Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Ulunar Breezhaler

Příbalová informace: informace pro pacienta


Ulunar Breezhaler 85 mikrogramů/43 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

indacaterolum/glycopyrronium


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

pod „Přípravek Ulunar Breezhaler obsahuje laktosu“).


Jak přípravek Ulunar Breezhaler vypadá a co obsahuje toto balení


Ulunar Breezhaler 85 mikrogramů/43 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce jsou průhledné a žluté tobolky, a obsahují bílý až téměř bílý prášek. Tobolky mají kód přípravku „IGP110.50“ vytištěný modře pod dvěma modrými proužky na těle tobolky a logo společnosti (image) vytištěné černě na víčku.


V tomto balení najdete zařízení zvané inhalátor spolu s tobolkami v blistrech. Jeden blistr obsahuje buď 6 nebo 10 tvrdých tobolek.


Dostupné jsou následující velikosti balení:

Jednotlivé balení, které obsahuje 6x1, 10x1, 12x1, 30x1 nebo 90x1 tvrdých tobolek, spolu s 1 inhalátorem.


Multipack, který obsahuje 96 (4 balení po 24x1) tvrdých tobolek a 4 inhalátory. Multipack, který obsahuje 150 (15 balení po 10x1) tvrdých tobolek a 15 inhalátorů. Multipack, který obsahuje 150 (25 balení po 6x1) tvrdých tobolek a 25 inhalátorů.


Na trhu ve Vaší zemi nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Irsko


Výrobce

Novartis Farmacéutica SA Ronda de Santa Maria 158

image

08210 Barberà del Vallès, Barcelona Španělsko


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Apontis Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 2173 8955 4949

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570


España

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

Tel: +34 91 375 62 30

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +44 1276 698370


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


image

image

Před použitím přípravku Ulunar Breezhaler si, prosím, přečtěte celý Návod k použití.


image


image

Vložte Propíchněte a uvolněte

image

Hluboce vdechujte (inhalujte)

Zkontrolujte tobolku, zda je prázdná

1 2 3

Zkont ro- lujte


Krok 1a:

Sejměte víčko

Krok 2a:

Jedenkrát propíchněte tobolku

Držte inhalátor

ve vzpřímené poloze. Propíchněte tobolku současným pevným stiskem obou postranních tlačítek.

Měl(a) byste slyšet zvuk vzniklý propichováním

tobolky.

Tobolku propíchněte pouze jednou.

Krok 3a:

Zhluboka vydechněte

Do náustku nefoukejte.

Zkontrolujte, zda je tobolka prázdná Otevřete inhalátor

a zjistěte, zda nějaký prášek nezůstal v tobolce.


Pokud v tobolce zůstal nějaký prášek: Uzavřete inhalátor.

Opakujte kroky 3a až 3c.


Krok 1b:

Otevřete inhalátor


Krok 2b:

Uvolněte postranní tlačítka

Krok 3b:

Hluboce inhalujte lék Držte inhalátor tak, jak je znázorněno na obrázku.

Vložte náustek do úst a pevně kolem něho stiskněte rty. Nemačkejte postranní tlačítka.


Zbylý prášek Prázdná


Krok 1c:

Vyjměte tobolku Odtrhněte jeden z blistrů z karty blistru.

Ze zadní strany stáhněte ochrannou fólii a vyjměte tobolku.

Neprotlačujte tobolku skrz krycí fólii. Tobolku nepolykejte.


image

Krok 1d:

Vložte tobolku

Nikdy nevkládejte tobolku

přímo do náustku.


image

Krok 1e:

Uzavřete inhalátor

Vdechujte rychle a co

nejhlouběji můžete. Během inhalace budete slyšet hrčivý zvuk.

Jak lék inhalujete, můžete pocítit jeho příchuť.


Krok 3c: Zadržte dech Zadržte dech na 5 sekund.

image


Vyjměte prázdnou tobolku

Prázdnou tobolku odložte

do domovního odpadu.


Uzavřete inhalátor a nasaďte víčko.

image

image


image

image

Důležité informace

image


Balení přípravku Ulunar Breezhaler s inhalátorem

obsahuje:

  • Jeden inhalátor Ulunar Breezhaler

  • Jednu nebo více karet blistru, každá obsahuje buď 6 nebo 10 tobolek přípravku Ulunar Breezhaler k použití v inhalátoru


Komůrka

pro tobolky Náustek

Víčko

Sítko Postranní

tlačítka

Tělo inhalátoru Blistr


Inhalátor Tělo inhalátoru Karta s blistry

Časté dotazy


Proč inhalátor nedělal hluk, když jsem inhaloval(a)?

Tobolka se mohla

v komůrce vzpříčit. Pokud k tomu dojde, opatrně uvolněte tobolku poklepáváním na tělo inhalátoru. Opět inhalujte lék opakováním kroků 3a až 3c.


Co mám dělat, pokud zůstane prášek uvnitř tobolky? Neinhaloval(a) jste dostatek léku. Uzavřete inhalátor a opakujte kroky 3a až 3c.


Po inhalaci jsem kašlal(a)

– vadí to něčemu?

To se může stát. Pokud je

tobolka prázdná, inhaloval(a) jste dostatek léku.


Cítil(a) jsem malé kousky tobolky na jazyku – vadí to něčemu?

To se může stát. Není to

škodlivé. Možnost roztříštění tobolky na malé kousky se zvyšuje, pokud je tobolka propíchnuta více než jednou.

Čištění inhalátoru

Otřete náustek zevnitř

i zvenku čistým, suchým kouskem látky, která nepouští vlákna, abyste odstranil(a) zbytky prášku.

Uchovávejte inhalátor v suchu. Nikdy nemyjte inhalátor vodou.

Likvidace inhalátoru

po použití

Každý inhalátor je třeba

zlikvidovat poté, co byly použity všechny tobolky. Zeptejte se svého lékárníka, jak zlikvidovat léky a inhalátory, které již nejsou více potřeba.