Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Plegridy

CENY

125MCG INJ SOL 2X0,5ML

Velkoobchod: 16 963,56 Kč
Maloobchodní: 19 976,91 Kč
Uhrazen: 1 916,12 Kč

125MCG INJ SOL 2X0,5ML

Velkoobchod: 14 697,31 Kč
Maloobchodní: 17 434,18 Kč
Uhrazen: 4 882,29 Kč

63MCG+94MCG INJ SOL 1X63MCG+1X94MCG

Velkoobchod: 10 905,47 Kč
Maloobchodní: 13 179,74 Kč
Uhrazen: 5 297,15 Kč

125MCG INJ SOL 2X0,5ML

Velkoobchod: 16 963,56 Kč
Maloobchodní: 19 976,91 Kč
Uhrazen: 7 425,02 Kč

63MCG+94MCG INJ SOL 1X63MCG+1X94MCG

Velkoobchod: 13 785,51 Kč
Maloobchodní: 16 411,14 Kč
Uhrazen: 8 528,55 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Plegridy 63 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru Plegridy 94 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru Plegridy 125 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru peginterferonum beta-1a


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


- Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C.

- Chraňte před mrazem. Jakýkoli náhodně zmrazený přípravek Plegridy zlikvidujte.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Biogen Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp Nizozemsko


Výrobce

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS Biotek Allé 1

DK-3400 Hillerød

Dánsko


Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Nizozemsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium NV/SA

+32 2 2191218

Lietuva

Biogen Lithuania UAB

+370 5 259 6176


България

ТП ЕВОФАРМА

+359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium NV/SA

+32 2 2191218


Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

+420 255 706 200

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

+36 1 899 9883


Danmark

Biogen Denmark A/S

+45 77 41 57 57

Malta

Pharma. MT Ltd..

+356 21337008


Deutschland

Biogen GmbH

+49 (0) 89 99 6170

Nederland

Biogen Netherlands B.V.

+31 20 542 2000


Eesti

Biogen Estonia OÜ

+372 618 9551

Norge

Biogen Norway AS

+47 23 40 01 00


Ελλάδα

Genesis Pharma SA

+30 210 8771500

Österreich

Biogen Austria GmbH

+43 1 484 46 13


España

Biogen Spain S.L.

+34 91 310 7110

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

+48 22 351 51 00


France

Biogen France SAS

+33 (0)1 41 37 9595

Portugal

Biogen Portugal

Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda.

+351 21 318 8450


Hrvatska

Biogen Pharma d.o.o.

+385 1 775 73 22

România

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

+40 21 207 18 00


Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

+353 (0)1 463 7799

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

+386 1 511 02 90

Ísland

Icepharma hf

+354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

+421 2 323 34008


Italia

Biogen Italia s.r.l.

+39 02 584 9901

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

+358 207 401 200


Κύπρος

Genesis Pharma Cyprus Ltd

+357 22 76 57 40

Sverige

Biogen Sweden AB

+46 8 594 113 60


Latvija

Biogen Latvia SIA

+371 68 688 158

United Kingdom (Northern Ireland)

Biogen Idec (Ireland) Limited

+44 (0) 1628 50 1000


Tato příbalová informace byla naposledy revidována <{MM/RRRR}> <{měsíc RRRR}>.

 1. Návod na injekční podání předplněného pera Plegridy


image Upozornění! Neodstraňujte víčko z pera, dokud nebudete připraven(a) k aplikaci injekce.


Jak přípravek Plegridy injekčně podávat


Přečtěte si tento návod k použití dříve, než začnete přípravek Plegridy používat a pokaždé, když dostanete nové balení předepsaného přípravku. Mohou zde být nové informace. Tato informace nenahrazuje konzultaci s Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou o Vašem zdravotním stavu a léčbě.


Poznámka:

image

Před použitím součásti pera přípravku Plegridy (obrázek A)


Upozornění! Neodstraňujte víčko z pera, dokud nebudete připraven(a) k aplikaci injekce. Jestliže víčko odstraníte, na pero jej znovu nenasazujte. Opakované nasazení víčka na pero může způsobit, že se pero uzamkne.


Další pomůcky, které nejsou součástí balení (viz obrázek B)

image


Příprava na podání injekce


 1. Vyjměte pero z chladničky.


  1. Vyjměte balení přípravku Plegridy z chladničky a vyberte příslušné pero (dávku) z balení.

  2. Po vyjmutí jednoho pera balení přípravku Plegridy uzavřete a vraťte jej zpět do chladničky.

  3. Nechte pero temperovat při pokojové teplotě po dobu nejméně 30 minut.

  image K zahřátí pera nepoužívejte vnějších zdrojů tepla, jako je horká voda.


 2. Připravte si pomůcky a umyjte si ruce.


 1. Najděte si dobře osvětlenou, čistou, rovnou plochu, např. stůl. Připravte si veškeré pomůcky, které budete potřebovat, abyste si injekci mohl(a) sám(sama) podat, nebo aby Vám mohla být podána.

