Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

IntronA

Příbalová informace: informace pro pacienta


IntronA 5 milionů IU/0,5 ml injekční nebo infuzní roztok

interferonum alfa-2b


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek IntronA a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IntronA používat

 3. Jak se přípravek IntronA používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek IntronA uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek IntronA a k čemu se používá


  Přípravek IntronA (interferon alfa-2b) modifikuje reakci imunitního systému a napomáhá ke zvýšení obranyschopnosti před infekcemi a jinými závažnými onemocněními.


  Přípravek IntronA se používá u dospělých pacientů k léčbě některých onemocnění, která postihují krev, kostní dřeň, lymfatické uzliny nebo kůži a mohou se šířit dále do organizmu. Jsou to trichocelulární leukémie, chronická myeloidní leukémie, mnohočetný myelom, folikulární lymfom,

  karcinoidní tumory a maligní melanom.


  Přípravek IntronA se používá též u dospělých pacientů k léčbě virových infekcí jater - chronické hepatitidy B a C.


  Přípravek IntronA se používá v kombinaci s ribavirinem u dětí ve věku 3 let a starších a dospívajících s dříve neléčenou chronickou hepatitidou C.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IntronA používat Nepoužívejte přípravek IntronA

  • jestliže jste alergický(á) na interferon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

   (uvedenou v bodě 6);

  • máte-li závažné srdeční onemocnění;

  • máte-li nedostatečnou funkci ledvin nebo jater;

  • máte-li pokročilou nekontrolovatelnou (dekompenzovanou) chorobu jater;

  • máte-li hepatitidu a užívali jste nedávno léky potlačující imunitní systém (s výjimkou krátkodobého podávání léků typu kortisonu);

  • pokud jste měl(a) v minulosti záchvaty (křeče);

  • pokud jste měl(a) v minulosti autoimunitní chorobu nebo Vám byl transplantován orgán a užíváte léky potlačující imunitní systém (imunitní systém Vám pomáhá chránit se před infekcí).

  • máte-li onemocnění štítné žlázy, které nelze dobře kontrolovat;

  • jste-li léčen(a) telbivudinem (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek IntronA“).

   Děti a dospívající:

  • máte-li závažné nervové nebo psychické problémy, jako je těžká deprese nebo sebevražedné myšlenky.


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku IntronA se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou

  • jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

  • jestliže se léčíte s duševním onemocněním nebo jste v minulosti byl(a) léčen(a) s jakoukoli jinou nervovou nebo duševní poruchou, včetně deprese (jako jsou pocity smutku, sklíčenosti) nebo sebevražedného nebo vražedného chování (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Použití interferonu alfa-2b u dětí a dospívajících s výskytem závažných psychiatrických onemocnění v přítomnosti či minulosti je kontraindikováno (viz bod „Nepoužívejte přípravek IntronA”).

  • jestliže máte cirhózu nebo jiné problémy s játry (jiné než hepatitidu B nebo C).

  • když trpíte lupénkou, může se toto onemocnění v průběhu používání přípravku IntronA zhoršit.

  • jestliže používáte přípravek IntronA, můžete být přechodně vystaven(a) vyššímu riziku infekcí.

   Upozorněte okamžitě svého lékaře, jestli si myslíte, že máte infekci.

  • když se u Vás objeví příznaky nachlazení nebo jiného respiračního onemocnění, jako je horečka, kašel nebo potíže s dechem, informujte svého lékaře.

  • jestliže zaznamenáte nezvyklé krvácení nebo zhmoždění, vyhledejte ihned lékaře.

  • když se u Vás během léčby rozvinou příznaky závažné alergické reakce (jako jsou dýchací potíže, pískoty nebo kopřivka), vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

  • když jste také léčeni na HIV (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek IntronA“).

  • jestliže v současné době máte nebo jste měl(a) infekci způsobenou virem hepatitidy B, Váš lékař Vás může chtít podrobněji sledovat.

