Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Ozempic

CENY

0,5MG INJ SOL 1X1,5ML+4J

Velkoobchod: 1 908,41 Kč
Maloobchodní: 2 547,42 Kč
Uhrazen: 1 717,57 Kč

1MG INJ SOL 1X3ML+4J

Velkoobchod: 1 940,47 Kč
Maloobchodní: 2 588,68 Kč
Uhrazen: 1 759,41 Kč

0,25MG INJ SOL 1X1,5ML+4J

Velkoobchod: 1 908,41 Kč
Maloobchodní: 2 547,42 Kč
Uhrazen: 2 132,49 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta


Ozempic 0,25 mg injekční roztok v předplněném peru

semaglutidum


image

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je přípravek Ozempic a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ozempic používat

 3. Jak se přípravek Ozempic používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Ozempic uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Ozempic a k čemu se používá


  Přípravek Ozempic obsahuje léčivou látku semaglutid. Pomáhá při snižování hladiny krevního cukru pouze tehdy, je-li hladina cukru v krvi příliš vysoká, a může pomoci předejít srdečnímu onemocnění.


  Přípravek Ozempic se používá:

  • samostatně – pokud dieta a cvičení samotné nedostatečně kontrolují hladinu cukru v krvi a pokud nemůžete užívat metformin (další lék k léčbě diabetu (cukrovky)) nebo

  • s dalšími léky k léčbě diabetu – pokud tyto léky nedostatečně kontrolují hladinu cukru v krvi.

   Těmito dalšími léky mohou být: léky k léčbě diabetu podávané ústy (jako například metformin, thiazolidindiony, deriváty sulfonylurey, inhibitor sodíko-glukózového kotransportéru

   2 (SGLT2)) nebo inzulin.


   Je důležité, abyste pokračoval(a) s naplánovanou dietou a cvičením podle pokynů Vašeho lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ozempic používat Nepoužívejte přípravek Ozempic

  • jestliže jste alergický(á) na semaglutid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


   Upozornění a opatření

   Před použitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

   Tento přípravek není inzulin a nesmí být používán, jestliže:

  • máte diabetes 1. typu – stav, kdy tělo neprodukuje vůbec žádný inzulin

  • u Vás dojde k diabetické ketoacidóze – komplikaci diabetu doprovázené vysokou hladinou cukru v krvi, potížemi s dýcháním, zmateností, nadměrnou žízní, nasládlým zápachem dechu

   nebo nasládlou či kovovou chutí v ústech.


   Ozempic není inzulin a proto nesmí být používán jako náhrada inzulinu. Účinky na zažívací systém

   Během léčby tímto přípravkem můžete mít pocit na zvracení (nauzeu) nebo Vám může být špatně (zvracení) nebo můžete mít průjem. Tyto nežádoucí účinky mohou způsobit dehydrataci (ztrátu tekutin). Je důležité pít velké množství tekutin, aby se předešlo dehydrataci. Je to zejména důležité, pokud máte potíže s ledvinami. Pokud máte nějaké otázky či obavy, poraďte se se svým lékařem.


   Silná a přetrvávající bolest žaludku, která by mohla být způsobena akutní pankreatitidou (zánět slinivky břišní)


   Pokud máte silné a přetrvávající bolesti v oblasti žaludku, ihned navštivte svého lékaře, protože by to mohla být známka akutní pankreatitidy (zánětu slinivky břišní). Varovné příznaky zánětu slinivky břišní viz bod 4.


   Hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi)


   Při kombinaci derivátů sulfonylurey nebo inzulinu s tímto přípravkem se může zvýšit riziko nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie). Varovné příznaky nízké hladiny cukru v krvi najdete v bodě 4. Lékař Vás může požádat o vyšetření hladiny cukru v krvi. To pomůže lékaři při rozhodování, zda je nutno dávku derivátů sulfonylurey nebo inzulinu změnit, aby se snížilo riziko nízké hladiny cukru

   v krvi.


