Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Tabrecta

Příbalová informace: informace pro pacienta


Tabrecta 150 mg potahované tablety Tabrecta 200 mg potahované tablety kapmatinib


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tabrecta se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

- jestliže máte nebo jste měl(a) jiné potíže s plícemi nebo dýcháním než způsobené rakovinou plic.


Při užívání přípravku Tabrecta omezte přímé vystavování se slunci nebo umělému ultrafialovému (UV) světlu. Během užívání přípravku Tabrecta a po dobu nejméně 7 dnů po ukončení léčby používejte opalovací krém, noste sluneční brýle a oblečení, které vám zakryje pokožku, a vyvarujte se opalování.


Sledování během léčby přípravkem Tabrecta

Před zahájením léčby přípravkem Tabrecta vám lékař provede krevní testy, aby zkontroloval funkci jater a slinivky břišní. Váš lékař bude během léčby přípravkem Tabrecta pokračovat v kontrole funkce Vašich jater a slinivky břišní.


Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím do 18 let, protože v této věkové skupině nebyl dosud studován.


Další léčivé přípravky a přípravek Tabrecta

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Je zvláště důležité, abyste zmínil(a) jakýkoliv z následujících přípravků:

Zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry, pokud si nejste jistý(á), zda užíváte některý z výše uvedených přípravků.


Musíte také informovat svého lékaře, pokud již užíváte přípravek Tabrecta a byl Vám předepsán nový lék.


Těhotenství a kojení

Přípravek Tabrecta může poškodit Vaše nenarozené dítě. Pokud jste žena, která by mohla otěhotnět, Váš lékař provede před zahájením léčby přípravkem Tabrecta těhotenský test, aby se ujistil, že nejste těhotná. Během užívání přípravku Tabrecta a po dobu nejméně 7 dnů po ukončení léčby je třeba, abyste používala účinnou metodu antikoncepce, abyste zabránila otěhotnění. Zeptejte se svého lékaře na účinné metody antikoncepce.


Pokud během užívání přípravku Tabrecta otěhotníte nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, informujte ihned svého lékaře. Váš lékař s vámi probere možná rizika užívání přípravku Tabrecta během těhotenství.


Pokud jste muž s partnerkou, která je těhotná nebo která by mohla otěhotnět, máte během užívání přípravku Tabrecta a po dobu nejméně 7 dnů po ukončení léčby používat kondom.


Není známo, zda přípravek Tabrecta přechází do mateřského mléka. Během užívání přípravku Tabrecta a nejméně 7 dní po ukončení léčby nemáte kojit.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Tabrecta ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


Tabrecta obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se přípravek Tabrecta užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Nepřekračujte doporučenou dávku předepsanou lékařem.


  Kolik přípravku Tabrecta užívat

  Doporučená dávka je 400 mg (dvě 200mg tablety) užívaných ústy dvakrát denně s jídlem nebo bez jídla. Užívání přípravku Tabrecta dvakrát denně každý den ve stejnou dobu Vám pomůže zapamatovat si, kdy máte lék užít. Pokud máte potíže s polykáním tablet, užívejte tablety přípravku Tabrecta

  s jídlem.


  Váš lékař Vám přesně řekne, kolik tablet přípravku Tabrecta máte užívat. Váš lékař může změnit dávku během léčby přípravkem Tabrecta, pokud máte určité nežádoucí účinky. Neměňte dávku bez porady se svým lékařem.


  Tablety přípravku Tabrecta polykejte celé. Tablety nelámejte, nežvýkejte ani nedrťte.


  Pokud po užití přípravku Tabrecta zvracíte, neužívejte další tablety přípravku Tabrecta, dokud není čas na další dávku.

  Jak dlouho užívat přípravek Tabrecta

  Pokračujte v užívání přípravku Tabrecta tak dlouho, jak Vám řekl lékař.


  Jedná se o dlouhodobou léčbu, která může trvat měsíce nebo roky. Váš lékař bude sledovat Váš stav, aby zkontroloval, zda má léčba požadovaný účinek.