  • pokud máte transplantovaný orgán, ledvinu nebo játra, léčba interferonem může zvýšit riziko jeho

  odmítnutí. Určitě toto diskutujte s Vaším lékařem.


  U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku IntronA s ribavirinem bylo hlášeno poškození zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku IntronA s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznic dutiny ústní. Měl(a) byste si důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní prohlídky. U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se u Vás tato reakce objeví, důkladně si poté vypláchněte ústa.


  Informujte svého lékaře, pokud jste někdy prodělal(a) srdeční záchvat či jste měl(a) jiné srdeční potížepokud jste někdy měl(a) poruchy dýchání nebo zánět plic (pneumonii), problémy se srážlivostí krve, s funkcí jater, štítné žlázy, cukrovkou nebo vysokým nebo nízkým krevním tlakem.


  Informujte svého lékaře, pokud jste někdy byl(a) léčen(a) na stavy deprese či jiné psychiatrické poruchyzmatenostbezvědomí; sebevražedné myšlenky nebo pokus o sebevraždu, nebo jste v minulosti zneužíval(a) látky (např. alkohol nebo drogy).


  Informujte určitě svého lékaře, pokud užíváte čínský přípravek rostlinného původu shosaikoto.


  Další léčivé přípravky a IntronA

  Přípravek IntronA zvyšuje účinek látek, které tlumí Váš nervový systém, což může způsobovat ospalost. Proto konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem užívání alkoholických nápojů, léků na

  spaní, léků s uklidňujícím účinkem (sedativ) nebo velmi silných léků proti bolesti.


  Informujte svého lékaře, pokud užíváte theofylin nebo aminofylin na astma a o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože dávkování některých léků asi bude muset být upraveno, když používáte přípravek

  IntronA.


  Pacienti, kteří také mají HIV infekci: Acidóza z nahromadění kyseliny mléčné a zhoršení jaterních funkcí jsou vedlejší účinky spojené s vysoce aktivní anti-retrovirovou terapií (HAART) při léčbě HIV. Jestliže dostáváte HAART, přidání přípravku IntronA s ribavirinem může zvýšit riziko acidózy

  z nahromadění kyseliny mléčné a selhání jater. Váš lékař bude sledovat známky a příznaky těchto stavů (pozorně si přečtěte též příbalovou informaci ribavirinu). Navíc by mohlo být u pacientů léčených kombinovanou terapií přípravku IntronA s ribavirinem a zidovudinem zvýšeno riziko rozvoje anémie (nízký počet červených krvinek).


  Užíváte-li telbivudin s pegylovaným interferonem alfa-2a nebo jakýmkoliv typem injekčního interferonového přípravku, je u Vás vyšší riziko rozvoje periferní neuropatie (snížená citlivost, pocit brnění a/nebo pálení rukou a/nebo nohou). Tyto příhody mohou mít také těžší průběh. Z tohoto důvodu je kombinace přípravku IntronA s telbivudinem kontraindikována.


  Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

  v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


  Přípravek IntronA s jídlem, pitím a alkoholem

  Váš lékař může žádat, abyste pil(a) více tekutin a tak pomohl(a) zabránit vzniku nízkého krevního

  tlaku.


  Těhotenství, kojení a plodnost

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Ve studiích na

  březích zvířatech způsobily interferony v některých případech spontánní potrat. Jeho účinky na

  těhotenství u člověka nejsou známy.

  Máte-li předepsán přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem může být ribavirin velmi škodlivý pro nenarozené dítě, a proto musí pacienti i pacientky při pohlavních aktivitách přijmout zvláštní opatření,

  může-li dojít k otěhotnění:

  • jste-li dívka nebo žena v plodném věku, musíte mít negativní těhotenský test před léčbou, každý měsíc během léčby a po dobu 4 měsíců po jejím ukončení. Musíte používat účinnou antikoncepci během užívání ribavirinu a 4 měsíce po ukončení léčby. O tom je možné se poradit s lékařem.

