Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Sertralin Actavis

CENY

100MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 183,92 Kč
Maloobchodní: 275,67 Kč
Uhrazen: 11,67 Kč

50MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 137,20 Kč
Maloobchodní: 206,76 Kč
Uhrazen: 74,76 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Sertralin Actavis 50 mg potahované tablety Sertralin Actavis 100 mg potahované tablety


sertralinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


V klinických studiích u dospělých a po uvedení přípravku na trh byly pozorovány následující

nežádoucí účinky.


Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

Nespavost, závrať, ospalost, bolest hlavy, průjem, nucení na zvracení, sucho v ústech, porucha výronu semene, únava.


Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

„Těhotenství, kojení a plodnost“ v bodě 2.

*Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh. Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné jako u dospělých

(viz výše). Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly bolesti hlavy, nespavost, průjem a pocit na zvracení.


Příznaky, které se mohou vyskytnout při ukončení léčby

Pokud náhle přestanete tento přípravek užívat, mohou se u Vás projevit vedlejší příznaky, jako jsou závratě, otupělost, poruchy spánku, neklid (agitovanost) nebo úzkost, bolesti hlavy, nutkání na zvracení, zvracení a třes (viz bod 3 "Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sertralin Actavis")


U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Sertralin Actavis uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 2. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Sertralin Actavis obsahuje

  • Léčivou látkou je sertralin jako hydrochlorid sertralinu.

   Jedna potahovaná tableta obsahuje hydrochlorid sertralinu odpovídající 50 mg sertralinu. Jedna potahovaná tableta obsahuje hydrochlorid sertralinu odpovídající 100 mg sertralinu.

  • Další složky:

Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl

kroskarmelosy, kopovidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa, hydroxypropylcelulosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400.


Jak přípravek Sertralin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení


50 mg

Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně

s vyraženým „50“. Rozměry 4,6 x 10,7 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


100 mg

Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou a na druhé straně

s vyraženým „100“. Rozměry 5,6 x 13,2 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Velikost balení

PVC/Al blistry: 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 potahovaných tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur Island


Výrobce

Teva Pharma S.L.U.

Poligono Industrial Malpica c/C No 4 50016 Zaragoza

Španělsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Švédsko: Sertralet

Slovenská republika: Sertralin Actavis Česká republika: Sertralin Actavis Malta: Sertral

Polsko: Setaloft


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 5. 2021