  Máte-li otázky, jak dlouho přípravek Tabrecta užívat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Tabrecta, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Tabrecta nebo pokud někdo jiný náhodně užije Váš lék, okamžitě kontaktujte lékaře nebo nemocnici a požádejte o radu. Ukažte balení přípravku Tabrecta. Může být nutné lékařské ošetření.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tabrecta

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Místo toho počkejte, až bude čas na další dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tabrecta

  Váš lékař může dočasně nebo trvale ukončit léčbu přípravkem Tabrecta, pokud máte určité nežádoucí účinky. Nepřestávejte užívat svůj lék, pokud Vám to neřekne lékař.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

  Pokud se u Vás objeví jakékoli závažné nežádoucí účinky uvedené níže, okamžitě to sdělte svému lékaři. Může Vám být doporučeno přestat tento léčivý přípravek užívat, nebo Vám může být upraveno dávkování.


  Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

  • Abnormální výsledky krevních testů, jako je vysoká hladina alaninaminotransferázy (ALT) a/nebo aspartátaminotransferázy (AST), které mohou být známkou problémů s játry

  • Abnormální výsledky krevních testů, jako je vysoká hladina amylázy a/nebo lipázy, které mohou být známkou problémů se slinivkou břišní


   Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

  • Abnormální výsledky krevních testů, jako je vysoká hladina bilirubinu, což může být známkou problémů s játry

  • Kašel, horečka, potíže s dýcháním, dušnost nebo sípání, které mohou být známkou zánětu plic (pneumonitida, intersticiální onemocnění plic)

  • Méně časté močení než obvykle nebo menší množství moči než obvykle, což může být příznakem problémů s ledvinami (selhání ledvin, akutní poškození ledvin)


   Méně časté: mohou postihnout až 1 z 100 osob

  • Silná bolest v horní části břicha, která může být známkou zánětu slinivky břišní (akutní pankreatitida)

  Další možné nežádoucí účinky

  Mezi další nežádoucí účinky patří níže uvedené. Pokud se tyto nežádoucí účinky stanou závažnými, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.


  Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

  • Otoky rukou, kotníků nebo nohou (periferní edém)

  • Pocit na zvracení a/nebo zvracení

  • Vyčerpanost a/nebo slabost (únava, astenie)

  • Dušnost

  • Ztráta chuti k jídlu

  • Změny ve vyprazdňování stolice (průjem nebo zácpa)

  • Bolest zad

  • Kašel

  • Bolest na hrudi

  • Horečka (pyrexie)

  • Snížení tělesné hmotnosti


   Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

  • Svědění s vyrážkou nebo bez vyrážky (svědění nebo kopřivka)

  • Vyrážka

  • Bolest, citlivost, zarudnutí, teplá kůže nebo otok kůže, což může být příznak bakteriální kožní infekce (celulitida).


  Abnormální výsledky krevních testů

  Během léčby přípravkem Tabrecta mohou být výsledky krevních testů abnormální, což může být příznakem problémů s ledvinami, játry nebo elektrolyty. Patří mezi ně následující:


  Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

  • Nízká hladina albuminu v krvi

  • Vysoká hladina kreatininu v krvi (látka vylučována ledvinami)

  • Nízká hladina fosfátů v krvi

  • Nízká hladina sodíku v krvi


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

   systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Tabrecta uchovávat


  • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  • Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

  • Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakéhokoli poškození obalu nebo pokud jsou na něm známky nedovolené manipulace.

  • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Tabrecta obsahuje


Jak přípravek Tabrecta vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Tabrecta 150 mg potahované tablety (tablety) jsou světle oranžově hnědé oválné tablety. Mají „DU“ na jedné straně a „NVR“ na druhé straně. Přibližná velikost: 18,3 mm (délka) x 7,3 mm (šířka).


Přípravek Tabrecta 200 mg potahované tablety (tablety) jsou žluté oválné tablety. Mají „LO“ na jedné straně a „NVR“ na druhé straně. Přibližná velikost: 20,3 mm (délka) x 8,1 mm (šířka).


Přípravek Tabrecta potahované tablety se dodávají v blistrech a jsou dostupné v baleních obsahujících 60 nebo 120 potahovaných tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Irsko


Výrobce

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25

90429 Nuremberg Německo


image

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D

9220 Lendava Slovinsko


image

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370Tato příbalová informace byla naposledy revidována