  • jste-li muž, který užívá ribavirin, vyvarujte se pohlavního styku s těhotnou ženou, pokud nepoužijete kondom. Tím se sníží možnost zanechání ribavirinu v těle ženy. Není-li Vaše partnerka v současnosti

   těhotná, ale je v plodném věku, musí projít těhotenským testem každý měsíc během léčby a po dobu

   7 měsíců po jejím ukončení. O tom je možné se poradit s lékařem. Jste-li mužský pacient, musíte Vy

   nebo Vaše partnerka během užívání ribavirinu a po dobu 7 měsíců po skončení léčby používat účinnou

   antikoncepci. O tom je možné se poradit s lékařem.


   Není známo, zda je tento přípravek vylučován do mateřského mléka. Proto nekojte dítě, pokud dostáváte přípravek IntronA. U kombinované léčby s ribavirinem se seznamte s příslušnými informačními texty léčivých přípravků obsahujících ribavirin.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Pokud se v průběhu léčby přípravkem IntronA cítíte unavení, ospalí nebo zmatení, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.


   Přípravek IntronA obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,5 ml, tj. v podstatě je „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek IntronA používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař předepsal přípravek IntronA výhradně Vám pro Vaše současné problémynikdy lék nepředávejte někomu dalšímu.


  Váš lékař stanovil přesnou dávku přípravku IntronA podle Vašich individuálních potřeb. Velikost dávky se bude lišit podle choroby, která se léčí.

  Pokud si podáváte přípravek IntronA sami, ujistěte se, že dávka, která Vám byla předepsána, je obsažena v balení, které jste obdrželi. Dávky, které se mají podávat třikrát týdně, je nejlépe podávat každý druhý den.


  Obvyklá počáteční dávka pro jednotlivá onemocnění je uvedena následněnicméně individuální dávky mohou být různé a lékař může změnit Vaši dávku na základě Vaší specifické potřeby:


  Chronická hepatitida B: 5 až 10 milionů IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži).


  Chronická hepatitida C: Dospělí - 3 miliony IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži) v kombinaci s ribavirinem nebo samotná. Děti ve věku 3 let a starší a dospívající -

  3 miliony IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži) v kombinaci s ribavirinem (Prosím, přečtěte si také příbalovou informaci ribavirinu).


  Trichocelulární leukémie: 2 miliony IU/m2 třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži).


  Chronická myeloidní leukémie: 4 5 milionů IU/m2 denně podaná subkutánně (pod kůži). Mnohočetný myelom: 3 miliony IU/m2 třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži).

  Folikulární lymfom: adjuvantní léčba k chemoterapii, 5 milionů IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži).


  Karcinoidní tumor: 5 milionů IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži).


  Maligní melanom, indukční léčba: 20 milionů IU/m2 intravenózně, podaná denně 5 dní v týdnu po dobu 4 týdnů. Udržovací léčba: 10 milionů IU/m2 třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži).


  Váš lékař může předepsat různou dávku přípravku IntronA samotného nebo v kombinaci s jinými léky (např. cytarabinem, ribavirinem). Jestliže je Vám předepsán přípravek IntronA v kombinaci s jinými léky, prosím, přečtěte si též příbalovou informaci léku užívaného v kombinaci. Lékař stanoví dávkovací režim podle Vašich potřeb. Jestliže máte dojem, že účinek přípravku IntronA je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


  Subkutánní podání:

  Přípravek IntronA je určen pro subkutánní podávání. To znamená, že se aplikuje pomocí krátké injekční jehly do tukové tkáně bezprostředně pod kůži. Pokud si injekci aplikujete sami, dostane se Vám k přípravě a aplikaci injekce potřebných instrukcí. Podrobné pokyny pro subkutánní podání léku jsou v této příbalové informaci (viz bod „JAK SI APLIKOVAT INJEKCI PŘÍPRAVKU INTRONA“ na konci příbalové informace).