   Diabetické oční onemocnění (retinopatie)


   Máte-li oční onemocnění způsobené diabetem a používáte-li inzulin, může vést používání tohoto přípravku ke zhoršení zraku, což může vyžadovat léčbu. Informujte svého lékaře, jestliže máte diabetické oční onemocnění nebo během léčby tímto přípravkem zaznamenáte problémy s očima. V případě, že máte potenciálně nestabilní diabetické oční onemocnění, nedoporučuje se přípravek Ozempic 2 mg používat.


   Děti a dospívající

   Vzhledem k tomu, že bezpečnost a účinnost tohoto přípravku u dětí a dospívajících do 18 let nebyly dosud stanoveny, nedoporučuje se v této věkové skupině tento přípravek používat.


   Další léčivé přípravky a přípravek Ozempic

   Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

   v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků nebo jiných léků, které jste koupil(a) bez lékařského předpisu.


   Zvláště oznamte svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře, jestli používáte léky obsahující některou z následujících látek:

  • warfarin nebo jiný podobný lék ke snížení srážlivosti krve užívaný ústy (perorální

   antikoagulancia). Lékař může požadovat časté provádění krevních testů k určení schopnosti vytvářet krevní sraženinu.

  • pokud používáte inzulin, lékař Vám řekne, jak snížit dávku inzulinu, a doporučí Vám častěji sledovat hladinu cukru v krvi, abyste se vyhnul(a) hyperglykémii (vysoká hladina cukru v krvi)

   a diabetické ketoacidóze (komplikace diabetu, ke které dochází, jestliže tělo není schopné rozložit glukózu, protože nemá dostatek inzulinu).

   Těhotenství a kojení

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.


   Tento přípravek se nesmí používat během těhotenství, protože není známo, zda může mít vliv na nenarozené dítě. Z toho důvodu se při používání tohoto přípravku doporučuje používat antikoncepci. Pokud si přejete otěhotnět, musíte přestat tento přípravek používat alespoň dva měsíce předem. Pokud otěhotníte během používání tohoto přípravku, ihned se poraďte se svým lékařem, protože Vaši léčbu bude nutné změnit.


   Tento přípravek nepoužívejte, jestliže kojíte, protože není známo, zda přechází do mateřského mléka.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Je nepravděpodobné, že by přípravek Ozempic ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Jestliže tento přípravek používáte v kombinaci s deriváty sulfonylurey nebo inzulinem, může se vyskytnout nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie), která může snižovat Vaši schopnost se koncentrovat. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud se objeví jakékoli příznaky nízké hladiny cukru

   v krvi. Informace týkající zvýšeného rizika nízké hladiny cukru v krvi najdete v bodě 2, „Upozornění a opatření“ a informace o varovných příznacích nízké hladiny cukru v krvi najdete v bodě 4. Další

   informace Vám sdělí lékař.


   Obsah sodíku

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Ozempic používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.


  Kolik přípravku se používá

  • Počáteční dávka je 0,25 mg jedenkrát týdně po dobu čtyř týdnů.

  • Po čtyřech týdnech Vám lékař dávku zvýší na 0,5 mg jednou týdně.

  • Lékař Vám může zvýšit dávku na 1 mg jednou týdně, pokud při dávce 0,5 mg jednou týdně nebude hladina cukru v krvi dostatečně uspokojivá.

  • Lékař Vám může zvýšit dávku na 2 mg jednou týdně, pokud při dávce 1 mg jednou týdně

   nebude hladina cukru v krvi dostatečně uspokojivá. Neměňte dávku, pokud Vám to lékař nedoporučí.

   Jak se přípravek Ozempic podává

   Přípravek Ozempic je určen k injekční aplikaci do podkoží (subkutánní injekce). Neaplikujte si injekci do žíly ani do svalu.

  • Nejvhodnější místo k aplikaci je přední část stehen, přední část pasu (břicho) nebo horní část

   paže.

  • Než použijete pero poprvé, ukáže Vám lékař nebo zdravotní sestra, jak se pero používá. Podrobné pokyny k použití jsou uvedeny na druhé straně této příbalové informace.


   Kdy se přípravek Ozempic používá

  • Tento přípravek se používá jednou týdně, a pokud je to možné vždy ve stejný den v týdnu.

  • Injekci si můžete aplikovat kdykoli v průběhu dne, bez ohledu na jídlo.