 2. Umyjte si ruce mýdlem a vodou.

image


3. Zkontrolujte pero přípravku Plegridy (viz obrázek C)


 1. Zkontrolujte stavové okénko. Ujistěte se, že jsou ve stavovém okénku vidět zelené pruhy.

 2. Zkontrolujte dobu použitelnosti.

 3. Zkontrolujte okénko zobrazující léčivo

  • ve stavovém okénku nevidíte zelené pruhy,

  • uplynula doba použitelnosti,

  • je roztok zabarvený, zakalený nebo obsahuje-li plovoucí částice.a ujistěte se, že je léčivo Plegridy čiré

a bezbarvé.

image Nepoužívejte pero, jestliže:


Poznámka: V okénku zobrazujícím léčivo můžete vidět vzduchové bubliny. To je normální a nemá to vliv na Vaši dávku léčiva.


image Nepoužívejte pero, pokud spadlo nebo je-li viditelně poškozené.4. Zvolte si a očistěte místo podání injekce

 1. Zvolte si místo podání injekce. Injekce má být podána do stehna, břicha nebo zadní strany

  • Jestliže jsou některá místa pro aplikaci pro Vás obtížně dosažitelná, požádejte o pomoc osobu, která o Vás pečuje a která byla k tomu zaškolena.

 2. Otřete kůži ubrouskem napuštěným alkoholem.

 3. Před podáním injekce nechte zvolené místo pro aplikaci injekce samovolně oschnout.

paže (viz vyznačené oblasti na obrázku D).

image Nepodávejte injekci do místa na těle, kde je kůže podrážděná, citlivá, zarudlá, pohmožděná, s tetováním, zanícená či zjizvená.

image Nepodávejte injekci přímo do pupku.


image Poznámka: Před podáním injekce se tohoto místa již nedotýkejte a ani na něj nefoukejte.imagePodání injekce

5. Odstraňte víčko z pera přípravku Plegridy

a. Stáhněte víčko z pera v přímém směru

a odložte je stranou (viz obrázek E). Pero je nyní připraveno k podání injekce.


image Upozornění! Nedotýkejte se krytu jehly, nečistěte jej a ani s ním nemanipulujte. Mohl(a) byste se o jehlu poranit nebo by se pero mohlo uzamknout.

image Pozor! Víčko na pero znovu nenasazujte.

Mohlo by dojít k uzamknutí pera.

image

6. Aplikujte injekci

 1. Držte pero nad místem podání injekce. Ujistěte se, že ve stavovém okénku vidíte zelené pruhy (viz obrázek F).

  • Pero držte kolmo (pod úhlem 90°) k místu podání injekce.


image Upozornění! Nepřikládejte pero na zvolené místo podání injekce, dokud nebudete připraven(a) k aplikaci injekce. Mohlo by dojít k náhodnému uzamknutí pera.


image


b. Pero pevně zatlačte do místa podání injekce

a držte jej. Uslyšíte, že se spustí „cvakání“. To znamená, že probíhá aplikace injekce (viz obrázek G).

image

c. Nadále pero pevně držte v místě aplikace, dokud „cvakání“ neustane (viz obrázek H).


image Nezvedejte pero z místa aplikace, dokud neustane „cvakání“ a dokud se ve stavovém okénku neobjeví zelené zaškrtávací symboly.

image Upozornění! Pokud po pokusu o podání injekce neslyšíte „cvakání“ nebo nevidíte zelené zaškrtávací symboly ve stavovém okénku, mohlo dojít k uzamknutí pera

a aplikace injekce se neuskutečnila. Kontaktujte v tomto případě svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka.


image7. Vyjměte pero přípravku Plegridy z místa podání injekce


 1. Až „cvakání“ ustane, zvedněte pero z místa podání injekce. Vysune se kryt jehly, který jehlu zakryje, a uzamkne se (viz obrázek I).

  • Jestliže v místě podání injekce spatříte krev, setřete ji gázovým polštářkem

a přiložte adhezivní obvaz nebo místo přelepte náplastí.8. Ujistěte se, že jste si podal(a) celou dávku / byla Vám podána celá dávka přípravku Plegridy (viz obrázek J)

 1. Zkontrolujte stavové okénko. Měl(a) byste vidět zelené zaškrtávací symboly.

 2. Zkontrolujte okénko zobrazující léčivo.

Měl(a) byste vidět žlutý píst.

image


image

Po podání injekce

Po použití – součásti pera přípravku Plegridy (viz obrázek K):


image


Poznámka: Po vyjmutí pera z místa aplikace injekce se kryt jehly uzamkne, aby nedošlo k poranění jehlou.

Víčko na pero znovu nenasazujte.

 1. Likvidace použitého pera přípravku Plegridy

  • Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jak správně zlikvidovat použité pero.

   image Víčko na pero znovu nenasazujte.


 2. Ošetřete místo podání

  • Dle potřeby přiložte na místo podání injekce gázový poštářek nebo adhezivní obvaz či náplast.


 3. Zkontrolujte místo podání injekce

image Chraňte před mrazem a nevystavujte vysokým teplotám.