  Intravenózní infuze:

  Infúzní roztok musí být připraven až bezprostředně před použitím. K odměření požadované dávky lze užít injekčních lahviček libovolné velikosti, nicméně výsledná koncentrace interferonu v roztoku chloridu sodného nesmí být nižší než 0,3 miliony IU/ml. Požadovaná dávka přípravku IntronA se natáhne z injekční lahvičky a zředí v PVC vaku nebo skleněné láhvi pro intravenózní infúzi s 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) injekčního roztoku chloridu sodného a podává se v infúzi po dobu 20 minut.


  Současně s přípravkem IntronA nesmí být podáván v infúzi jakýkoliv jiný lék.


  V každém určeném dni se podává jedna dávka přípravku IntronA. Přípravek IntronA je podáván buď denně (5 nebo 7 krát týdně), nebo třikrát týdně, každý druhý den, např. v pondělí, středu a pátek. Interferony mohou způsobit neobvyklou únavupokud si injekci aplikujete sami nebo ji dáváte dítěti, aplikujte ji před spaním.

  Vždy používejte přípravek IntronA přesně podle pokynů svého lékaře. Nepřekračujte doporučenou

  dávku a používejte přípravek IntronA tak dlouho, jak máte předepsáno.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku IntronA, než jste měl(a)

  Je nutno co nejdříve kontaktovat lékaře nebo jiného zdravotníka.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek IntronA

  Pokud si přípravek IntronA aplikujete sami nebo pokud poskytujete péči dítěti, které používá přípravek IntronA v kombinaci s ribavirinem, podejte doporučenou dávku ihned, jak si vzpomenete,

  a pak pokračujte normálně v léčbě. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže máte injekci tohoto přípravku každý den a náhodou opominete celou denní dávku, pokračujte v léčbě obvyklou dávkou příští den. V případě potřeby kontaktujte svého lékaře

  nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  image

  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. I když ne všechny nežádoucí účinky se musejí projevit, pokud k tomu přece jen dojde, je třeba o nich informovat lékaře.


  Psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém:

  U některých lidí se vyskytly deprese při používání samotného přípravku IntronA nebo při

  kombinované léčbě s ribavirinem, a v některých případech lidé pomýšleli na ohrožení života druhých

  lidí, měli sebevražedné myšlenky nebo agresivní chování (někdy namířené proti druhým). Někteří pacienti dokonce spáchali sebevraždu. Určitě vyhledejte pohotovostní službu, pokud si všimnete, že se u Vás objevuje deprese nebo máte sebevražedné myšlenky nebo se změní Vaše chování. Můžete zvážit, zda nechcete požádat některého člena rodiny nebo blízkého přítele, aby Vám pomohl zůstat ostražitý ke známkám deprese nebo změnám ve Vašem chování.


  Obzvláště děti a dospívající mají sklon ke vzniku deprese, pokud jsou léčené přípravkem IntronA

  a ribavirinem. Neprodleně kontaktujte lékaře nebo vyhledejte léčbu na pohotovosti, jestliže se u nich objeví příznaky neobvyklého chování, pocit deprese nebo pocit, že by chtěli ublížit sobě nebo druhým.


  Růst a vývoj (děti a dospívající):

  Během jednoho roku léčby přípravkem IntronA v kombinaci s ribavirinem některé děti a dospívající

  nerostli nebo nepřibývali na hmotnosti tolik, jak se očekávalo. Některé děti nedosáhly během

  10 - 12 lety po ukončení léčby své předpokládané výšky.


  image

  Jestliže se objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přerušte léčbu přípravkem IntronA

  a ihned informujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice na oddělení lékařské pohotovosti:

  otoky rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo hrdla, které mohou působit potíže při polykání nebo dýchání; kopřivkové pupeny; mdloby.

  Tyto nežádoucí účinky jsou velmi závažné. Jestliže je máte, mohli jste mít závažnou alergickou reakci

  na přípravek IntronA. Můžete potřebovat okamžitou lékařskou péči nebo hospitalizaci. Tyto velmi závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné.


  Kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků:

  bolest na hrudi nebo těžký a přetrvávající kašelnepravidelný nebo rychlý srdeční tepzkrácený dech; zmatenostpotíže s udržením se v bdělosti; pocit necitlivosti nebo mravenčení nebo

  bolesti rukou a nohou; záchvaty (křeče); poruchy spánku, myšlení nebo soustředěnízměna

  psychického stavu; sebevražedné myšlenky, pokus o sebevraždu, změněné chování nebo

  agresivní chování (někdy namířené proti druhým), halucinace; závažnější bolesti žaludkučerná nebo dehtová stolicekrev ve stolici nebo v moči, těžší krvácení z nosuvosková bledost, vysoká hladina cukru v krvi, horečka nebo zimnice, která začne po několika týdnech léčby, bolest v dolní části zad nebo boku, bolestivé nebo obtížné močení, problémy s očima nebo

  zrakem nebo sluchem, ztráta sluchu, závažné nebo bolestivé zarudnutí kůže nebo sliznice, bolest kůže nebo sliznice.

  Tyto účinky mohou signalizovat závažné nežádoucí účinky, které mohou vyžadovat okamžitou

  lékařskou péči. Lékař vyšetří vzorek Vaší krve, aby se ujistil, že počet bílých krvinek (buňky, které zabraňují infekci) a červených krvinek (buněk, které přenášejí železo a kyslík), krevních destiček (buněk pro srážlivost krve) a ostatní laboratorní hodnoty jsou v přijatelných mezích. Byl hlášen středně závažný a obvykle vratný pokles u všech tří druhů krevních částic – bílých krvinek, červených krvinek a krevních destiček.


  Na začátku léčby přípravkem IntronA se mohou u Vás objevit chřipkové (flu-like) příznaky

  s horečkou, únavou, bolestmi hlavy, bolestmi svalů, bolestmi kloubů a zimnicí/ třesavkou. Jestli se u Vás objeví tyto příznaky, může Vám lékař doporučit užívat paracetamol.


  Možné nežádoucí účinky vyjmenované níže jsou seřazeny podle četnosti výskytu:

  Velmi časté (postihnou více než 1 pacienta z 10)

  Časté (postihnou 1 až 10 pacientů ze 100)

  Méně časté (postihnou 1 až 10 pacientů z 1 000)

  Vzácné (postihnou 1 až 10 pacientů z 10 000) Velmi vzácné (postihnou méně než 1 pacienta z 10 000) Není známo (z dostupných údajů nelze určit)


  Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


  Velmi často hlášené nežádoucí účinky:

  bolest, otok nebo zarudnutí nebo poškození kůže v místě vpichu injekce, ztráta vlasů, závrať, změny chuti k jídlu, bolesti žaludku nebo břicha, průjem, nevolnost (pocit na zvracení), virová infekce, deprese, emoční labilita, nespavost, pocit úzkosti, bolest v krku a bolestivé polykání, únava, zimnice/třesavka, horečka, reakce podobná chřipce, pocit celkových potíží, bolesti hlavy, úbytek hmotnosti, zvracení, podrážděnost, slabost, změny nálady, kašel (někdy těžký), zkrácený dech, svědění, suchá kůže, vyrážka, náhlá a závažná bolest svalů, bolest kloubů, muskuloskeletální bolest, změny laboratorních krevních hodnot včetně poklesu počtu bílých krvinek. Některé děti měly zpomalenou rychlost růstu (výška a hmotnost).


