Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Mistra

Příbalová informace: informace pro uživatelku Mistra 2 mg/0,03 mg potahované tablety

dienogest a ethinylestradiol


Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


U žen s cukrovkou může být potřeba změnit dávku léků na snižování cukru v krvi (např. insulinu).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.


Před jakýmkoli laboratorním vyšetřením krve

Informujte lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční tablety, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých vyšetření.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, neužívejte přípravek Mistra. Pokud otěhotníte nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná, přestaňte užívat přípravek Mistra a neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Kojení

Užívání přípravku Mistra během kojení může vést ke snížení objemu mléka a ke změně jeho složení. Malé množství antikoncepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů může být vylučováno do mléka. Toto množství může mít účinky na dítě. Proto se přípravek Mistra nemá během kojení užívat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Mistra nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.


Přípravek Mistra obsahuje 47,66 mg monohydrátu laktosy.

Tento léčivý přípravek obsahuje 47,66 mg monohydrátu laktosy v jedné potahované tabletě. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 1. Jak se přípravek Mistra užívá


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Blistr je navržen tak, aby Vám pomohl pamatovat na užití tablet.

Blistr obsahuje 21 tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Pokud začínáte užívat tablety například ve středu, užijte tabletu označenou „St“. Sledujte směr šipek na blistru dokud nevyužíváte všechny tablety.

Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte ji potřebným množstvím tekutiny. Sledujte pořadí tablet označené na blistru. Je třeba užívat jednu tabletu denně, dokud nevyužíváte všech 21 tablet v blistru. Pak následuje 7 dní, kdy tablety užívat nebudete. Během těchto 7 dní bez užívání tablet, se obvykle 2. nebo 3. den dostaví menstruaci podobné krvácení z vysazení tablet, tj. menstruace, perioda.

Užívání z dalšího blistru začněte 8. den (po 7 dnech bez užívání tablet) – a to i tehdy, pokud krvácení ještě nepřestalo. Pokud budete přípravek Mistra užívat správně, budete načínat nový blistr vždy ve stejný den v týdnu a krvácení z vysazení bude začínat každý měsíc ve stejný den v týdnu.

Pokud budete užívat antikoncepční tablety správně, antikoncepční ochrana bude ihned působit.


Užívání prvního blistru

Pokud jste v minulém měsíci žádnou perorální antikoncepci neužívala

Užijte první tabletu první den menstruace. Je to první den Vašeho cyklu - den, kdy začíná krvácení. Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu.


Pokud přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce - CHC (kombinovaná perorální antikoncepce (COC), vaginální kroužek nebo transdermální náplast):

Začněte užívat přípravek Mistra v den následující po užití poslední antikoncepční tablety Vaší předchozí antikoncepce, nejpozději v den po intervalu bez užívání tablet předchozích antikoncepčních tablet.

Pokud Vaše předchozí antikoncepce obsahovala i neaktivní (neúčinné) tablety, máte začít užívat přípravek Mistra den po užití poslední aktivní tablety, ale nejpozději den po užití poslední inaktivní tablety předchozí antikoncepce.

Při přechodu z vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti se řiďte radami lékaře.

Pokud Vám není postup jasný nebo máte další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


Přechod z metody obsahující jen progestogen (antikoncepční tablety obsahující jen progestogen

nebo minipilulky, injekce, implantát nebo nitroděložní systém uvolňující progestogen- IUS)

Z antikoncepčních tablet obsahujících jen progestogen můžete přejít na přípravek Mistra kdykoli a začít užívat přípravek Mistra následující den v obvyklou dobu; z implantátu nebo IUS v den jejich odstranění; z injekční metody v den, kdy má být aplikována další injekce, ale ve všech těchto případech musíte po dobu prvních 7 dnů užívání přípravku Mistra užít ještě další preventivní antikoncepční opatření (například kondom).


Užití po potratu v prvních třech měsících těhotenství

Řiďte se radou svého lékaře.


Užití po porodu nebo potratu během druhých tří měsíců těhotenství

Po porodu nebo potratu ve druhém trimestru můžete začít užívat přípravek Mistra mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete užívat po 28. dnu, použijte prvních sedm dní užívání přípravku Mistra bariérovou metodu (například kondom). Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste začala užívat (znovu začala užívat) přípravek Mistra, ujistěte se, že nejste těhotná nebo vyčkejte do příští menstruace.

Pokud si nejste jistá, kdy máte začít, poraďte se se svým lékařem.

Pokud kojíte, můžete začít užívat přípravek Mistra jen na doporučení svého lékaře.

Máte-li pocit, že je účinek přípravku Mistra příliš slabý nebo příliš silný, kontaktujte svého lékaře.


