Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Thiamin Léčiva


Příbalová informace: informace pro uživatele


Thiamin Léčiva 50 mg tablety

thiamini hydrochloridum (vitamin B1)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

(uvedenou v bodě 6).


Přípravek není určen pro děti do 3 let.


Upozornění a opatření

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Při užití nadměrného množství tablet může dojít k předrážděnosti, v tomto případě vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte současně směsi vitaminů s obsahem thiaminu.

Další léčivé přípravky a Thiamin Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Thiamin Léčiva neovlivňuje účinky jiných současně užívaných léků, přesto při předepisování léku informujte lékaře, že užíváte tento přípravek. Cytostatika doxifluridin a fluorouracil snižují účinky přípravku Thiamin Léčiva.


Užívání přípravku Thiamin Léčiva s jídlem a pitím

Přípravek se užívá nezávisle na jídle, zapíjí se tekutinou.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Thiamin Léčiva lze užívat v těhotenství i při kojení, přestupuje do mateřského mléka.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pozornost není užitím thiaminu ovlivněna.


Přípravek Thiamin Léčiva obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 1. Jak se přípravek Thiamin Léčiva užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Dávkování a délku léčby určuje lékař podle charakteru onemocnění. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

  Do sp ělí užívají obvykle 1 tabletu 1-3x denně.


  Použití u dětí

  Dětem se podává denně 1/2 tablety.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Thiamin Léčiva než jste měl(a)

  Při užití nadměrného množství tablet může dojít k předrážděnosti, v tomto případě vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte současně směsi vitaminů s obsahem thiaminu.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Thiamin Léčiva

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Thiamin Léčiva

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Při doporučovaném dávkování obvykle nedochází k nežádoucím účinkům, protože každý nadměrný přívod thiaminu se vyloučí močí.

  Vzácně (u 1 až 10 z 10 000 léčených) může dojít u citlivých osob k alergické reakci, která se projeví zčervenáním kůže a svěděním či dýchacími obtížemi. Jen velmi vzácně (u méně než 1 z 10 000 léčených) se může vyskytnout anafylaktický šok (závažná celková alergická reakce).

  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Thiamin Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je thiamini hydrochloridum (vitamin B1) 50 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, aluminium-stearát, želatina, mastek.


Jak přípravek Thiamin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: bílé až téměř bílé ploché tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 20 tablet


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 10. 2020.