablokátory (např. atenolol, propranolol k léčbě vysokého krevního tlaku), včetně očních

   kapek s betablokátory (např. timolol k léčbě glaukomu – zelený oční zákal).

  • léky k léčbě rychlého nebo nepravidelného tepu (např. chinidin).

  • léky jako digoxin, často používané k léčbě srdečního selhání.

  • diuretika, určená k odvodnění organismu, např. furosemid. Používají se k léčbě vysokého krevního tlaku.

  • léky s obsahem steroidů užívané ústy, např. prednisolon.

  • xantiny, např. theofylin nebo aminofylin. Tyto léky se často používají k léčbě astmatu.

  • jiné léky k rozšíření průdušek – bronchodilatátory, např. salbutamol.

  • tricyklická antidepresiva, např. amitryptylin a antidepresivum nefazodon.

  • fenothiaziny, např. chlorpromazin nebo prochlorperazin.

  • léky označované jako „HIV proteázové inhibitory“ (např. ritonavir), určené k léčbě HIV

   infekce.

  • léky určené k léčbě infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klarithromycin a telithromycin).

  • léky k léčbě Parkinsonovy nemoci, např. levodopa.

  • léky k léčbě poruch štítné žlázy, např. levothyroxin.


   Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, nebo pokud si nejste jist/a, zeptejte se lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete používat Symbicort Turbuhaler.


   Informujte lékaře nebo lékárníka také v případě, že jdete na plánovanou operaci nebo zubní výkon a bude používáno celkové anestetikum.


   Těhotenství, kojení a plodnost

  • Pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět, poraďte se nejprve s Vaším lékařem, než začnete používat Symbicort Turbuhaler - nepoužívejte Symbicort Turbuhaler, pokud Vám to Váš lékař neřekne.

  • Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Symbicort Turbuhaler, nepřestávejte používat Symbicort Turbuhaler, ale informujte o těhotenství co nejdříve ošetřujícího lékaře.

  • Pokud kojíte, poraďte se nejprve s Vaším lékařem, než začnete používat Symbicort Turbuhaler.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Symbicort Turbuhaler nemá vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a na

   schopnost obsluhovat stroje.


   Symbicort Turbuhaler obsahuje laktosu

   Symbicort Turbuhaler obsahuje cukr laktosu. Pokud Vám již dříve lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, připomeňte to lékaři předtím, než začnete používat Symbicort Turbuhaler. Množství laktosy obsažené v tomto léku normálně nečiní žádné obtíže lidem, kteří špatně snášejí laktosu.


   Laktosa obsahuje malé množství mléčných proteinů, které mohou vyvolat alergickou reakci.


 3. Jak se Symbicort Turbuhaler používá


 1. Obsah balení a další informace


Co Symbicort Turbuhaler obsahujeJak Symbicort Turbuhaler vypadá a co obsahuje toto balení

Symbicort Turbuhaler je inhalátor, který obsahuje léčivé látky. Prášek k inhalaci má bílou barvu. Jeden inhalátor obsahuje 30, 60 nebo 120 dávek, má bílou barvu a červenou otočnou rukojeť. Na otočné rukojeti je vytlačeno v písmu Braille číslo „6“ pro odlišení od jiných inhalačních přípravků AstraZeneca.


Symbicort Turbuhaler je dostupný v balení po 1 inhalátoru obsahujícím 30 dávek nebo v balení po 1, 2, 3, 10 nebo 18 inhalátorech obsahujících 60 nebo 120 dávek.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Švédsko


Výrobce

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Symbicort Turbohaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Belgie: Symbicort Turbohaler

160 μg/4.5 μg/inhalation; Bulharsko: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Chorvatsko: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Kypr: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Česká republika: Symbicort Turbuhaler160 μg/4,5 μg/inhalace; Dánsko: Symbicort Turbuhaler

160 μg/4.5 μg/inhalation; Estonsko: Symbicort Turbuhaler, 160 μg/4.5 μg; Finsko: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Francie: Symbicort Turbuhaler 200 μg/6 μg/inhalation; Německo: Symbicort Turbohaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Řecko: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Maďarsko: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Island: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Irsko: Symbicort Turbohaler 200 μg/6 μg/inhalation; Itálie: Symbicort 160 μg/4.5 μg/inhalation; Lotyšsko: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Litva: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Lucembursko: Symbicort Turbohaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Malta: Symbicort Turbohaler

200 μg/6 μg/inhalation; Nizozemsko: Symbicort Turbuhaler 200 μg/6 μg/inhalation; Norsko: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Polsko: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Portugalsko: Symbicort Turbohaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Rumunsko: Symbicort Turbuhaler

160 μg/4.5 μg/inhalation; Slovenská republika: Symbicort Turbuhaler 200 μg/6 μg/inhalation; Slovinsko: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Španělsko: Symbicort Turbuhaler

160 μg/4.5 μg/inhalation; Švédsko: Symbicort Turbuhaler 160 μg/4.5 μg/inhalation; Velká Británie: Symbicort Turbohaler 200 μg/6 μg/inhalation.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 9. 2021


Podrobné a aktualizované informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici po sejmutí QR kódu umístěného v této příbalové informaci a na vnějším obalu za pomoci chytrého telefonu. Stejné informace jsou rovněž dostupné na webové stránce www.turbuhaler.cz

QR kód