Jestliže jste užila více přípravku Mistra, než jste měla

O předávkování přípravkem Mistra nejsou dostupné žádné údaje. Akutní toxicita při perorálním předávkování ostatních kombinovaných perorálních antikoncepčních přípravků u dospělých a dětí je nízká. Příznaky, které se mohou v tomto případě vyskytnout, jsou nevolnost, zvracení a u mladých dívek slabé poševní krvácení. Obecně není třeba žádná zvláštní léčba, v případě nutnosti je léčba symptomatická.

Pokud zjistíte, že dítě užilo více než jednu tabletu, obraťte se na lékaře.


Jestliže jste zapomněla užít přípravek Mistra

Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít

Jste stále chráněna před otěhotněním, pokud užijete zapomenutou tabletu, jakmile se opomenutí uvědomíte a další tablety budete užívat v obvyklou dobu. Může to znamenat užití dvou tablet v jednom dni.


Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít

Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, může být ochrana proti otěhotnění snížena. Riziko otěhotnění je vyšší, pokud jste zapomněla užít tabletu na začátku blistru nebo před ukončením užívání z daného blistru.

V tomto případě se řiďte následujícími pravidly.


Pokud jste zapomněla užít více než jednu tabletu

Pokud jste zapomněla užít více než jednu tabletu, požádejte o radu lékaře. Pamatujte, prosím, na to, že Vaše ochrana před otěhotněním je narušena.


Co je třeba udělat, pokud jste zapomněla užít tabletu v prvním týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte také bariérovou metodu antikoncepce, jako je kondom. Pokud jste měla pohlavní styk v době 7 dní před

vynecháním tablety, je třeba vzít úvahu, že jste mohla otěhotnět. Neprodleně kontaktujte svého lékaře pro radu.


Co je třeba udělat, pokud jste zapomněla užít tabletu ve druhém týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Za předpokladu, že jste v 7 dnech přecházejících zapomenutí tablety užívala tablety správně, není třeba používat další antikoncepční opatření.


Co je třeba udělat, pokud jste zapomněla užít tabletu ve třetím týdnu

Za předpokladu, že jste v 7 dnech přecházejících zapomenutí první tablety užívala všechny tablety správně a budete se řídit jednou z následujících možností, nemusíte používat další antikoncepční opatření.

 1. Užijte poslední zapomenutou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího blistru začněte užívat hned po užití poslední tablety z blistru současného, takže mezi dvěma blistry nebude žádný interval bez užívání tablet. V tomto případě budete mít krvácení z vysazení (menstruaci) pravděpodobně až po využívání druhého blistru, ale v době užívání tablet se může objevit špinění nebo krvácení z průniku.

2. Můžete také ukončit užívání tablet ze současného blistru. V tomto případě zahajte interval 7 dní bez užívání tablet včetně dní, kdy jste tablety zapomněla užít. Poté pokračujte v užívání tablet z dalšího blistru. Pokud chcete začít užívat tablety z nového blistru v obvyklý den v týdnu, můžete interval bez užívání tablet zkrátit na méně než 7 dní.


Pokud jste zapomněla užít tablety a během prvního normálního intervalu bez užívání tablet se neobjeví krvácení z vysazení, je třeba vzít v úvahu možnost otěhotnění. V tomto případě kontaktujte lékaře, než začnete užívat tablety z dalšího blistru.


Co dělat v případě žaludeční nevolnosti

Pokud jste zvracela nebo měla průjem během 3-4 hodin po užití tablety, léčivé látky z tablety nemusí být Vaším tělem zcela vstřebány. V tomto případě je třeba postupovat jako při zapomenutí tablet, jak je popsáno výše. Užijte novou tabletu co nejdříve, ale ne později než do 12 hodin. Pokud uplynulo více než 12 hodin, řiďte se instrukcemi uvedenými v bodě „Pokud jste zapomněla užít přípravek Mistra“.


Co dělat v případě, že chcete oddálit menstruaci

Pokud chcete oddálit nástup menstruačního krvácení, začněte užívat tablety přípravku Mistra z druhého blistru ihned po ukončení užívání tablet z blistru současného, bez přestávky mezi blistry. Můžete užít tolik tablet z tohoto dalšího blistru, kolik potřebujete, až do využívání všech tablet z druhého blistru. Během užívání tablet z druhého blistru může nastat krvácení z průniku nebo špinění. V pravidelném užívání přípravku Mistra pokračujte po obvyklém 7denním intervalu bez užívání tablet.


Co dělat v případě, že chcete přesunout menstruaci na jiný den

Pokud užíváte přípravek Mistra správně, budete mít menstruaci vždy stejný den v týdnu. Jestliže chcete posunout menstruační krvácení na jiný den v týdnu, než je obvyklé při současném užívání tablet, můžete zkrátit (ale nikdy ne prodloužit) nejbližší interval bez užívání tablet o potřebný počet dní. Například pokud menstruace obvykle začíná v pátek a Vy ji chcete posunout na úterý (tj. o tři dny dříve), musíte začít užívat další blistr přípravku Mistra o 3 dny dříve. Čím kratší bude interval

bez užívání tablet, tím je vyšší pravděpodobnost, že nebudete mít krvácení z vysazení v době bez užívání tablet a že budete mít krvácení z průniku nebo špinění během užívání tablet z druhéhoblistru.


