Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Bilastine MSN


Příbalová informace: Informace pro pacienta


Bilastine MSN 20 mg tablety

bilastin


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

  1. Jak přípravek Bilastine MSN uchovávat


    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace Co přípravek Bilastine MSN obsahuje


Jak přípravek Bilastine MSN vypadá a co obsahuje toto balení

Bilastine MSN 20 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, nepotahované tablety s vyraženým

„M“ a „B“ na jedné straně půlicí rýhy, hladké na druhé straně.


Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.


Bilastine MSN tablety se dodávají v krabičkách po 10, 20, 30, 40 nebo 50 tabletách v blistrech.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci MSN Labs Europe Limited, KW20A, Corradino Park

Paola PLA 3000, Malta


Výrobce

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA3000,

Malta


image

MSN Labs Europe Limited. KW20A, Corradino Park, Paola PLA 3000,

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Portugalsko : Bilastina MSN

Česká republika : Bilastine MSN

Maďarsko : Bilastine MSN 20 mg tabletta

Polsko : Bilastine MSN

Rumunsko : Bilastină MSN 20 mg comprimate

Slovenská republika : Bilastine MSN 20 mg Bulharsko : Bilastine MSN 20 mg таблетки


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 4. 2022