  Často hlášené nežádoucí účinky:

  žízeň, dehydratace, vysoký krevní tlak, migrény, zduřelé žlázy, zrudnutí, menstruační problémy, snížený zájem o sex, poševní problémy, bolest prsů, bolest varlete, problémy se štítnou žlázou, zarudlé dásně, sucho v ústech, zarudlá nebo bolestivá ústa nebo jazyk, bolest zubů nebo potíže se zuby, opary (horečnaté puchýře), změna chuti, žaludeční nevolnost, dyspepsie (pálení žáhy), zácpa, zvětšení jater (jaterní problémy, někdy závažné), průjem, noční pomočování u dětí, zánět vedlejších nosních dutin, zánět průdušek, bolest očí, problém se slznými kanálky, zánět oční spojivky (zarudlé oči), neklid, ospalost, náměsíčnost, problém s chováním, nervozita, ucpaný nos nebo výtok z nosu, kýchání, zrychlené dýchání, bledá nebo začervenalá kůže, podlitina, problémy s kůží nebo nehty, lupénka (nová nebo zhoršená), zvýšené pocení, zvýšená potřeba močení, jemný třes, pokles citlivosti na dotek,

  artritida.


  Méně často hlášené nežádoucí účinky:

  bakteriální infekce, pocit mravenčení a perikarditida (zánět osrdečníku).


  Vzácně hlášené nežádoucí účinky:

  pneumonie.


  Velmi vzácně hlášené nežádoucí účinky:

  nízký krevní tlak, otok obličeje, cukrovka, křeče nohou, bolest v zádech, ledvinové problémy, poškození nervů, krvácivé dásně, aplastická anémie. Byla hlášena čistá aplazie červené krevní řady,

  což je stav, kdy tělo zastavilo nebo snížilo tvorbu červených krvinek. To vyvolává závažnou anémii

  (chudokrevnost), mezi jejíž příznaky by patřila neobvyklá únava a ztráta energie.

  Velmi vzácně byla hlášena sarkoidóza (nemoc charakterizovaná trvale zvýšenou teplotou, ztrátou hmotnosti, bolestí a otokem kloubů, poškozením kůže a otokem žláz). Velmi vzácně se vyskytla ztráta vědomí, většinou u starších pacientů léčených vysokými dávkami. Byly hlášeny případy mrtvice (cévní mozkové příhody). Kontaktujte ihned svého lékaře, když zaznamenáte kterýkoli z těchto příznaků.


  Nežádoucí účinky s neznámou četností:

  Byly hlášeny poruchy zubů a parodontu (postihující dásně), změna barvy jazyka, změněný mentální stav, ztráta vědomí, akutní reakce přecitlivělosti včetně urtikarie (kopřivky), angioedému (otok rukou,

  nohou, kotníků, tváře, rtů, úst nebo hrdla, který může vést k obtížím s polykáním nebo dýcháním),

  zúžení průdušek a anafylaxe (těžká celková alergická reakce), jejich frekvence však není známa.

  U přípravku IntronA byl navíc hlášen výskyt Vogtova-Koyanagiho-Haradova syndromu (autoimunitní

  zánětlivé onemocnění postihující oči, kůži a membrány v uších, mozek a míchu), myšlenek na

  ohrožení života druhých lidí, mánie (nadměrné nebo neopodstatněné nadšení), bipolární poruchy (poruchy nálady charakterizované střídajícími se epizodami smutku a vzrušení), městnavé srdeční selhání, perikardiální výpotek (hromadění tekutiny mezi perikardem (osrdečníkem) a samotným srdcem), plicní fibróza (zjizvení plic) a reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů s koinfekcí HCV/HBV (návrat onemocnění hepatitidou B).


  Plicní arteriální hypertenze – onemocnění typické závažným zúžením krevních cév v plicích, což následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do plic. Může k němu dojít zejména u pacientů s rizikovými faktory, např. infekcí HIV nebo závažnými problémy s játry (cirhózou). Nežádoucí účinek se může rozvinout v různých časových odstupech od začátku léčby přípravkem IntronA, obvykle během několika měsíců.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

  zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

  image

  v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

  systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek IntronA uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

  vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte v chladničce (2 °C 8 °C).

  Chraňte před mrazem.