Pokud máte krvácení mezi menstruacemi (periodami)

Malé množství žen má při užívání antikoncepčních tablet slabé krvácení z průniku nebo špinění, zvláště během několika prvních měsíců užívání. Obvykle se toho nemusíte obávat a problém během jednoho až dvou dnů přestane. Může být třeba použít menstruační vložky nebo tampony, ale užívejte nadále tablety jako obvykle a problém vymizí po využívání několika prvních blistrů.

Pokud se krvácení stále vrací, obtěžuje Vás nebo trvá dlouho, promluvte si se svým lékařem.


Pokud se nedostaví menstruace

Pokud jste antikoncepční tablety užívala správně, neměla jste žaludeční obtíže ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání přípravku Mistra jako obvykle.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou, můžete být těhotná. Ihned kontaktujte svého lékaře. V užívání tablet pokračujte jen po provedení těhotenského testu a po poradě s lékařem.


Pokud jste přestala užívat přípravek Mistra

Přípravek Mistra můžete přestat užívat kdykoli chcete. Pokud nechcete ihned otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Mistra, informujte prosím svého lékaře.

  Okamžitě kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků angioedému: otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s dušností (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“).

  Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mistra užívat“.

  Z klinických studií s kombinací ethinylestradiol-dienogest byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


  Čast é nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 uživatelky z 10):

  • bolest hlavy,

  • bolest prsů včetně diskomfortu v oblasti prsů a citlivosti prsů.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 uživatelky ze 100):

  • záněty pochvy a zevního genitálu (vaginitis, vulvovaginitis), kvasinkový zánět pochvy (kandidóza, vulvovaginální infekce),

  • zvýšená chuť k jídlu,

  • depresivní nálada,

  • závrať,

  • migréna,

  • vysoký nebo nízký krevní tlak,

  • bolesti břicha (včetně bolestí v nadbřišku a podbřišku, nepříjemných pocitů/nadýmání),

  • nevolnost, zvracení, průjem,

  • akné,

  • ztráta vlasů (alopecie),

  • vyrážka (včetně nejednotné vyrážky),

  • svědění (někdy celého těla),

  • nepravidelné krvácení z vysazení včetně velmi silného krvácení (menoragie), slabého krvácení (hypomenoragie), méně častého krvácení (oligomenorea) nebo absence krvácení (amenorea),

  • krvácení mezi dvěma menstruacemi (sestávajícího z poševního a děložního krvácení),

  • bolestivá menstruace (dysmenorea), pánevní bolest,

  • zvětšení prsů včetně zduření, otok prsů,

  • poševní výtok

  • vaječníkové cysty,

  • vyčerpání včetně slabosti, únavy a celkové indispozice,

  • zvýšení tělesné hmotnosti.


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 uživatelky z 1 000):

  • zánět vejcovodu nebo vaječníku,

  • zánět hrdla děložního (cervicitis),

  • infekce močového ústrojí, zánět močového měchýře (cystitis),

  • zánět prsu (mastitis),

  • kvasinkové nebo jiné plísňové infekce (např. kandida), virové infekce, opar rtu,

  • chřipka, zánět průdušek, infekce horních cest dýchacích, zánět nosních dutin (sinusitis),

  • nezhoubné nádory dělohy (děložní myomy),

  • nezhoubný nádor z tukové tkáně prsu (lipom prsu),

  • chudokrevnost (anémie),

  • alergická reakce (přecitlivělost),

  • maskulinizace (virilismus),

  • ztráta chuti k jídlu (anorexie),

  • deprese, podrážděnost, duševní poruchy, agrese,

  • nespavost, poruchy spánku,

  • poruchy oběhu krve v mozku nebo v srdci, cévní mozková příhoda (mrtvice),

  • dystonie (porucha svalů, kdy např. vytvářejí abnormální držení těla),

  • suché nebo podrážděné oči,

  • poruchy zraku (oscilopsie [zdá se, že předměty poskakují, pohupují se nebo vibrují], zhoršené vidění),

