Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

PARALEN PLUS


Příbalová informace: informace pro uživatele


PARALEN PLUS 325 mg/30 mg/15 mg potahované tablety

paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Přípravek PARALEN PLUS užívají dospělí a dospívající od 15 let při léčbě horečnatých virových akutních i chronických onemocnění dýchacího ústrojí provázených suchým, dráždivým

či záchvatovitým kašlem a ucpaným nosem. Pokud trpíte jen některými z těchto příznaků, měl(a) byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem o užívání léčivých přípravků s méně léčivými látkami, které potlačí příznaky, jimiž trpíte.


 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN PLUS užívat Neužívejte přípravek PARALEN PLUS

  • jestliže jste alergický(á) na paracetamol, pseudoefedrin, dextromethorfan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

  • jestliže trpíte závažným onemocněním srdce,

  • jestliže trpíte závažnou hypertenzí (vysokým krevním tlakem),

  • jestliže trpíte epilepsií (padoucnicí),

  • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater a/nebo ledvin, máte akutní zánět jater (hepatitidu),

  • máte zelený zákal (glaukom s uzavřeným úhlem),

  • jestliže užíváte nebo jste v průběhu 14 dnů užíval(a) léky proti depresi ze skupiny tzv. inhibitorů

   monoaminooxidázy (IMAO),

  • jestliže užíváte léky patřící do tzv. sympatomimetik (na léčbu ucpaného nosu nebo průduškového

  astmatu) nebo barbiturátů (např. k léčbě epilepsie).


  Přípravek PARALEN PLUS není určen pro děti a dospívající do 15 let.


  Upozornění a opatření

  Před užitím přípravku PARALEN PLUS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte:

  • onemocnění jater a ledvin, štítné žlázy, srdeční onemocnění,

  • obtíže při močení při zvětšené prostatě,

  • zelený zákal,

  • průduškové astma,

  • problém s požíváním alkoholu,

  • závažnou formu určitého typu chudokrevnosti způsobené zvýšeným rozpadem červených krvinek zvaného hemolytická anemie,

  • nedostatek enzymu glukosa-6-fosfátdehydrogenázy,

  • cukrovku (diabetes mellitus),

  • vysoký krevní tlak,

  • vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo zhoršenou průchodnost mezi žaludkem a dvanáctníkem,

  • trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a

   bolesti (NSAID),

  • pokud jste Vy nebo někdo z Vaší rodiny trpěl(a) duševní chorobou,

  • pokud jste někdy užíval(a) psychotropní látky nebo zneužíval(a) drogy.


   Nepřekračujte doporučenou dávku. Tento lék může vést k závislosti. Z tohoto důvodu je třeba, aby byla léčba krátkodobá.

   Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Bez doporučení lékaře neužívejte tento přípravek současně s jinými léky obsahujícími paracetamol. Pokud se objeví rozsáhlé zarudnutí kůže s výskytem neštoviček (pustul), doprovázené horečnatým stavem, přestaňte PARALEN PLUS užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Viz bod 4.

   Při užívání přípravku PARALENPLUS se může v důsledku zánětu tlustého střeva (ischemická kolitida) objevit náhlá bolest břicha nebo krvácení z konečníku. Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky, přestaňte přípravek PARALEN PLUS užívat a okamžitě se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Viz bod 4.

   Při užívání přípravku PARALEN PLUS může dojít ke snížení průtoku krve do zrakového nervu. Pokud u vás dojde k náhlé ztrátě zraku, ihned přestaňte PARALEN PLUS užívat a obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Viz bod 4.


   Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN PLUS

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že užíváte přípravek PARALEN PLUS. Bez porady s lékařem neužívejte s přípravkem PARALEN PLUS léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia a mukolytika), protože přípravek PARALEN PLUS tlumí vykašlávání a vytvořený hlen by se mohl hromadit v dýchacích cestách.

   Účinky přípravku PARALEN PLUS a jiných přípravků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.

   Jde zejména o:

  • léky proti depresi (tzv. tricyklická antidepresiva, SSRI včetně fluoxetinu, paroxetinu a sertralinu nebo lék zvaný bupropion); přípravek PARALEN PLUS nesmějí užívat pacienti, kteří jsou zároveň léčeni inhibitory monoaminooxidázy – IMAO nebo do 14 dnů po jejich vysazení,

  • léky, které tlumí činnost centrálního nervového systému (např. léky proti nespavosti, léky na

   uklidnění, léky proti bolesti apod.),

  • léky proti vysokému krevnímu tlaku (např. guanetidin, betanidin, metyldopa a betablokátory),

  • léky proti arytmii (např. amiodaron, propafenon, chinidin, flekainid),

  • kolestyramin (na snížení tuků v krvi),

  • kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,

  • léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid a domperidon),

  • lék k léčbě poruch chování a myšlení (včetně haloperidolu, perfenazinu a thioridazinu),

  • léky proti epilepsii (např. lamotrigin, karbamazepin, fenytoin),

  • lék proti HIV zidovudin,

  • lék proti tuberkulóze (rifampicin, isoniazid),

  • léky proti srážení krve např. warfarin,

  • antibiotikum (flukloxacilin), nebo lék k léčbě plísňových infekcí (terbinafin),

  • lék k léčbě dny probenecid,

  • léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou,

  • lék užívaný k léčbě zvýšené činnosti příštítných tělísek (cinakalcet),

  • lék k léčbě silné bolesti (methadon).

