Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Ongentys

Příbalová informace: informace pro pacienta


Ongentys 50 mg tvrdé tobolky

opicaponum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Ongentys vypadá a co obsahuje toto balení

Ongentys 50 mg tvrdé tobolky jsou tmavě modré, o velikosti přibližně 19 mm s vytištěným „OPC 50“

na víčku a „Bial“ na tobolkách.

Tobolky jsou baleny v lahvích nebo v blistrech. Lahve: 10, 30, nebo 90 tobolek.

Blistry: 10, 30, nebo 90 tobolek.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Bial - Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko

tel: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 90

e-mail: info@bial.com


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


België/Belgique/Belgien/ Deutschland/ Ελλάδα/France/ Ireland/ Italia/Κύπρος/ Luxembourg/Luxemburg/

Malta/Nederland/ Österreich/Polska/Portugal/ România/ United Kingdom (Northern Ireland) BIAL - Portela & Cª, S.A.

Tél/Tel/Tlf/Τηλ: + 351 22 986 61 00

España

Laboratorios BIAL, S.A. Tel: + 34 91 562 41 96


България

Medis Pharma Bulgaria EOOD

Teл.: +359(0)24274958


Česká republika Medis Pharma s.r.o. Tel: +386(0)15896900

Danmark

Nordicinfu Care AB

Tlf: +45 (0) 70 28 10 24


Eesti / Latvija/ Lietuva Medis Pharma Lithuania UAB Tel: +386(0)15896900


Hrvatska

Medis Adria d.o.o. Tel.: +385(0)12303446


Suomi/Finland

Nordicinfu Care AB

Puh/Tel: +358 (0) 207 348 760


Magyarország Medis Hungary Kft Tel: +36(0)23801028


Ísland / Sverige

Nordicinfu Care AB

Tel / Sími: +46 (0) 8 601 24 40


Norge

Nordicinfu Care AB

Tlf: +47 (0) 22 20 60 00


Slovenija

Medis d.o.o.

Tel: +386(0)15896900


Slovenská republika

Medis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +42(1)232393403


Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}..