Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Liprolog

Příbalová informace: Informace pro uživatele


Liprolog 100 jednotek/ml Junior KwikPen, injekční roztok v předplněném peru insulinum lisprum

Jedním perem Junior KwikPen si podáte 0,5 - 30 jednotek nastavitelných po 0,5 jednotky.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek pužívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Liprolog 100 jednotek/ml Junior KwikPen vypadá a co obsahuje toto balení Liprolog 100 jednotek/ml Junior KwikPen, injekční roztok je sterilní, čirý, bezbarvý, vodný roztok a obsahuje 100 jednotek inzulinu lispro v jednom mililitru (100 jednotek/ml). Jedno pero Liprolog Junior KwikPen obsahuje 300 jednotek (3 mililitry). Liprolog Junior KwikPen je balen po 1 nebo 5 předplněných perech nebo v multipacku po 2x5 předplněných perech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. V předplněném peru Junior KwikPen je zásobní vložka zabudována. Předplněné pero nelze po vyprázdnění znovu použít. Pero Junior KwkPen je modré. Dávkovací tlačítko je modré, s vyvýšenými hranami.Štítek je bílý s oranžovým pruhem

a barevným pásem v šedé barvě. Jedním perem Junior KwikPen si podáte 0,5 – 30 jednotek nastavitelných po 0,5 jednotky.


Držitel rozhodnutí o registraci

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko.


Výrobce

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francie.


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800


Eesti

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00


Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000


Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250


Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800


Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377


Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/YYYY}. NÁVOD K OBSLUZE

Níže si prosím přečtěte Návod k obsluze.


Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: .

Návod k obsluze


Liprolog 100 jednotek/ml Junior KwikPen injekční roztok v předplněném peru insulinum lisprum


image


PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

Přečtěte si návod k obsluze před tím, než začnete používat Liprolog Junior KwikPen a přečtěte si jej pokaždé, když dostanete další pero Liprolog Junior KwikPen. Může obsahovat nové informace. Tyto informace nenahrazují konzultaci s Vaším lékařem o Vašem zdravotním stavu nebo Vaší léčbě.

Liprolog 100 jednotek/ml Junior KwikPen („pero”) je jednorázové předplněné pero obsahující 3 ml (300 jednotek, 100 jednotek/ml) injekčního roztoku inzulinu lispro. Jedním perem si můžete podat více dávek.Krok 6:


image

Krok 7:

image

image

Malé vzduchové bublinky jsou normální a neovlivní velikost Vaší dávkyNastavení dávky


Podání dávky

Máte-li nějaké otázky nebo problémy se svým perem Liprolog 100 jednotek/ml Junior

KwikPen, pro pomoc kontaktujte svého lékaře nebo místní zastoupení společnosti Lilly. Datum revize textu: