Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Tri-Regol


Příbalová informace: informace pro uživatelku


Tri-Regol, obalené tablety

levonorgestrelum, ethinylestradiolum


Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2).


Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000): nádory jater, nové vzplanutí porfyrie, nové vzplanutí onemocnění nervového systému (chorea), zánět zrakového nervu, krevní sraženina v cévách oka, zánět slinivky břišní, onemocnění žlučníku, onemocnění krve nazývané hemolyticko-uremický syndrom HUS (onemocnění, kdy krevní sraženiny způsobují selhání ledvin).


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek Tri-Regol uchovávat


    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace Co přípravek Tri-Regol obsahuje

Léčivými látkami jsou ethinylestradiolum a levonorgestrelum.


Každý blistr s tabletami obsahuje:

6 růžových tablet: jedna tableta obsahuje ethinylestradiolum 30 mikrogramů a levonorgestrelum 50 mikrogramů

5 bílých tablet: jedna tableta obsahuje ethinylestradiolum 40 mikrogramů a levonorgestrelum 75 mikrogramů

10 okrových tablet: jedna tableta obsahuje ethinylestradiolum 30 mikrogramů a levonorgestrelum 125 mikrogramů


Pomocnými látkami jsou:

Všechny tablety (růžové, bílé a okrové) obsahují: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sacharosu, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý (E171), kopovidon, makrogol 6000, povidon, sodnou sůl karmelosy.

Růžové tablety obsahují navíc: červený oxid železitý (E172), okrové tablety obsahují navíc: žlutý oxid železitý (E172).


Jak přípravek Tri-Regol vypadá a co obsahuje toto balení

6 růžových, 5 bílých, 10 okrových lesklých, bikonvexních, kulatých obalených tablet.


Obal: Al/PVC/PVDC 3 blistry a informativní kartička v krabičce s příbalovou informací v českém

jazyce. Informativní kartička obsahuje překlad textu uvedeného na blistru.


Velikost balení:

3 x 21 obalených tablet


Upozornění:

Text na blistru je v rumunském jazyce.


Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (blistru): Lu: pondělí

Ma: úterý Mi: středa Jo: čtvrtek Vi: pátek Sb: sobota Du: neděle Serie: šarže

EXP: expirace Drajeuri: tablety

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko


Souběžný dovozce

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika


Přebaleno

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice, Česká republika MEDIAP, spol. s r.o., Dostihová 678, Slušovice, 763 15, Česká republika

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, 390 34 Tábor, Česká republika

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice, Česká republika Wake spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR.

Česká republika:

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.

Na Strži 65, 140 00 Praha 4 Tel.:+420 261 141 200

e-mail: info@richtergedeon.cz


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28.07.2020