   - Pokud užíváte léky, jako např. určitá antidepresiva nebo antipsychotika (přípravky k léčbě deprese a jiných duševních onemocnění), může se přípravek PARALEN PLUS vzájemně s těmito léky ovlivňovat a mohou se u Vás vyskytnout změny duševního stavu (např. neklid, halucinace, kóma) a další účinky, jako je tělesná teplota nad 38 °C, zvýšení srdeční frekvence, nestabilní krevní tlak a přehnané reflexy, svalová ztuhlost, nedostatečná koordinace a/nebo příznaky související s trávicím ústrojím (např. pocit na zvracení, zvracení, průjem).


   Přípravek PARALEN PLUS s jídlem, pitím a alkoholem

   Tablety můžete užívat nezávisle na jídle. Během léčby nepijte alkoholické nápoje.


   Těhotenství, kojení a plodnost

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Užívání přípravku PARALEN PLUS se v průběhu těhotenství a kojení nedoporučuje.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Přípravek může snížit schopnost reagovat u osob vykonávajících činnost vyžadující pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.).


   Přípravek PARALEN PLUS obsahuje pseudoefedrin a monohydrát laktosy

   Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

   Některé z produktů metabolizmu pseudoefedrinu jsou na seznamu dopingových látek, proto je třeba vyvarovat se použití přípravku PARALEN PLUS u aktivních sportovců.


 2. Jak se přípravek PARALEN PLUS užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Dospělí a dospívající od 15 let užívají přípravek PARALEN PLUS 3× denně po 1–2 tabletách po dobu trvání obtíží, maximálně po dobu pěti dnů. O delším užívání léku se poraďte s lékařem. Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být minimálně 4 hodiny. Maximální denní dávka je 6 tablet. Užívejte přípravek pouze tak, jak je doporučeno. Nepřekračujte doporučenou dávku. Byly hlášeny případy zneužití dextromethorfanu, včetně případů u dětí a dospívajících.

  Tablety se polykají celé a zapíjejí malým množstvím tekutiny.

  Pokud odkašláváte hleny, poraďte se o používání přípravku s lékařem.


  Použití u dětí a dospívajících

  PARALEN PLUS není určen pro děti a dospívající do 15 let.

  Pacienti se sníženou funkcí ledvin nebo jater

  Dávkování se řídí pokyny lékaře. Je obvykle nutné snížit dávku nebo prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami. Při snížené funkci ledvin lze podat maximálně 1 tabletu s odstupem od předešlé dávky nejméně 6–8 hodin.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN PLUS, než jste měl(a)

  Mohou se u Vás vyskytnout následující příznaky: pocit na zvracení a zvracení, mimovolní svalové stahy, neklid, zmatenost, spavost, poruchy vědomí, mimovolní a rychlé pohyby očí, srdeční poruchy (rychlý tlukot srdce), poruchy koordinace, psychóza se zrakovými halucinacemi, nadměrná dráždivost. Dalšími příznaky v případě masivního předávkování mohou být: kóma, závažné problémy s dýcháním a křeče.

  Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků vyskytne, kontaktujte ihned svého lékaře nebo nemocnici.

  Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyvolejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře!


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN PLUS

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 3. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  V případě, že se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:


  • Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí: závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolest hlavy, bolest těla (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže [toxická epidermální nekrolýza (TEN), Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS), kožní léková vyrážka]. Během prvních dvou dnů léčby Paralenem plus může dojít k náhlému nástupu horečky, zarudnutí kůže nebo vzniku četných malých neštoviček (možné příznaky akutní generalizované exantematózní pustulózy – AGEP) Viz bod 2.

  • Příznaky anafylaxe jako je nevolnost, kopřivka, náhlý otok (např. obličeje nebo hrdla), pocit tísně na hrudi spojený s dušností nebo ztíženým polykáním, které mohou vést až k šoku. Frekvence výskytu výše uvedených nežádoucích účinků není známa.

  • Angioedém projevující se jako otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku. Frekvence výskytu výše uvedených nežádoucích účinků není známa.


  Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)

  • ospalost, pocit na omdlení


  Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

  • únava, malátnost

  • nespavost

  • úzkost, napětí a neklid, zmatenost

  • bolest hlavy


   Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

  • zhoršení řeči*

   Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

  • alergické kožní reakce jako je vyrážka se svěděním, kopřivka


   Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

  • nepravidelná srdeční činnost

  • zvýšený krevní tlak

  • změny v krevním obrazu vč. závažného snížení počtu bílých krvinek, které může zvýšit pravděpodobnost infekce (agranulocytóza), snížení počtu krevních destiček

  • žloutenka

  • zúžení průdušek (bronchospasmus)


   Není známo (nelze z dostupných údajů určit):

  • porucha napětí svalů zejména u dětí (dystonie), mimovolní pohyby očí (nystagmus)*

  • snížený průtok krve do zrakového nervu (ischemická optická neuropatie)

  • halucinace, pocit neklidu, zvýšená aktivita, podrážděnost, zvýšení energie

  • zánět jater, který může vést k jaternímu selhání

  • zánět tlustého střeva v důsledku jeho nedostatečného krevního zásobení (ischemická kolitida)

  • hromadění moči v měchýři (zadržování moči)

  • zrychlení srdečního rytmu

   * byly pozorovány při vyšších dávkách dextromethorfanu.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 4. Jak přípravek PARALEN PLUS uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou EXP.

  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 5. Obsah balení a další informace Co přípravek PARALEN PLUS obsahuje

Potahová vrstva: hypromelosa, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý (E 171), simetikonová emulze SE 4, zeleň laková E 104/132.


Jak přípravek PARALEN PLUS vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: světle zelené kulaté (bikonvexní) potahované tablety.

Velikost balení: 12 nebo 24 potahovaných tablet.


Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci Do 30. 6. 2021

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Od 1. 7. 2021

Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika


Výrobce

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

4. 5. 2021