   Abyste si snáze pamatoval(a), že si máte injekci tohoto přípravku aplikovat pouze jednou týdně, doporučuje se poznačit si vybraný den v týdnu (např. středu) na krabičku a zapsat si na krabičku datum po každé injekci.

   V případě potřeby můžete den podávání týdenní injekce tohoto přípravku změnit, pokud od poslední injekce uplynuly alespoň 3 dny. Po zvolení nového dne podávání pokračujte v týdenním dávkování.


   Jestliže jste použil(a) více přípravku Ozempic, než jste měl(a)

   Pokud použijete více přípravku Ozempic, než jste měl(a), sdělte to okamžitě svému lékaři. Mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky jako pocit na zvracení (nauzea).


   Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ozempic

   Jestliže jste si zapomněl(a) aplikovat injekci s dávkou a:

  • je to 5 nebo méně dní od doby, kdy jste měl(a) přípravek Ozempic použít, použijte jej hned, jak si na to vzpomenete. Pak si aplikujte injekci s další dávkou v plánovaný den jako obvykle.

  • je to více než 5 dní od doby, kdy jste měl(a) přípravek Ozempic použít, vynechejte

   zapomenutou dávku. Pak si aplikujte injekci s další dávkou v plánovaný den jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


   Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ozempic

   Nepřestávejte používat tento přípravek, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem. Pokud ho přestanete používat, může Vám stoupnout hladina cukru v krvi.


   Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Závažné nežádoucí účinky


  Časté: (mohou se projevit až u 1 pacienta z 10)

  • komplikace diabetického očního onemocnění (retinopatie) – musíte informovat lékaře, pokud během léčby tímto přípravkem pocítíte problémy se zrakem, jako například změny vidění.


   Méně časté: (mohou se projevit až u 1 pacienta ze 100)

  • zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida), který může způsobit těžkou bolest v žaludku a zádech, která neodezní. Pokud se u Vás takové příznaky objeví, musíte okamžitě navštívit lékaře.


   Vzácné: (mohou se projevit až u 1 pacienta z 1 000)

  • závažné alergické reakce (anafylaktické reakce, angioedém). Pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou dýchací obtíže, otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla s obtížemi při polykání

   a rychlý srdeční tep, musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a informovat svého lékaře.


   Další nežádoucí účinky


   Velmi časté: (mohou se projevit u více než 1 pacienta z 10)

  • pocit na zvracení (nauzea) – ten obvykle časem přejde

  • průjem – ten obvykle časem přejde


   Časté: (mohou se projevit až u 1 pacienta z 10)

  • nevolnost (zvracení)

  • nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie), pokud se tento přípravek používá s jiným lékem proti diabetu


   Varovné příznaky nízké hladiny cukru v krvi se mohou objevit náhle. Mohou zahrnovat: chladný pot, chladnou bledou pokožku, bolest hlavy, rychlý srdeční tep, pocit na zvracení (nauzea) nebo pocit

   velkého hladu, změny vidění, ospalost nebo slabost, nervozitu, pocit úzkosti nebo zmatenosti, potíže s koncentrací nebo třes.

   Váš lékař Vám řekne, jak nízkou hladinu cukru v krvi léčit a co dělat, když zaznamenáte tyto varovné příznaky.

   Nízká hladina cukru v krvi u Vás může nastat s větší pravděpodobností, pokud také používáte deriváty

   sulfonylurey nebo inzulin. Před tím, než začnete používat tento přípravek, Vám může lékař snížit dávku těchto léků.


  • zažívací potíže

  • zánět žaludku (gastritida) – příznaky zahrnují bolest žaludku, pocit na zvracení (nauzea) nebo nevolnost (zvracení)

  • reflux nebo pálení žáhy – rovněž označované jako „gastroezofageální refluxní choroba“

   (GERD)

  • bolest žaludku

  • nadmutí břicha

  • zácpa

  • říhání

  • žlučové kameny

  • závratě

  • únava

  • úbytek hmotnosti

  • menší chuť k jídlu

  • plynatost (nadýmání)

  • zvýšení hladin enzymů slinivky břišní (např. lipázy a amylázy)


   Méně časté: (mohou se projevit až u 1 pacienta ze 100)

  • změna v chuti jídla nebo pití

  • rychlý pulz

  • reakce v místě injekce – jako podlitiny, bolest, podráždění, svědění a vyrážka

  • alergické reakce jako vyrážka, svědění nebo kopřivka.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

   image

   v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

   systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Ozempic uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku pera a na krabičce za

  „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Před otevřením:


  Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Neuchovávejte v blízkosti chladicího zařízení. Chraňte před světlem.

