Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Vizimaco


Příbalová informace: informace pro pacienta


Vizimaco 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok

bimatoprostum/timololum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Nepoužívejte přípravek Vizimaco pokud jste těhotná, pokud Vám to výslovně nedoporučí lékař.


Nepoužívejte přípravek Vizimaco, pokud kojíte. Timolol se může dostat do Vašeho mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete během kojení užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Vizimaco může u některých pacientů způsobit rozostřené vidění. Dokud tyto příznaky nevymizí, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.

Vizimaco obsahuje heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,0285 mg fosfátů v jedné kapce roztoku, což odpovídá 0,95 mg/ml. Pokud trpíte závažným poškozením rohovky (průhledné vrstvy v přední části oka), fosfáty mohou ve velmi vzácných případech způsobit vznik zakalených skvrn na rohovce v důsledku nahromadění vápníku během léčby.


 1. Jak se přípravek Vizimaco používá


Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Obvyklá dávka je jedna kapka denně, buď ráno, nebo večer do každého léčeného oka. Lék používejte každý den ve stejnou dobu.


Dbejte na to, aby se hrot lahvičky nedotkl oka ani jeho okolí. Mohlo by to způsobit poranění oka. Oční kapky mohou být kontaminovány bakteriemi, které způsobují oční infekce, což by mohlo vést k závažnému poškození oka a případně i ke ztrátě zraku.

Aby se zamezilo možné kontaminaci, vyhýbejte se kontaktu špičky lahvičky s jakýmkoli povrchem.


Návod k použití


Před použitím očních kapek:


Použití


 1. Držte lahvičku přímo pod víčkem a odšroubujte víčko k otevření lahvičky. Nedotýkejte se špičkou lahvičky ničeho, aby nedošlo ke kontaminaci roztoku.


  image

 2. Zakloňte hlavu dozadu a držte lahvičku nad okem.


  image


 3. Stáhněte dolní víčko směrem dolů a podívejte se nahoru. Jemně stiskněte lahvičku ve středu a nechte kapku kápnout do oka. Počítejte s tím, že mezi stisknutím lahvičky a kápnutím kapky může být několikavteřinová prodleva. Netiskněte lahvičku příliš silně.

  Jestliže kapka Vaše oko minula, opakujte postup znovu. Otřete veškerý přebytečný roztok, který steče po tváři.

  Pokud si nejste jist(a), jak přípravek správně aplikovat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  image

 4. Několikrát zamrkejte, aby se kapka rozšířila do oka.

  image


 5. Po použití přípravku Vizimaco přitiskněte prst do vnitřního koutku zavřeného oka při kořeni nosu a 2 minuty podržte. Zabráníte tím tomu, aby se přípravek Vizimaco dostal do zbytku těla.


 6. Pokud lékař předepíše podávání i do druhého oka, zopakujte postup v bodech 2–5 i u druhého oka. Někdy je zapotřebí léčit pouze jedno oko, Váš lékař Vám potvrdí, zdali se to týká Vás a které oko vyžaduje léčbu.


  image


 7. Po použití a před každým dalším použitím je třeba lahvičku protřepat směrem dolů, bez dotknutí hrotu kapátka, aby se odstranily zbytkové kapky na hrotu. Tento postup je zapotřebí k uvolnění dalších kapek.


 8. I přes použití všech dávek přípravku Vizimaco lahvička nezůstane prázdná. Neznepokojujte se, že Vám přípravku Vizimaco zbude více, než Vám lékař předepsal. Po ukončení léčby nepoužívejte zbývající lék v lahvičce.


Nepoužívejte oční kapky déle než 28 dní po prvním otevření lahvičky.


Pokud používáte přípravek Vizimaco s dalšími očními přípravky, dodržujte odstup nejméně 5 minut mezi vkápnutím přípravku Vizimaco a aplikací jiného přípravku. Pokud používáte jakoukoli oční mast nebo gel, použijte je až nakonec.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Vizimaco, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku Vizimaco než jste měl(a), je nepravděpodobné, že si vážněji ublížíte. Další dávku si vkápněte v obvyklém čase. Jestliže máte obavy, poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Vizimaco

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Vizimaco použít, vkápněte si jednu kapku hned, jakmile si vzpomenete, a pak se vraťte ke svému pravidelnému dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Vizimaco

Pro správnou účinnost se přípravek Vizimaco musí používat denně.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Pokud nejsou nežádoucí účinky závažné, lze obvykle v používání kapek pokračovat. Jestliže máte obavy, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Bez porady se svým lékařem používání přípravku Vizimaco nepřerušujte.


  U přípravku Vizimaco lze pozorovat následující nežádoucí účinky:


  Velmi časté nežádoucí účinky: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

  Účinky na oko

  • zarudnutí


   Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 osob

   Účinky na oko

  • pálení

  • svědění

  • bodání

  • podráždění spojivky (průhledná vrstva oka)

  • citlivost na světlo

  • bolest oka

  • zalepené oči

  • suché oči

  • pocit cizího tělesa v oku

  • malé oděrky na povrchu oka se zánětem nebo bez něj

  • potíže se zrakovou ostrostí

  • zarudlá a svědící víčka

  • chloupky rostoucí kolem oka

  • tmavší zbarvení víček

  • tmavší barva kůže v okolí očí

  • delší řasy

  • podráždění oka

  • slzení

  • otok víček

  • poruchy zraku


   Účinky postihující jiné části těla

  • rýma

  • bolest hlavy


   Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

   Účinky na oko

  • neobvyklé pocity v oku

  • zánět duhovky

  • otok spojivky (průhledná vrstva oka)