  • náhlá hluchota (ztráta sluchu), porucha sluchového vnímání,

  • tinnitus (zvonění v uších),

  • pocit točení se, závrať,

  • zrychlený tlukot srdce,

  • zvýšený diastolický krevní tlak (nižší hodnota krevního tlaku zvýšená),

  • závrať nebo pocit na omdlení při vstávání ze sedu nebo z lehu,

  • návaly horka,

  • zánět žil (tromboflebilita),

  • křečové žíly, problémy se žílami, bolest žil,

  • astma,

  • zvýšení frekvence dýchání (hyperventilace),

  • zánět sliznice žaludku (gastritida), zánět střev (enteritida),

  • poruchy trávení (dyspepsie),

  • kožní reakce/ poruchy včetně alergického zánětu kůže, neurodermatitida (skvrny silné, podrážděné, extrémně svědivé kůže)/atopická dermatitida (svědivá, červená, oteklá a popraskaná kůže), ekzém, lupénka,

  • nadměrné pocení,

  • zlatohnědé pigmentové skvrny (takzvané „těhotenské skvrny“) zvláště v obličeji (chloasma), poruchy pigmentace kůže/ zvýšená pigmentace,

  • mastná kůže (seborea),

  • tvorba lupů,

  • nadměrné ochlupení těla (hirsutismus),

  • pomerančová kůže (celulitida),

  • pavoučkové névy (cévní kresba podobající se pavoučí síti s červenou skvrnou uprostřed),

  • bolest zad, bolest na hrudi,

  • nepříjemné pocity v kostech nebo svalech, bolest svalů (myalgie), bolest v pažích a v nohách,

  • cervikální dysplazie (abnormální růst buněk na povrchu hrdla děložního),

  • bolest nebo cysty na vejcovodech a vaječnících,

  • cysty v prsech, nezhoubné nádory v prsech (fibrocystická mastopatie), projev přídatných prsních žláz mimo prsy (akcesorní prsní žlázy),

  • bolest při pohlavním styku,

  • sekrece z mléčných žláz (nepřiměřená produkce mléka),

  • poruchy menstruace,

  • periferní otok (zadržování tekutin v těle),

  • onemocnění podobné chřipce, zánět, horečka,

  • zvýšení hladiny triacylgylcerolů a cholesterolu v krvi (hypertriacylgylycerolemie, hypercholesterolemie),

  • snížení tělesné hmotnosti nebo změny tělesné hmotnosti (zvýšení, snížení nebo kolísání),

  • škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

   • v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza);

   • v plících (tj. plicní embolie);

   • srdeční záchvat, cévní mozková příhoda;

   • příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako

    tranzitorní ischemická ataka (TIA);

   • krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.

    Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2).


    Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

  • změny nálady,

  • zvýšený nebo snížený zájem o sex (libido),

  • podráždění očí při nošení kontaktních čoček,

  • kopřivka (svědění),

  • erythema nodosum (bolestivé zarudlé uzly v kůži),

  • erythema multiforme (vyrážka ve tvaru zarudlých terčů nebo puchýřů),

  • výtok z prsů,

  • zadržování tekutin.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Mistra uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


Co přípravek Mistra obsahuje

Léčivými látkami jsou dienogest a ethinylestradiol.

Jedna tableta obsahuje 2 mg dienogestu a 0,03 mg ethinylestradiolu.


Dalšími složkami jsou: Jádro tablety: Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob Hypromelosa 2910 Mastek

Draselná sůl polakrilinu

Magnesium-stearát


Potahová vrstva tablety:

Polyvinylalkohol Oxid titaničitý (E 171) Makrogol 3350 Mastek


Jak přípravek Mistra vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, průměr přibližně 5,5 mm. Na jedné straně označené “G53”, druhá strana bez označení.

Přípravek Mistra 2 mg/0,03 mg potahované tablety je balen v bílých PVC/PE/PVDC/Al blistrech. Blistry jsou baleny v papírové krabičce. Krabička obsahuje příbalovou informaci a 3 etikety na blistr s českými zkratkami názvů dnů v týdnu.


Velikosti balení:

3x21 potahovaných tablet


Upozornění:

V členské zemi EHP, ze které je tento přípravek (Portugalsko), je přípravek registrován pod názvem Sibilla. Tento název je uveden na blistru.

Text na blistru je v portugalštině.


Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (blistru):

Seg: pondělí Ter: úterý Qua: středa Qui: čtvrtek Sex: pátek Sab: sobota Dom: neděle

2 mg/0,03 mg comprimidos revestidos por película: 2 mg/0,03 mg potahované tablety dienogest/etinilestradiol: dienogest/ethinylestradiol

Lote/Exp.: = číslo šarže/použitelné do


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko


Souběžný dovozce

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika


Přebaleno

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice, Česká republika MEDIAP, spol. s r.o., Dostihová 678, 763 15 Slušovice, Česká republika

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, 390 34 Tábor, Česká republika

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice, Česká republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Maďarsko Mistral

Česká republika Mistra

Polsko Sibilla

Rumunsko Sibilla Slovenská republika Mistra Rakousko Sibilla

Španělsko Sibilla

Itálie Sibilla

Portugalsko Sibilla

Německo Sibilla


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.07.2022