Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Neupro

CENY

8MG/24H TDR EMP 28X18MG

Velkoobchod: 2 194,16 Kč
Maloobchodní: 2 915,18 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

6MG/24H TDR EMP 28X13,5MG

Velkoobchod: 1 794,51 Kč
Maloobchodní: 2 400,83 Kč
Uhrazen: 79,58 Kč

2MG/24H TDR EMP 7X4,5MG

Velkoobchod: 278,77 Kč
Maloobchodní: 414,44 Kč
Uhrazen: 120,92 Kč

3MG/24H TDR EMP 7X6,75MG

Velkoobchod: 393,10 Kč
Maloobchodní: 572,49 Kč
Uhrazen: 132,21 Kč

4MG/24H TDR EMP 7X9MG

Velkoobchod: 405,86 Kč
Maloobchodní: 589,89 Kč
Uhrazen: 203,01 Kč

4MG/24H TDR EMP 28X9MG

Velkoobchod: 1 377,93 Kč
Maloobchodní: 1 864,70 Kč
Uhrazen: 317,20 Kč

2MG/24H TDR EMP 28X4,5MG

Velkoobchod: 1 089,42 Kč
Maloobchodní: 1 493,38 Kč
Uhrazen: 319,31 Kč

1MG/24H TDR EMP 7X2,25MG

Velkoobchod: 524,50 Kč
Maloobchodní: 750,64 Kč
Uhrazen: 603,88 Kč

3MG/24H TDR EMP 28X6,75MG

Velkoobchod: 2 304,03 Kč
Maloobchodní: 3 056,59 Kč
Uhrazen: 1 295,47 Kč

1MG/24H TDR EMP 28X2,25MG

Velkoobchod: 2 521,49 Kč
Maloobchodní: 3 335,75 Kč
Uhrazen: 2 748,71 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Neupro 4 mg/24 h transdermální náplast Neupro 6 mg/24 h transdermální náplast Neupro 8 mg/24 h transdermální náplast Rotigotinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Náplast Neupra obsahuje hliník, proto si ji musíte odlepit těsně před podstoupením vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) nebo kardioverze, aby se zabránilo popálení kůže. Poté si nalepte novou náplast.


Pokud se cokoli z výše uvedeného Vás týká, Neupro nepoužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se nejdříve s lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Upozornění a opatření

Před použitím Neupra se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Protože:


Jak Neupro vypadá a co obsahuje toto balení

Neupro je transdermální náplast. Je tenká a má tři vrstvy. Má čtvercový tvar se zaoblenými rohy. Vnější strana je béžová s potiskem Neupro 4 mg/24 h, Neupro 6 mg/24 h nebo Neupro 8 mg/24 h.


Neupro je dostupné v následujících velikostech balení:

Krabička obsahuje 7, 14, 28, 30 nebo 84 (multipack (vícečetné balení) obsahující 3 balení po 28) náplastí, které jsou jednotlivě zataveny do sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci


UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60 B-1070 Brusel

Belgie


Výrobce


UCB Pharma S.A. Chemin du Foriest

B-1420 Braine l’Alleud Belgie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: +358-92 514 4221 (Suomija)


България

Ю СИ БИ България ЕООД Teл.: +359-(0)2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00


Česká republika

UCB s.r.o.

Tel: +420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft. Tel.: +36-(1) 391 0060


Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: +45-32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: +356-21 37 64 36


Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: +49-(0) 2173 48 48 48

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: +31-(0)76-573 11 40


Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: +358-92 514 4221 (Soome)

Norge

UCB Nordic A/S

Tlf: +45-32 46 24 00


Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: +30-2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH Tel: +43-(0)1 291 80 00


España

UCB Pharma S.A.

Tel: +34-91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o. Tel.: +48-22 696 99 20


France

UCB Pharma S.A.

Tél: +33-(0)1 47 29 44 35

Portugal

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: +351-22 986 61 00


Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385-(0)1 230 34 46

România

UCB Pharma România S.R.L. Tel: +40-21 300 29 04

Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd. Tel: +353-(0)1 46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: +386-1 589 69 00


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354-535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka Tel: +421 (0)2 5920 2020


Italia

UCB Pharma S.p.A. Tel: +39-02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland Puh/Tel: +358-92 514 4221


Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd Τηλ: +357-22 05 63 00

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: +46-(0)40 29 49 00


Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: +358-92 514 4221 (Somija)

United Kingdom (Northern Ireland)

UCB (Pharma) Ireland Ltd Tel: + 353 / (0)1-46 37 395


Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}