Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Zoledronic acid Mylan

CENY

4MG/5ML INF CNC SOL 1X5ML

Velkoobchod: 1 816,53 Kč
Maloobchodní: 2 429,17 Kč
Uhrazen: 680,09 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta Zoledronic acid Mylan 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

Acidum zoledronicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárnikovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je Zoledronic acid Mylan a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoledronic acid Mylan používat

 3. Jak se Zoledronic acid Mylan používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Zoledronic acid Mylan uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Zoledronic acid Mylan a k čemu se používá


  Léčivou látkou obsaženou v přípravku Zoledronic acid Mylan je kyselina zoledronová, která patří do skupiny látek nazývaných bisfosfonáty. Kyselina zoledronová působí tak, že se sama naváže v kostech a zpomaluje rychlost přeměny kostí. Používá se:

  • k prevenci kostních komplikací, například zlomenin u dospělých pacientů s kostními metastázami (rozsev nádoru z původního místa do kosti),

  • ke snížení množství kalcia v krvi u dospělých pacientů s příliš vysokou hladinou kalcia vyvolanou nádorovým onemocněním. Nádory mohou zrychlit normální přeměnu kostí takovým

   způsobem, že je uvolňování kalcia z kostí zvýšeno. Tento stav je známý jako hyperkalcemie vyvolaná nádorem (TIH).


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Zoledronic acid Mylan podán


  Pečlivě dodržujte všechny instrukce, které Vám dal Váš lékař.


  Lékař před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Mylan provede vyšetření krve a bude v pravidelných intervalech kontrolovat Vaši odpověď na léčbu.


  Přípravek Zoledronic acid Mylan Vám nesmí být podán:

  • jestliže kojíte

  • jestliže jste alergický(á) na kyselinu zoledronovou, jiné bisfosfonáty (skupina látek, do které Zoledronic acid Mylan patří) nebo na kteroukoli další složku přípravku Zoledronic acid Mylan

   (uvedenou v bodě 6).


   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku Zoledronic acid Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

  • jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním ledvin.

  • jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) bolestí, otokem nebo znecitlivěním čelisti, pocitem ztěžknutí čelisti nebo uvolněním zubů. Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid MylanVám může lékař doporučit, abyste absolvoval(a) stomatologické vyšetření.

  • jestliže proděláváte ošetření zubů nebo máte podstoupit zubní chirurgický výkon, řekněte svému zubnímu lékaři, že používáte Zoledronic acid Mylan a informujte Vašeho lékaře o léčbě vašeho chrupu.

   Během léčby přípravkem Zoledronic acid Mylan je třeba dodržovat pečlivou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů) a podstoupit pravidelné zubní vyšetření.


   Kontaktujte okamžitě svého lékaře a stomatologa, pokud se u Vás objeví jakékoli obtíže v ústní dutině nebo zubní potíže, jako je padání zubů, bolest nebo otoky, nebo nehojící se vřídky nebo výtok, protože může jít o příznaky stavu zvaného osteonekróza čelistí.


   Pacienti, kteří podstupují chemoterapii a/nebo radioterapii, pacienti užívající kortikosteroidy, pacienti, kteří absolvovali zubní výkon, kteří nepodstupují pravidelnou zubní péči, kteří mají potíže s dásněmi, kuřáci nebo pacienti, kteří byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívanými k léčbě nebo prevenci kostních onemocnění) mohou mít vyšší riziko vzniku osteonekrózy čelisti.


   U pacientů léčených Zoledronic acid Mylan byly hlášeny snížené hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie), které někdy vedou ke svalovým křečím, suché kůži a pocitům pálení. Jako sekundární (druhotné) příznaky při závažné hypokalcemii byly hlášeny nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie), záchvaty, křeče a svalové záškuby (tetanie). V některých případech může být hypokalcemie život ohrožující. Pokud se některý z výše uvedených příznaků u Vás objeví, okamžite informujte svého lékaře. Pokud jste před zahájením léčby trpěl(a) hypokalcemií, musí být hypokalcemie před podáním první dávky Zoledronic acid Mylan upravena. Bude vám podáváno přiměřené množství vápníku a vitamínu D.


   Pacienti ve věku 65 let a starší

   Zoledronic acid Mylan může být podáván lidem ve věku 65 let a starším. Nejsou žádné důkazy, které by doporučovaly jakákoli zvláštní opatření.


