Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Ribavirin Teva Pharma B.V.

Příbalová informace: informace pro uživatele


Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg potahované tablety

ribavirinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Pokud máte vážné potíže s ledvinami či játry, nebo se u Vás takové potíže objeví, bude léčba ukončena.


Neprodleně vyhledejte pomoc, pokud se u Vás při užívání této léčby vyvinou příznaky závažné alergické

reakce (například potíže s dýcháním, sípání nebo vyrážka).


Informujte svého lékaře, pokud cokoliv z níže uvedeného platí pro Vás nebo pro dítě, o které pečujete:

s imunitním systémem.


Přečtěte si, prosím, příbalovou informaci k přípravku s (peg)interferonem alfa, kde naleznete podrobnější informace o těchto otázkách týkajících se bezpečnosti.


Připomenutí: Přečtěte si, prosím, bod „Upozornění a opatření” příbalové informace k dalším přípravkům,

které se používají v kombinaci s přípravkem Ribavirin Teva Pharma B.V.


Použití u dětí a dospívajících

Pokud dítě váží méně než 47 kg nebo není schopno polykat, je k dispozici ribavirin ve formě perorálního

roztoku.


Další léčivé přípravky a Ribavirin Teva Pharma B.V.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vy nebo dítě, o které pečujete, užíváte, v nedávné době

jste užíval(a)(o) nebo možná budete(bude) užívat:


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak Ribavirin Teva Pharma B.V. uchovávat


    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti, se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny ve vzhledu tablet.

    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace


Co Ribavirin Teva Pharma B.V. obsahuje


Léčivou látkou je ribavirinum. Jedna tableta přípravku Ribavirin Teva Pharma B.V. obsahuje ribavirinum 400 mg.


Další složky jsou:


Jádro tablety: hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl kroskarmelózy, povidon, magnesium- stearát.

Potisk tablety; Opadry II 85F23470, polyvinylalkohol – částečně hydrolyzovaný, makrogol/makrogol 3350, oxid titaničitý (E171), mastek, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, černý oxid železitý.


Jak Ribavirin Teva Pharma B.V. vypadá a co obsahuje toto balení


Ribavirin Teva Pharma B.V. 400 mg jsou světle růžové až růžové potahované tablety (na jedné straně

s vyraženým “R” a na druhé straně “400”).


Léčivý přípravek již není registrován

Ribavirin Teva Pharma B.V. je dostupný v různých velikostech balení obsahujících 14, 28, 42, 56, 84,

112, 140 nebo 168 tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Lékař Vám předepíše takové balení, které Vám bude nejlépe vyhovovat.


Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Nizozemsko


Výrobce:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Maďarsko


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nizozemsko


Teva Pharma SLU

C/ C, n° 4, Polígono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +353 19127700


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

Léčivý přípravek již není registrován

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel:+385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 19127700

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Finland Oy Finnland

Sími: +358 201805900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom Teva UK Limited Tel: +44 1977628500


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


Další zdroj informací

agentury


Léčivý přípravek již není registrován

Tato příbalová informace je dostupná ve všech jazycích EU na webových stránkách Evropské lékové agentury.