  • bolestivá víčka

  • unavené oči

  • zarůstající řasy

  • ztmavnutí duhovky

  • pokleslý vzhled očí

  • odchlípnutí víčka od povrchu oka

  • ztmavnutí řas


   Účinky postihující jiné části těla

  • dušnost


   Nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu není známa

   Účinky na oko

  • cystoidní makulární edém (otok sítnice vedoucí k zhoršení vidění)

  • otok oka

  • rozmazané vidění

  • oční diskomfort


   Účinky postihující jiné části těla

  • potíže s dýcháním/sípání

  • projevy alergické reakce (otok, zarudnutí oka a kožní vyrážka)

  • změny ve vnímání chuti

  • závratě

  • zpomalení srdečního rytmu

  • vysoký krevní tlak

  • potíže se spánkem, noční můry

  • astma

  • ztráta ochlupení

  • změny barvy kůže (v okolí očí)

  • únava


  Další nežádoucí účinky byly pozorovány u pacientů, kteří používali oční kapky obsahující timolol nebo bimatoprost, a proto se mohou vyskytnout i u přípravku Vizimaco.

  Timolol je stejně jako ostatní místně podané oční léčivé přípravky absorbován do krve. To může způsobovat podobné nežádoucí účinky, jaké jsou pozorovány u betablokátorů podaných

  „intravenózně“ (do žíly) a/nebo „perorálně“ (ústy). Pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků po podání očních kapek je nižší, než jsou-li léčivé přípravky podány například ústy nebo injekčně.


  Uvedené nežádoucí účinky zahrnují reakce, které byly popsány při použití bimatoprostu a timololu k léčbě onemocnění oka:

  • závažné alergické reakce s otoky a dušností, které by mohly být život ohrožující

  • nízká hladina cukru v krvi

  • deprese, ztráta paměti, halucinace

  • omdlévání, mrtvice, snížené prokrvení mozku, zhoršení onemocnění myasthenia gravis

   (zvýšená svalová ochablost), pocity brnění

  • snížená citlivost povrchu oka, zdvojené vidění, pokles očního víčka, oddělení jedné z vrstev oční bulvy po operaci ke snížení nitroočního tlaku, zánět povrchu oka, krvácení do zadní části oka (retinální krvácení), zánět v oku, zvýšené mrkání

  • srdeční selhání, nepravidelný srdeční tep nebo zástava srdce, rychlý nebo pomalý srdeční tep, nadměrné hromadění tekutin v těle, především vody, bolest na hrudi

  • nízký krevní tlak, oteklé nebo studené ruce, nohy a končetiny způsobené zúžením krevních cév

  • kašel, zhoršení astmatu, zhoršení plicního onemocnění zvaného chronická obstrukční plicní

   nemoc (CHOPN)

  • průjem, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, trávicí potíže, sucho v ústech

  • červená šupinatá místa na kůži, kožní vyrážka

  • bolesti svalů

  • snížený pohlavní pud, sexuální dysfunkce (porucha sexuálních funkcí)

  • slabost

  • zvýšení výsledků krevních testů ukazujících, jak fungují játra

   Další nežádoucí účinky hlášené u očních kapek obsahujících fosfáty

   U některých pacientů s výrazně porušenou rohovkou byly v souvislosti s použitím očních kapek

   obsahujících fosfáty velmi vzácně hlášeny případy kalcifikace rohovky.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Vizimaco uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě na lahvičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po prvním otevření uchováván nejvýše 28 dní. Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky uchovávání. Jiná délka a podmínky uchovávání jsou v odpovědnosti uživatele.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud je před prvním otevřením porušena bezpečnostní fólie.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace Co přípravek Vizimaco obsahuje


Jak přípravek Vizimaco vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Vizimaco obsahuje 3 ml čirého, bezbarvého, vodného roztoku, prakticky bez částic, v bílé, neprůhledné 5ml LDPE lahvičce s bílou tryskou Novelia (z HDPE a silikonu), uzavřená bílým HDPE víčkem, krabička.


Dostupné jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1 nebo 3 lahvičky 3 ml roztoku.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3

Irsko


Výrobce

EXCELVISION

27 st. La Lombardière, Zl La Lombardière, ANNONAY

Francie


Pharmathen S.A

Dervenakion 6, Pallini Attikis

Řecko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Belgie

Vizimaco 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing

Bulharsko

Визимако 0,3 mg/ml + 5 mg/ml капки за очи, разтвор

Česká republika

Vizimaco

Dánsko

Vizimaco

Estonsko

Vizimaco

Francie

Vizimaco 0.3 mg/5 mg par mL, collyre en solution

Litva

Vizimaco 0,3 mg/ 5 mg/ ml akių lašai (tirpalas)

Lotyšsko

Vizimaco 0.3 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Lucembursko

Vizimaco 0,3 mg/ml + 5 mg/ml collyre en solution

Německo

Vizimaco 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung

Nizozemsko

Vizimaco 0,3 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels, oplossing

Polsko

Vizimaco

Portugalsko

Vizimaco, solução 0.3 mg/ml + 5 mg/ml

Rumunsko

Vizimaco 0,3 mg/ml + 5 mg/ml picături oftalmice, soluţie

Slovenská republika

Vizimaco 0,3 mg/ml + 5 mg/ml

Slovinsko

Vizimaco 0,3 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina

Španělsko

Vizimaco 0.3 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 5. 2022