  Během používání:


  • Pero můžete uchovávat při teplotě do 30 °C nebo v chladničce (2 °C – 8 °C) mimo dosah chladicího zařízení po dobu 6 týdnů. Chraňte přípravek Ozempic před mrazem a nepoužívejte jej, pokud byl zmrazen.

  • Pokud pero nepoužíváte, ponechte uzávěr na peru, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok není čirý a bezbarvý či téměř bezbarvý.

   Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ozempic obsahuje


Jak přípravek Ozempic vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ozempic je čirý a bezbarvý či téměř bezbarvý injekční roztok v předplněném peru. Jedno předplněné pero obsahuje 1,5 ml roztoku pro podání 4 dávek po 0,25 mg.


Ozempic 0,25 mg injekční roztok je dostupný v následující velikosti balení: 1 pero a 4 jednorázové jehly NovoFine Plus


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dánsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

image

image


Pokyny k použití přípravku Ozempic 0,25 mg injekční roztok v předplněném peru

Před použitím předplněného pera Ozempic si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Nepoužívejte pero bez odpovídajícího proškolení

lékařem nebo zdravotní sestrou. Pero s tímto přípravkem používejte pouze dle návodu.

Začněte kontrolou svého pera tím, že se ujistíte, že obsahuje přípravek Ozempic 0,25 mg. Poté si

prostudujte následující obrázky a seznamte se s různými částmi pera a jehly.

Pokud jste nevidomý(á) či slabozraký(á) a nejste

schopen (schopna) přečíst údaje na počítadle dávky pera, nepoužívejte toto pero bez pomoci. Požádejte

o pomoc osobu, která má dobrý zrak a je proškolena v používání předplněného pera Ozempic.

Vaše pero je předplněné dávkovací pero. Obsahuje

2 mg semaglutidu a umožňuje zvolit pouze dávky po 0,25 mg. Pero je určeno k použití s jednorázovými jehlami NovoFine a NovoTwist o délce do 8 mm. Jehly NovoFine Plus jsou součástí balení.


Předplněné pero Ozempic

a jehla (příklad)


Vnější kryt

Uzávěr jehly

pera


Vnitřní kryt jehly


Jehla


Papírový

Okénko kryt

pera


Štítek pera


Počítadlo dávky Ukazatel dávky


Volič dávky

Symbol

Dávkovací kontroly

tlačítko průtoku

1. Připravte si pero a novou jehlu

 • Zkontrolujte název a barvu na štítku pera,

 • Sejměte uzávěr pera.

abyste se ujistil(a), že obsahuje přípravek Ozempic. To je obzvlášť důležité, pokud používáte více než jeden typ léku aplikovaného injekčně. Použití nesprávného léku by mohlo vážně poškodit Vaše zdraví.

A

 • Zkontrolujte, zda je roztok v peru čirý

a bezbarvý. Podívejte se skrz okénko pera. Pokud je roztok zakalený nebo zabarvený, pero

nepoužívejte.

B

 • Vezměte si novou jehlu.

Zkontrolujte, zda papírový kryt a vnější kryt jehly nejsou poškozené, to by mohlo ovlivnit

sterilitu. Pokud je patrné jakékoliv poškození, použijte novou jehlu.

Odtrhněte papírový kryt.

C

image

image

image

image

image


 • Nasaďte jehlu rovně na pero. Našroubujte ji na doraz.

D

 • Sejměte vnější kryt jehly a ponechejte si jej pro pozdější potřebu. Budete jej potřebovat po

podání injekce, abyste mohl(a) jehlu bezpečně sejmout z pera.

E

 • Sejměte vnitřní kryt jehly a vyhoďte jej.

