Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Fluimucil 600


Příbalová informace – informace pro uživatele


Fluimucil 100

Fluimucil 200

Granule pro perorální roztok Fluimucil 600 Šumivé tablety


Acetylcysteinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

pro Vás důležité údaje

příznaky nesnášenlivosti jako je bolest hlavy, vasomotorická (vodnatá) rýma nebo svědění.


Slabý sirný zápach neznamená změnu kvality přípravku, ale je vlastností účinné látky.


Další léčivé přípravky a Fluimucil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Fluimucil se může v průběhu těhotenství a v období kojení užívat pouze, jsou-li pro to velmi

závažné důvody. O vhodnosti užívání musí vždy rozhodnout lékař.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Fluimucil nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Fluimucil 100, Fluimucil 200 a Fluimucil 600 obsahuje aspartam (zdroj fenylalaninu).

Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií (dědičné metabolické onemocnění).


Přípravek Fluimucil 100 a Fluimucil 200 obsahuje betakarotenový prášek (obsahující sacharosu), pomerančové aroma (obsahující glukosu a laktosu) a sorbitol.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Může být škodlivý pro zuby.


Přípravek Fluimucil 600 obsahuje citronové aroma (obsahující glukosu).

Pokud Vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


Přípravek Fluimucil 600 obsahuje hydrogenuhličitan sodný (obsahující sodík).

Tento přípravek obsahuje 6,82 mmol (nebo 156,9 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.


 1. Jak se přípravek Fluimucil užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

  nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Léčba bez porady s lékařem:

  Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutního zánětu průdušek. Léčba akutního onemocnění obvykle trvá 5 až 10 dní.

  Pokud se Vaše příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) od zahájení léčby, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

  Bez porady s lékařem přípravek neužívejte déle než 10 dní.


  Fluimucil 100

  Dospělí a dospívající starší než 14 let:

  Doporučená dávka přípravku je 2 sáčky přípravku Fluimucil 100 2 - 3krát denně.


  Děti od 3 do 6 let:

  Doporučená dávka přípravku je 1 sáček přípravku Fluimucil 100 2 - 3krát denně.


  Děti od 7 do 14 let:

  Doporučená dávka přípravku je 2 sáčky přípravku Fluimucil 100 2krát denně, nebo 1 sáček přípravku

  Fluimucil 100 4krát denně.


  Fluimucil 200

  Dospělí a dospívající starší než 14 let:

  Doporučená dávka přípravku je 1 sáček přípravku Fluimucil 200 2 - 3krát denně.


  Děti od 7 do 14 let:

  Doporučená dávka přípravku je 1 sáček přípravku Fluimucil 200 2krát denně.


  Fluimucil 600

  Dospělí:

  Doporučená dávka přípravku je 1 šumivá tableta přípravku Fluimucil 600 1krát denně.

  Léčba na doporučení lékaře:

  U chronických onemocnění dýchacích cest (chronický zánět průdušek, plicní emfyzém, cystická fibróza, bronchiektazie) se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, který určí i dávkování a délku léčby. Léčba chronických onemocnění může trvat až několik měsíců.


  Způsob podání:


  Fluimucil 100, Fluimucil 200

  Rozpusťte obsah sáčku v malém množství vody, podle potřeby zamíchejte lžičkou a vzniklý roztok hned

  vypijte.


  Fluimucil 600

  Šumivou tabletu rozpusťte v šálku studené vody a vzniklý roztok hned vypijte.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Fluimucil, než jste měl(a)

  Předávkování může vést ke gastrointestinálním potížím, jako je nevolnost, zvracení a průjem.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fluimucil

  Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Fluimucil, užijte jej, jakmile si vzpomenete.

  Pokud se již přiblížil čas na další dávku, neužívejte vynechanou dávku a užijte další dávku v obvyklém čase.

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí

  vyskytnout u každého.


  Nejčastější nežádoucí účinky jsou spojené se zažíváním.

  S menší frekvencí byly hlášeny reakce z přecitlivělosti včetně anafylaktického šoku (prudká život ohrožující reakce z přecitlivělosti), anafylaktické/anafylaktoidní reakce (reakce z přecitlivělosti), bronchospasmu (náhlé zúžení průdušek), angioedému (otok vznikající na různých částech organismu), vyrážky a svědění.


  Méně časté nežádoucí účinky (mohou se projevovat až u 1 ze 100 jedinců):

  • Přecitlivělost

  • Bolest hlavy

  • Tinitus (šelest v uších)

  • Zvýšená tepové frekvence

  • Zvracení

  • Průjem

  • Zánět sliznice dutiny ústní (stomatitida)

  • Bolest břicha

  • Nevolnost

  • Kopřivka

  • Vyrážka

  • Angioedém

  • Svědění

  • Horečka

  • Pokles krevního tlaku


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevovat až u 1 z 1 000 jedinců):

  • Bronchospasmus

  • Dušnost

  • Trávicí obtíže


   Velmi vzácné (mohou se projevovat až u 1 z 10 000 jedinců):

  • Anafylaktický šok

  • Anafylaktická/anafylaktoidní reakce

  • Krvácení


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

  • Otok tváře


   Ve velice vzácných případech byly hlášeny závažné kožní reakce, jako je Steven-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom (závažné alergické reakce s horečkou a bolestivou červenou nebo nafialovělou vyrážkou, olupováním kůže, puchýři a vředy, připomínajícími těžké popáleniny, na kůži a sliznicích). Pokud si všimnete jakýchkoliv změn na kůži či sliznicích, ihned přerušte užívání přípravku a kontaktujte svého lékaře. Přípravek Fluimucil může snížit shlukování krevních destiček.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Fluimucil uchovávat


  Fluimucil 100, 200: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

  Fluimucil 600: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Fluimucil obsahuje


Fluimucil 100: aspartam, Betakaroten prášek 1% CWS (obsahuje: betakaroten, tokoferol alfa, natrium-askorbát, střední nasycené triacylglyceroly, arabskou klovatinu, sacharosu, maltodextrin, oxid křemičitý), pomerančové aroma (obsahuje glukosu, dextrin, laktosu, arabskou klovatinu a ochucující složky), sorbitol.


Fluimucil 200: aspartam, Betakaroten prášek 1% CWS (obsahuje: betakaroten, tokoferol alfa, natrium-askorbát, střední nasycené triacylglyceroly, arabskou klovatinu, sacharosu, maltodextrin, oxid křemičitý), pomerančové aroma (obsahuje glukosu, dextrin, laktosu, arabskou klovatinu a ochucující složky), sorbitol.


Fluimucil 600: aspartam, kyselina citronová, citronové aroma (obsahuje maltodextrin (kukuřičný), glukosu, arabskou klovatinu, modifikovaný škrob, kyselinu askorbovou a ochucující složky), stabilizovaný hydrogenuhličitan sodný.

Jak přípravek Fluimucil vypadá a co obsahuje toto balení Fluimucil 100, 200

Popis přípravku: žlutý granulát s charakteristickým pomerančovým, slabě siřičitým zápachem.

Obal: sáčky z třívrstvé fólie papír/Al/PE, krabička. Velikost balení: 20 a 30 sáčků

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Fluimucil 600

Popis přípravku: bílé kulaté ploché tablety s charakteristickým citrónovým, slabě siřičitým zápachem. Obal: Al/Al blistry na dvě tablety, krabička.

Velikost balení: 10, 20 a 30 šumivých tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci:

Zambon S.p.A., Via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (MI), Itálie


Výrobce:

Zambon S.p.A., Via Della Chimica, 9 - 36100 Vicenza, Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 7. 2018