Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Acarizax

CENY

12SQ-HDM POR LYO 30

Velkoobchod: 1 713,70 Kč
Maloobchodní: 2 296,83 Kč
Uhrazen: 1 279,93 Kč

12SQ-HDM POR LYO 90

Velkoobchod: 5 811,62 Kč
Maloobchodní: 7 372,29 Kč
Uhrazen: 4 321,59 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


ACARIZAX 12 SQ-HDM perorální lyofilizát

Pro užití u dospělých a dospívajících (ve věku 12-65 let) Standardizovaný alergenový extrakt z roztočů domácího prachu (Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Pokud máte astma, při zahájení léčby přípravkem ACARIZAX pokračujte v užívání obvyklé protiastmatické léčby. Lékař vám sdělí, jak postupně snížovat protiastmatickou léčbu v průběhu času.


Pokud zaznamenáte závažné nebo přetrvávající pálení žáhy nebo potíže s polykáním, měli byste přestat užívat ACARIZAX a kontaktovat svého lékaře, protože tyto příznaky mohou být známky alergického zánětu jícnu.


V průběhu léčby můžete očekávat mírné až středně těžké místní alergické reakce. Pokud však zaznamenáte těžké místní reakce, poraďte se se svým lékařem, jestli nepotřebujete nějakou antialergickou léčbu jako jsou antihistaminika.


Děti a dospívající

Alergická rinitida (zánět sliznice nosu):

Přípravek ACARIZAX se užívá k léčbě alergické rinitidy u dospívajících (12-17 let). Přípravek ACARIZAX není určen pro děti mladší 12 let.


Alergické astma:

Přípravek ACARIZAX není určen k léčbě alergického astmatu u dětí mladších 18 let.


Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


Další léčivé přípravky a přípravek ACARIZAX

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), včetně léčivých přípravků dostupných bez lékařského předpisu. Pokud užíváte na alergické příznaky další léky jako např. antihistaminika, léky ulevující od astmatu nebo kortikosteroidy, informujte svého lékaře, aby Vám mohl poradit, jak tyto léky užívat spolu s přípravkem ACARIZAX. Pokud přerušíte užívání těchto léků na alergické příznaky, můžete zaznamenat více nežádoucích účinků přípravku ACARIZAX.


Přípravek ACARIZAX s jídlem a a pitím

Po užití tohoto léčivého přípravku se nesmí 5 minut jíst ani pít.


Těhotenství a kojení

V současnosti nejsou žádné zkušenosti s podáváním přípravku ACARIZAX během těhotenství. Léčba přípravkem ACARIZAX nesmí být zahajována během těhotenství. Otěhotníte-li během léčby, zeptejte se lékaře, je-li vhodné v léčbě pokračovat.


V současnosti nejsou žádné zkušenosti s podáváním přípravku ACARIZAX u kojících žen. Účinky na kojené děti se nepředpokládají. Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem o tom, je-li vhodné v léčbě přípravkem ACARIZAX pokračovat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


ACARIZAX nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak pouze Vy můžete posoudit, zda jsou Vaše schopnosti léčbou ovlivněny, a proto si přečtěte všechny informace v této příbalové informaci, zejména bod 4 „Možné nežádoucí účinky“ a pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


 1. Jak se přípravek ACARIZAX užívá


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Doporučená dávka přípravku je jeden perorální lyofilizát 1x denně. Váš lékař vám sdělí, jak dlouho

máte přípravek ACARIZAX užívat.


Použití u dospělých a dospívajících


Než se dotknete perorálního lyofilizátu, ujistěte se, že máte suché ruce. Přípravek používejte takto:


image

 1. Odtrhněte proužek označený trojúhelníky na svrchní straně balení.


  image

 2. Podél perforovaných čar odtrhněte z balení jeden čtvereček.


  image

 3. Neprotlačujte silou perorální lyofilizát fólií. Mohlo by to perorální lyofilizát poškodit, jelikož se snadno láme. Místo toho ohněte označený růžek fólie a pak ji stáhněte.

image

4. Opatrně vyjměte perorální lyofilizát z fólie a ihned jej užijte.

image

5. Vložte léčivý přípravek pod jazyk. Ponechejte jej tam, dokud se nerozpustí. Během první minuty nepolykejte. Potom po dobu nejméně pěti minut nejezte a nepijte.