Pokud byste se pokusil(a) jej opět nasadit, mohl(a) byste se o jehlu nechtěně píchnout.


Na hrotu jehly se může objevit kapka roztoku. To je zcela normální, i přesto však musíte zkontrolovat průtok při prvním použití nového pera. Viz krok 2

„Zkontrolujte průtok“.

Nenasazujte na pero novou jehlu, dokud nejste připraven(a) si injekci aplikovat.

F

Pro každou injekci vždy použijte novou jehlu.

Tím se snižuje riziko ucpání jehel, kontaminace, infekce a nepřesného dávkování.

image Nikdy nepoužívejte ohnutou ani poškozenou jehlu.

2. Zkontrolujte průtok

 • Pokaždé, než poprvé použijete nové pero,

 • Otáčejte voličem dávky tak, aby počítadlo dávky ukazovalo symbol kontroly průtoku (

vždy zkontrolujte průtok. Pokud již pero používáte, přejděte ke kroku 3, „Nastavení dávky“.

).

A


Nastaven symbol kontroly průtoku

 • Držte pero s jehlou směrem vzhůru.

Stiskněte a podržte dávkovací tlačítko, dokud se počítadlo dávky nevrátí na 0. 0 musí být proti ukazateli dávky.

Na hrotu jehly se musí objevit kapka roztoku.

B

Na hrotu jehly může zůstat malá kapka, kterou si však neaplikujete.

Pokud se kapka neobjeví, opakujte krok 2 „Zkontrolujte průtok“, a to až 6krát. Pokud se stále kapka neobjeví, vyměňte jehlu a zopakujte krok 2 „Zkontrolujte průtok“ ještě jednou.

Pokud se kapka ani poté neobjeví, pero zlikvidujte a použijte nové.

Před prvním použitím nového pera vždy zkontrolujte, zda se na hrotu jehly objeví kapka. Tak se ujistíte, že roztok protéká.

Pokud se neobjeví žádná kapka, neaplikoval(a) byste si žádný lék, i když by se počítadlo dávky pohybovalo. V takovém případě je možné, že došlo k ucpání nebo poškození jehly.

Jestliže nezkontrolujete průtok pokaždé před prvním použitím nového pera, může se stát, že si nepodáte předepsanou dávku a nedosáhnete požadovaného účinku přípravku Ozempic.

image

image

image

image


3. Nastavení dávky

 • Otáčejte voličem dávky, abyste nastavil(a)

dávku 0,25 mg.

Otáčejte voličem dávky, dokud se počítadlo dávky nezastaví a neukáže hodnotu 0,25 mg.

A


Nastaveno

0,25 mg

Pouze počítadlo dávky a ukazatel dávky ukazují, že jste zvolil(a) 0,25 mg.

Volič dávky cvaká jiným způsobem při otáčení dopředu, zpět nebo přes počet 0,25 mg. Nepočítejte cvakání pera.

Před aplikací tohoto léku vždy pomocí počítadla dávky a ukazatele dávky zkontrolujte, že jste zvolil(a) 0,25 mg.

Nepočítejte cvakání pera.

Aby bylo zajištěno, že dostanete správnou dávku, musí být dávka 0,25 mg nastavená na počítadle dávky přesně proti ukazateli dávky.

4. Aplikace dávky

 • Zaveďte jehlu pod kůži, jak Vám ukázal Váš lékař nebo zdravotní sestra.

 • Ujistěte se, že vidíte na počítadlo dávky.

Nezakrývejte je prsty. Mohlo by to vést k přerušení aplikace.

A

 • Stiskněte a podržte dávkovací tlačítko, dokud počítadlo dávky nebude ukazovat na 0. 0 musí být proti ukazateli dávky. Můžete uslyšet nebo pocítit cvaknutí.

B

 • Po návratu počítadla dávky na 0 přidržte jehlu

 • Pokud jehlu vytáhnete dřív, můžete vidět proud roztoku vytékající z hrotu jehly. V takovém případě nebude aplikována celá dávka.

v kůži a pomalu počítejte do 6, aby bylo zajištěno, že aplikujete celou dávku.

