Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Pimafucin


Příbalová informace: informace pro pacienta


Pimafucin 20 mg/g krém

natamycin


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto


  1. Jak přípravek Pimafucin uchovávat


    Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP

    {zkratka používaná pro dobu použitelnosti}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace


Co přípravek Pimafucin obsahuje


Léčivou látkou je natamycinum 20 mg v 1 g krému.

Pomocnými látkami jsou: decyl-oleát, umělá vorvaňovina, cetylstearylalkohol, natrium-lauryl- sulfát, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, čištěná voda.


Jak přípravek Pimafucin vypadá a co obsahuje toto balení

Pimafucin je bílý až téměř bílý krém. Dodává se v hliníkových tubách obsahujících 5 g nebo 30

g krému. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Německo


Výrobce

Temmler Italia S.r.l. Via delle Industrie 2 20061 Carugate (MI) Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 8. 2021