Jestliže jste užil(a) více přípravku ACARIZAX, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více perorálních lyofilizátů, můžete zaznamenat alergické příznaky včetně místních příznaků v ústech a hrdle. Pokud se u Vás vyskytnou závažné reakce, ihned kontaktujte lékaře nebo nemocnici.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ACARIZAX

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku, užijte ji později během dne. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Pokud jste přípravek ACARIZAX neužíval(a) více jak 7 dní, kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete přípravek ACARIZAX znovu užívat.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ACARIZAX

Jestliže tento léčivý přípravek neužíváte, jak je předepsáno, nemusí být léčba účinná.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Nežádoucí účinky mohou být alergickou reakcí na alergen, jimž jste léčeni. Většina alergických nežádoucích účinků trvá minuty až hodiny po užití léku a většina jich obvykle vymizí do 1-3 měsíců po zahájení léčby.


  Nejzávažnější nežádoucí účinky:

  Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • závažné alergické reakce


   Přestaňte užívat přípravek ACARIZAX a ihned kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici, pokud zaznamenáte nějaký následující příznaky:


  • zhoršení stávajícího astmatu

  • náhlý otok obličeje, úst, hrdla nebo kůže

  • potíže s polykáním

  • dýchací obtíže

  • změny hlasu

  • nízký krevní tlak

  • pocit plnosti v hrdle (jako otok hrdla)

  • kopřivka a svědění kůže


   Další možné nežádoucí účinky:


   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

  • pocit podráždění hrdla

  • otok úst a rtů

  • svědění v ústech a uších

  • infekce dýchacích cest


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

  • brnění nebo pocit necitlivosti úst nebo jazyka

  • svědění očí

  • svědění jazyka a rtů

  • otok jazyka nebo hrdla

  • zánět, nepříjemný pocit nebo pálení v ústech

  • zarudnutí v ústech nebo vředy v ústech

  • bolest v ústech

  • změny chuti

  • bolest nebo nepříjemný pocit v žaludku

  • průjem

  • pocit nevolnosti (nauzea) a zvracení

  • bolest při polykání nebo obtížné polykání

  • příznaky astmatu

  • kašel

  • dušnost

  • nepříjemný pocit na hrudi

  • zažívací potíže a pálení žáhy

  • chrapot

  • únava

  • kopřivka a svědění kůže


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

  • zánět očí

  • pocit zrychleného nebo nepravidelného srdečního tepu

  • nepříjemné pocity v uchu

  • tíseň v hrdle

  • nepříjemný pocit v nose, ucpaný nos nebo rýma, kýchání

  • puchýře v ústech

  • podráždění jícnu

  • pocit uvíznutí cizího tělesa v hrdle

  • závrať

  • celkově nepříjemný pocit

  • sucho v ústech

  • pocit brnění kůže

  • zarudnutí hrdla

  • zvětšené mandle

  • bolest rtu

  • vředy na rtu

  • zvětšení slinné žlázy

  • zvýšená produkce slin

  • zarudnutí kůže


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

  • náhlý otok obličeje nebo kůže

  • alergický zánět jícnu (eozinofilní ezofagitida)


   Pokud Vás některé z nežádoucích účinků znepokojují nebo způsobují obtíže, kontaktujte svého lékaře, který rozhodne, zda potřebujete nějaké léky jako např. antihistaminika (lék k léčbě alergických příznaků) , k úlevě od nežádoucích účinků, kterými trpíte.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

   Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek ACARIZAX uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP.

  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 3. Obsah balení a další informace


Co přípravek ACARIZAX obsahujeJak přípravek ACARIZAX vypadá a co obsahuje toto balení


Bílý až téměř bílý kruhový perorální lyofilizát s vyraženým označením na jedné straně.


Hliníkové blistry s odstranitelnou hliníkovou fólií v krabičce. Jeden blistr obsahuje 10 perorálních lyofilizátů.

K dispozici jsou tato balení: 10, 30 nebo 90 perorálních lyofilizátů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

DK-2970 Hørsholm Dánsko


Výrobce:

ALK-Abelló S.A.

Miguel Fleta 19

28037 Madrid

Španělsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod

těmito názvy:

Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovenská republika, Švédsko: ACARIZAX

Itálie: ACCARIZAX


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 3. 2022