  Při krátkodobé přepravě může být roztok vyjmut z chladničky a uchováván při teplotě do 25 °C po dobu sedmi dní před použitím. Během této sedmidenní doby může být kdykoliv vrácen do chladničky. Pokud se přípravek nespotřebuje během tohoto sedmidenního období, musí být znehodnocen.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změn ve vzhledu přípravku IntronA. Veškerý nepoužitý přípravek musí být po odebrání dávky zlikvidován.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek IntronA obsahuje


sodného, dinatrium-edetát, chlorid sodný, metakresol, polysorbát 80 a voda na injekci.


Jak přípravek IntronA vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek IntronA je ve formě injekčního nebo infuzního roztoku. Skleněná injekční lahvička obsahuje čirý a bezbarvý roztok.


Přípravek IntronA je k dispozici ve čtyřech různých velikostech balení:


Odměření odpovídající dávkypřípravku IntronA

Odstraňte kryt injekční lahvičky. Čisticím tamponem očistěte gumovou zátku injekční lahvičky

obsahující přípravek IntronA, injekční roztok.

Vyjměte z ochranného obalu stříkačku. Nedotýkejte se přitom její špičky. Uchopte jehlu a nasaďte ji pevně na špičku stříkačky.

Odstraňte kryt jehly, aniž byste se dotkli vlastní jehly a tahem pístu nasajte do stříkačky množství

vzduchu odpovídající dávce, kterou Vám Váš lékař předepsal.

Držte injekční lahvičku s přípravkem IntronA svisle, aniž byste se rukou dotkl(a) očištěného povrchu injekční lahvičky.

Zasuňte jehlu do injekční lahvičky obsahující roztok přípravku IntronA a vytlačte do ní vzduch.

Otočte injekční lahvičku a stříkačku dnem vzhůru v jedné ruce. Ujistěte se, že špička jehly je

v roztoku přípravku IntronA. Vaše druhá ruka bude volná pro posun pístu. Pomalu táhněte pístem

a nasajte do stříkačky přesnou dávku, předepsanou lékařem.

Vyjměte jehlu z injekční lahvičky a zkontrolujte, zda nejsou ve stříkačce vzduchové bubliny. Pokud vidíte ve stříkačce bubliny, zatáhněte pístem pomalu zpětjemně klepejte na stříkačku s jehlou směrem nahoru, dokud bubliny nezmizí.Zatlačte píst pomalu zpět ke správné dávce. Znovu nasaďte kryt jehly a položte stříkačku s jehlou na rovné místo.


Vždy se ujistěte, že před vlastní aplikací má roztok teplotu do 25 °C. Pokud je roztok studený, zahřejte stříkačku v dlaních. Před podáním roztok vizuálně zkontrolujte: má být čirý a bezbarvý. Pokud je zbarven nebo obsahuje pevné částice, nepoužívejte jej. Nyní jste připraveni k aplikaci injekce.


Aplikace roztoku

Vyberte místo vpichu. Nejlepší místa pro injekci jsou tkáně s vrstvou tuku mezi kůží a svalem: stehno, vnější strana paže (při použití tohoto místa můžete potřebovat asistenci druhé osoby), břicho (kromě pupku a pasu). Jestli jste velmi hubený/á, použijte pro injekci jen stehno nebo vnější stranu paže. Střídejte pokaždé místo injekce.


Očistěte a dezinfikujte kůži, kde bude injekce aplikována. Vyčkejte, až plocha uschne. Odstraňte kryt jehly. Stisknutím jednou rukou vytvořte řasu volné kůže. Druhou rukou vezměte stříkačku, jako by byla pero. Vpíchněte jehlu do stisknuté kůže pod úhlem od 45° až 90°. Aplikujte roztok zatlačením pístu jemně až dolů. Vytáhněte jehlu z kůže. V případě nutnosti přitlačte na několik sekund místo vpichu malým obvazem nebo gázou. Místo vpichu nemasírujte. Jestli místo vpichu krvácí, přelepte jej

náplastí.

Injekční lahvička, ampulka a injekční materiál pro jedno použití musí být znehodnoceny. Stříkačku

a jehly odložte opatrně do uzavřené nádoby.