C Počítejte pomalu


1-2-3-4-5-6

 • Vytáhněte jehlu z kůže. Pokud se v místě

injekce objeví krev, jemně na něj zatlačte. Oblast netřete.

D

Po podání injekce se na hrotu jehly může objevit kapka roztoku. To je běžné a nemá to žádný vliv na dávku.

Vždy sledujte počítadlo dávky, abyste věděl(a), kolik mg podáváte. Držte dávkovací tlačítko stisknuté, dokud počítadlo dávky neukazuje 0.


Jak lze zjistit, že je jehla ucpaná nebo poškozená

 • Pokud se při nepřerušovaném stisknutí dávkovacího tlačítka na počítadle dávky neobjeví 0, je možné, že jste použil(a) ucpanou nebo poškozenou jehlu.

 • V takovém případě jste si neaplikoval(a) žádný lék, ačkoli se počítadlo dávky posunulo z původní dávky, kterou jste nastavil(a).

image

image

image

image


Jak nakládat s ucpanou jehlou

Vyměňte jehlu podle popisu v kroku 5 „Po aplikaci “ a opakujte všechny kroky počínaje krokem 1 „Připravte si pero a novou jehlu“. Ujistěte se, že jste zvolil(a) celou potřebnou dávku.


Nikdy se při aplikaci nedotýkejte počítadla dávky. Může to vést k přerušení aplikace.

5. Po aplikaci

 • Na hladkém povrchu zaveďte hrot jehly do

vnějšího krytu jehly. Nedotýkejte se při tom jehly ani vnějšího krytu jehly.

A

 • Jakmile je jehla uvnitř, opatrně vnější kryt jehly zcela dotlačte.

 • Odšroubujte jehlu a opatrně ji zlikvidujte

v souladu s místními předpisy. O likvidaci ostrých předmětů se poraďte se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

B

 • Uzávěr pera nasaďte na pero po každém

použití, aby byl roztok chráněn před světlem.

C

Po každé aplikaci vždy jehlu zlikvidujte. Zajistí se tím správná aplikace a zabrání se ucpání jehel. Pokud je jehla ucpaná, nelze aplikovat žádný lék.

Pero určené k likvidaci zlikvidujte bez nasazené jehly dle pokynů svého lékaře, zdravotní sestry, lékárníka nebo místních úřadů.

Nikdy nezkoušejte nasadit vnitřní kryt jehly zpět na jehlu. Mohl(a) byste se jehlou poranit.

Po každé aplikaci vždy jehlu z pera ihned sejměte.

Tím se snižuje riziko ucpání jehel, kontaminace, infekce, úniku roztoku a nepřesného dávkování.

Další důležité informace

 • Pero a jehly vždy uchovávejte mimo dohled a dosah ostatních, zejména dětí.

 • Pero ani jehly s nikým nikdy nesdílejte.

 • Ošetřující osoby musí být velmi opatrné při manipulaci s použitými jehlami, aby zabránily poranění jehlou a přenosu infekce.

Péče o pero

S perem zacházejte opatrně. Hrubé zacházení nebo nesprávné používání mohou vést k nepřesnému dávkování. Pokud se tak stane, nemusíte dosáhnout požadovaného účinku tohoto přípravku.

 • Přípravek Ozempic, který byl zmrazen, neaplikujte. Pokud tak učiníte, nemusíte dosáhnout požadovaného účinku tohoto přípravku.

 • Přípravek Ozempic, který byl vystaven přímému slunečnímu světlu, neaplikujte. Pokud

 • Nevystavujte pero prachu, špíně ani tekutinám.

 • Pero neumývejte, nenamáčejte ani nepromazávejte. V případě potřeby jej očistěte navlhčeným hadříkem se slabým čisticím prostředkem.

 • Nenechte pero spadnout na tvrdý povrch, ani s ním o takový povrch neklepejte. Pokud pero upustíte nebo máte podezření, že se poškodilo, našroubujte na něj novou jehlu a před aplikací zkontrolujte průtok roztoku.

 • Nepokoušejte se pero znovu naplnit.

 • Nepokoušejte se pero opravovat ani jej rozebírat.

tak učiníte, nemusíte dosáhnout požadovaného účinku tohoto přípravku.