Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Almozen


Příbalová informace: Informace pro pacienta


Almozen 12,5 mg potahované tablety

almotriptanum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek Almozen uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte přípravek Almozen po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou

  „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace Co přípravek Almozen obsahuje

Léčivou látkou je almotriptanum 12,5 mg (ve formě almotriptani malas).


Dalšími složkami jsou

Jádro tablety:

Mannitol (E421) Mikrokrystalická celulosa Povidon

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) Natrium-stearát-fumarát

Potahová vrstva:

Potahová soustava Sepifilm 752 bílá: Hypromelosa

Mikrokrystalická celulosa Makrogol-2000-stearát Oxid titaničitý (E171)


Jak přípravek Almozen vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Almozen jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, o průměru max. 6,2 mm.Přípravek Almozen je zabalen v PVC/PVDC/Al blistrech a krabičce.


Přípravek je dostupný v baleních po 2, 3, 6, 9, 12 potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika


Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika


Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Země

Název léčivého přípravku

Česká republika

Almozen 12,5 mg potahované tablety

Polsko

Almozen

Lotyšsko

Almotriptan Zentiva 12,5 mg apvalkotās tabletes

Litva

Almotriptan Zentiva 12.5 mg plėvele dengtos tabletės

Itálie

Almotriptan Zentiva

Francie

Almotriptan Zentiva 12.5 mg comprimé pelliculé


Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

15. 2. 2017