Domovská stránka Domovská stránka

Rivaroxaban Zentiva
rivaroxaban


Příbalová informace: informace pro uživatele


Rivaroxaban Zentiva 15 mg tvrdé tobolky

rivaroxabanum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Rivaroxaban Zentiva neužívejte a informujte lékaře, pokud máte některou z výše uvedených komplikací.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rivaroxaban Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rivaroxaban Zentiva je zapotřebí


Děti a dospívající

Tobolky přípravku Rivaroxaban Zentiva se nedoporučují u dětí s tělesnou hmotností nižší než 30 kg. O použití rivaroxabanu u dětí a dospívajících není v indikacích vztahujících se na dospělé k dispozici dostatek informací.


Další léčivé přípravky a přípravek Rivaroxaban Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Doporučená dávka je jedna tobolka přípravku Rivaroxaban Zentiva 15 mg dvakrát denně po dobu prvních 3 týdnů.

Poté je doporučená dávka jedna tobolka přípravku Rivaroxaban Zentiva 20 mg jednou denně.

Po nejméně 6 měsících léčby krevních sraženin se lékař může rozhodnout pokračovat v léčbě buď jednou 10 mg tobolkou jednou denně nebo jednou 20 mg tobolkou jednou denně. Pokud máte onemocnění ledvin a užíváte jednu tobolku přípravku Rivaroxaban Zentiva 20 mg jednou denně, může se lékař rozhodnout po třech týdnech snížit dávku na jednu tobolku přípravku Rivaroxaban Zentiva 15 mg jednou denně, jestliže je riziko krvácení vyšší než riziko vzniku další sraženiny.


Přípravek Rivaroxaban Zentiva musíte užívat s jídlem. Tobolku/tobolky pokud možno zapíjejte vodou.

Pokud máte obtíže polknout celou tobolku, poraďte se s lékařem o dalších možnostech, jak užívat přípravek Rivaroxaban Zentiva. Obsah tobolky může být smíchaný s vodou nebo jablečným pyré, bezprostředně před tím, než ji užijete. Poté by ihned mělo následovat požití jídla.


Je-li to nutné, lékař Vám také může podat vysypaný obsah tobolky přípravku Rivaroxaban Zentiva žaludeční sondou.


Děti a dospívající

Dávka přípravku Rivaroxaban Zentiva závisí na tělesné hmotnosti a vypočítá ji lékař.


Pokud opakovaně dávku přípravku Rivaroxaban Zentiva vyplivnete nebo ji po užití vyzvracíte, kontaktujte lékaře.


Kdy se Rivaroxaban Zentiva užívá

Užívejte tobolky denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončil(a).

Tobolky užívejte ve stejnou denní dobu, což umožní, že si snáze na užívání vzpomenete. Váš lékař se rozhodne, jak dlouho bude léčba trvat.


Prevence krevních sraženin v mozku (mrtvice) a v ostatních cévách těla:

Pokud srdeční akce srdce musí být převedena na normální hodnoty postupem zvaným kardioverze, užívejte Rivaroxaban Zentiva v časových intervalech podle pokynů svého lékaře.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Rivaroxaban Zentiva, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tobolek, kontaktujte ihned svého lékaře. Nadměrné množství přípravku Rivaroxaban Zentiva zvyšuje riziko krvácení.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rivaroxaban Zentiva

Dospělí, děti a dospí vající:


Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí účinky pozorované u dětí a dospívajících léčených přípravkem Rivaroxaban Zentiva byly obecně podobné nežádoucím účinkům pozorovaných u dospělých a byly převážně mírné až středně závažné.

Nežádoucí účinky pozorované u dětí a dospívajících častěji:


Velmi časté (mohou postihovat více než 1 osobu z 10)


Jak přípravek Rivaroxaban Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Rivaroxaban Zentiva 15 mg tvrdé tobolky je bílý až téměř bílý prášek naplněný v tobolce o velikosti 1 (o délce 19,4 ± 0,3 mm) se světle hnědým neprůhledným víčkem a tělem s potiskem bílým inkoustem „15“ na víčku.


Tvrdé tobolky jsou baleny do PVC/PVdC/Al nebo Al/Al blistrů.


Rivaroxaban Zentiva 15 mg je dostupný v balení po 14, 28, 30, 42, 98 a 100 tvrdých tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobce

S.C. Zentiva S.A., Bulevardul Pallady Theodor nr. 50, Sector 3, 322 66 Bukurešť, Rumunsko Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Německo, Itálie: Rivaroxaban Zentiva Francie: Rivaroxaban ZENTIVA

Portugalsko: Rivaroxabano Zentiva


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 4. 2022.