   Děti a dospívající

   Podávání přípravku Zoledronic acid Mylan dospívajícím a dětem do 18 let se nedoporučuje.


   Další léčivé přípravky a Zoledronic acid Mylan

   Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je zvlášť důležité, abyste svému lékaři sdělil(a),

   zda užíváte:

  • Aminoglykosidy (druh léků používaných k léčbě závažných infekcí), kalcitonin (druh léku používaného k léčbě postmenopauzálníl osteoporózy a hyperkalcemie), kličková diuretika (druh léku určeného k léčbě vysokého krevního tlaku nebo otoku) nebo jiné léky snižující hladinu vápníku, protože kombinace těchto léků s bisfosfonáty může být příčinou přílišného snížení hladiny kalcia v krvi.

  • Thalidomid (lék užívaný k léčbě určitých typů rakoviny krve postihující kost) nebo jiné léky, které mohou poškodit ledviny.

  • Další léky obsahující kyselinu zoledronovou, které se používají k léčbě osteoporózy a jiných postižení kostí nerakovinného původu, nebo jiný bisfosfonát, protože kombinovaný účinek těchto léků používaných současně s přípravkem Zoledronic acid Mylan není známý.

  • Antiangiogenní léčivé přípravky (používané k léčbě rakoviny), protože jejich kombinac s kyselinou zoledronovou byla spojována se zvýšeným rizikem výskytu osteonekrózy čelisti (OČ).


   Těhotenství a kojení

   Zoledronic acid Mylan Vám nemá být podán, jestliže jste těhotná. Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo si myslíte, že můžete být těhotná.


   Zoledronic acid Mylan Vám nesmí být podán, jestliže kojíte.


   Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Ve velmi vzácných případech byla s užitím kyseliny zoledronové hlášena otupělost a ospalost. Buďte být proto opatrný(á), když řídíte nebo obsluhujete stroje, anebo vykonáváte jiné činnosti vyžadující

   plnou pozornost.


   Zoledronic acid Mylan obsahuje sodík

   Tento přípravek obsahuje méně než 1mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tj.téměř „bez sodíku“.


 3. Jak se Zoledronic acid Mylan používá


  • Zoledronic acid Mylan musí být podáván pouze zdravotnickými pracovníky vyškolenými v podávání bisfosfonátů intravenózně, tj. nitrožilně.

  • Lékař Vám doporučí vypít dostatečné množství vody před každou léčbou tak, aby bylo zabráněno dehydrataci.

  • Pečlivě dodržujte všechny další instrukce, které Vám dal Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra.


   Kolik přípravku Zoledronic acid Mylan se podává

  • Obvyklá jednotlivá dávka je 4 mg kyseliny zoledronové.

  • Jestliže trpíte onemocněním ledvin, lékař Vám, podle závažnosti onemocnění ledvin, naordinuje nižší dávku.


   Jak často se Zoledronic acid Mylan podává

  • Pokud jste léčen(a) za účelem prevence kostních komplikací způsobených metastázami v kostech, bude Vám podávána jedna infuze přípravku Zoledronic acid Mylan každé tři až čtyři týdny.

  • Pokud jste léčen za účelem snížení množství kalcia v krvi, bude Vám zpravidla podána jedna infuze přípravku Zoledronic acid Mylan .


   Jak se Zoledronic acid Mylan podává

  • Zoledronic acid Mylan se podává formou kapací nitrožilní infuze, která musí trvat nejméně 15 minut a má být podávána jako samostatný intravenózní roztok oddělenou infuzní linkou.


   Pacientům, jejichž krevní hladiny vápníku nejsou dost vysoké, budou navíc předepsány denní doplňkové dávky kalcia a vitaminu D.


   Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Zoledronic acid Mylan, než je doporučeno

   Pokud Vám byly podány vyšší dávky, než jsou doporučované, musíte být pečlivě sledován(a) Vaším lékařem. Důvodem jsou možné změny v hladinách sérových elektrolytů (např. abnormální hladiny vápníku, fosforu a hořčíku) a/nebo poruchy funkce ledvin, včetně těžkého poškození ledvin. Jestliže se hodnoty vápníku příliš sníží, může být vápník doplněn v infuzi.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastější nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a po krátké době pravděpodobně vymizí.

  Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás projeví následující vážné nežádoucí účinky: Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

  • Vážné poškození ledvin (zjistí Váš lékař určitými specifickými krevními testy).

  • Nízká hladina vápníku v krvi.


   Méně časté (mohou postihnout až 1 z 100 lidí):

  • Bolest v ústech, bolest zubů a/nebo čelisti, otoky nebo nehojící se vředy v ústech nebo na čelisti, výtok, necitlivost nebo pocit těžké čelisti nebo vypadnutí zubu. Může jít o příznaky kostního poškození čelisti (osteonekróza). Pokud se u Vás projeví tyto příznaky během léčby přípravkem Zoledronic acid Mylan nebo po ukončení léčby, okamžitě to sdělte svému lékaři a zubnímu lékaři.

  • Nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní) byl zjištěn u pacientek, které používaly kyselinu zoledronovou k léčbě postmenopauzální osteoporózy. V současné době není jasné, zda kyselina zoledronová tento nepravidelný srdeční rytmus způsobuje, ale pokud se u Vás tyto příznaky po použití kyseliny zoledronové projeví, informujte okamžitě svého lékaře.

  • Závažné alergické reakce: dušnost, otoky zejména na obličeji a krku.


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

  • Jako následek nízkých hodnot vápníku: nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie; sekundárně po hypokalcemii).

  • Porucha funkce ledvin zvaná Fanconiho syndrom (určí lékař ze vzorku Vaší moči).


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

  • Jako následek nízkých hodnot vápníku: křeče, pocit necitlivosti a tetanie (sekundárně po hypokalcemii).

  • Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

  • Velmi vzácně se vyskytla osteonekróza postihující vyjma čelisti i jiné části těla, zejména kyčel nebo stehenní kost. Pokud se u Vás během léčby přípravkem Zoledronic acid Mylan nebo po

   ukončení léčby objeví nová bolest, zhoršení bolesti či bolest a ztuhlost, okamžitě to sdělte svému lékaři.


   Informujte svého lékaře, co nejdříve je to možné, o jakémkoliv z následujících nežádoucích účinků:


   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

  • Nízká hladina fosfátů v krvi.


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

  • Bolest hlavy a chřipce podobné příznaky, jako je horečka, únava, slabost, ospalost, zimnice a bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů. Ve většině případů není nutná specifická léčba a příznaky po krátkém čase vymizí (několik hodin nebo dnů).

  • Zažívací potíže, jako je např.pocit na zvracení, zvracení a ztráta chuti k jídlu.

  • Zánět spojivek.

  • Snížený počet červených krvinek (anemie).


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

  • Reakce přecitlivělosti.

  • Nízký krevní tlak.

  • Bolest na hrudi.

  • Kožní reakce (zarudnutí a zduření) v místě infuze, vyrážka, svědění.

  • Vysoký krevní tlak, dušnost, závratě, úzkost, poruchy spánku, třes, brnění nebo necitlivost horních nebo dolních končetin, průjem, zácpa, bolest břicha, sucho v ústech.

  • Nízký počet bílých krvinek a krevních destiček.

  • Nízká hladina hořčíku a draslíku v krvi. Váš lékař Vás bude sledovat a provede nezbytná opatření.

  • Zvýšení tělesné hmotnosti.

  • Zvýšené pocení.

  • Ospalost.

  • Rozmazané vidění, slzení očí, citlivost očí na světlo.

  • Náhlý pocit chladu s mdlobou nebo skleslostí nebo kolaps.

  • Obtíže při dýchání se sípáním nebo kašlem.

  • Kopřivka.


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

  • Zpomalený rytmus srdce.

  • Zmatenost.

  • Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, boku nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

  • Intersticiální onemocnění plic (zánět tkáně obklopující plicní sklípky).

  • Příznaky podobné chřipce zahrnující artritidu a otoky kloubů.

  • Bolestivé zarudnutí a/nebo otok očí.


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

  • Omdlévání způsobené nízkým krevním tlakem.

  • Silné bolesti kostí, svalů a/nebo kloubů, občas zneschopňující.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národníhosystémuhlášení nežádoucíchúčinkůuvedenéhovDodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Zoledronic acid Mylan uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra vědí, jak se Zoledronic acid Mylan správně uchovává – viz informace uvedené na konci této příbalové informace.


 6. Obsah balení a další informace Co Zoledronic acid Mylan obsahuje