Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Voltaren rapid
diclofenac

CENY

50MG TBL ENT 20

Velkoobchod: 33,74 Kč
Maloobchodní: 50,85 Kč
Uhrazen: 27,36 Kč

50MG TBL OBD 10

Velkoobchod: 32,81 Kč
Maloobchodní: 49,44 Kč
Uhrazen: 37,69 Kč


Příbalová informace: Informace pro uživatele


VOLTAREN RAPID 50 mg obalené tablety

diclofenacum kalicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Voltaren Rapid a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren Rapid užívat

 3. Jak se přípravek Voltaren Rapid užívá

4. Možné nežádoucí účinky

 1. Jak přípravek Voltaren Rapid uchovávat

 2. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Voltaren Rapid a k čemu se používá


  Co je přípravek Voltaren Rapid

  Léčivou látkou přípravku Voltaren Rapid je diklofenak draselný (diclofenacum kalicum).

  Přípravek Voltaren Rapid patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) a používají se při léčení bolesti a zánětu.


  K čemu se přípravek Voltaren Rapid používá


  Přípravek Voltaren Rapid se užívá při krátkodobé léčbě u následujících stavů:

  • Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění.

  • Bolest a otok po chirurgickém zákroku.

  • Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci.

  • Bolesti v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy revmatického postižení měkkých tkání.

  • Infekční onemocnění v ušní, krční a nosní oblasti.

  • Záchvaty migrény.


   Jak přípravek Voltaren Rapid účinkuje

   Přípravek Voltaren Rapid odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok blokádou syntézy látek

   (prostaglandiny) zodpovědných za zánět, bolest a horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.


   Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren Rapid účinkuje, nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.


   Sledování během léčby přípravkem Voltaren Rapid

   Pokud máte srdeční onemocnění nebo existuje riziko jeho vzniku, bude Váš lékař pravidelně hodnotit, zda můžete pokračovat v léčbě přípravkem Voltaren Rapid.

   Pokud máte poruchu funkce jater, ledvin nebo krve, budou Vám během léčby odebrány vzorky krve. Tímto způsobem budou sledovány funkce jater (hladina aminotransferáz) nebo ledvin (hladina kreatininu) nebo krevní obraz (hladina červených a bílých krvinek a krevních destiček). Výsledky těchto krevních testů umožní Vašemu lékaři rozhodnout, zda je nutné přerušit léčbu přípravkem Voltaren Rapid nebo zda není nutné upravit dávku.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren Rapid užívat

  Vždy dodržujte všechny pokyny Vašeho lékaře, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.


  Neužívejte přípravek Voltaren Rapid obalené tablety:

  • Pokud jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

   6).

  • Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma, bolest na hrudi, kožní vyrážka, otok obličeje, rtů, jazyka, hrdla a/nebo končetin (příznaky angioedému). Jestliže se domníváte, že můžete být alergický(á), poraďte se s lékařem.

  • Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jste měl(a) vředovou chorobu opakovaně v minulosti

  • Pokud dojde k perforaci nebo krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik.

  • Při těžším onemocnění jater nebo ledvin.

  • Pokud trpíte vážnou srdeční nedostatečností.

  • Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass.

  • Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen).

  • V posledních třech měsících těhotenství.

   Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte Voltaren

   Rapid.


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Voltaren Rapid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

  • Pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, včetně nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, ischemické choroby srdeční), léčba přípravkem Voltaren Rapid se obecně nedoporučuje.

  • Pokud užíváte přípravek Voltaren Rapid současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti nebo léky na deprese (SSRI - inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.

  • Pokud máte astma, sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu), nosní polypy nebo chronické plicní onemocnění.

  • Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí).

  • Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.

  • Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc.

  • Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.

  • Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo po větší

   operaci.

  • Jestliže Vám otékají dolní končetiny.

  • Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní

   porfyrie.


   Před užitím přípravku Voltaren Rapid informujte svého lékaře o operaci žaludku nebo střev, kterou jste v nedávné době podstoupil(a) nebo kterou máte podstoupit, neboť přípravek Voltaren může v některých případech zhoršit pooperační hojení jizvy ve střevě.


   Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.


   Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.


   Informujte rovněž lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud:

  • Kouříte.

  • Máte diabetes (cukrovku).

  • Máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky).


   Pokud se u Vás kdykoliv během léčby přípravkem Voltaren Rapid objeví jakékoli známky a příznaky srdečních nebo cévních potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo splývavá řeč, vyhledejte neprodleně lékaře.


   Přípravek Voltaren Rapid může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Voltaren Rapid.


   Ve velmi vzácných případech může přípravek Voltaren Rapid, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. závažnou formu vyrážky. Pokud se u Vás objeví vyrážka, informujte neprodleně lékaře.


   Další léčivé přípravky a přípravek Voltaren Rapid

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

   možná budete užívat.

   Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

  • Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí.

  • Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).

  • Diuretika (močopudné léky).

  • ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečního selhání).

  • Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.

  • Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).

  • Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti.

  • Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.

  • Methotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů).

  • Cyklosporin, takrolimus (léky užívané po transplantaci orgánů).

  • Trimetoprim (lék užívaný k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest)

  • Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích).

  • Vorikonazol, rifampicin (léky užívané k léčbě plísňových a jiných infekcí).

  • Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů)

  • Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu)

   Starší pacienti

   Starší osoby mohou být citlivější na účinky přípravku Voltaren Rapid než jiní dospělí. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.


   Použití u děti a dospívajících

   Přípravek Voltaren Rapid není vhodný k léčbě dětí a dospívajících.


   Užívání přípravku Voltaren Rapid s jídlem a pitím

   Tablety se polykají vcelku, nesmí se kousat ani dělit a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Přípravek Voltaren Rapid se doporučuje užívat nalačno nebo před jídlem.


   Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.


   Těhotenství, kojení a plodnost

   Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná.

   Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i přípravek Voltaren Rapid se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.

   Přípravek může vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u vás, tak u vašeho dítěte, a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo.

   Neužívejte přípravek Voltaren Rapid během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné, a nedoporučí vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období užívejte co nejnižší dávky po co nejkratší dobu.

   Pokud užíváte od 20. týdne těhotenství přípravek Voltaren Rapid po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion) nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus) v srdci dítěte. Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař vám může doporučit další kontroly.


   Informujte svého lékaře o tom, že kojíte.

   Pokud užíváte přípravek Voltaren Rapid, neměla byste kojit, protože přípravek může být pro kojence škodlivý. Před užitím jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

   Lékař s Vámi probere možná rizika plynoucí z užívání přípravku Voltaren Rapid během těhotenství nebo kojení.


   Ženy plánující těhotenství

   Přípravek Voltaren Rapid může způsobovat problémy s početím. Proto neužívejte tento přípravek, pokud to není nezbytné, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím. Pokud léčbu potřebujete v době, kdy se snažíte otěhotnět, užívejte co nejnižší dávky po co nejkratší dobu.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   V ojedinělých případech může přípravek Voltaren Rapid působit ospalost, závratě, rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.


   Přípravek Voltaren Rapid obsahuje sacharózu.

   Tablety přípravku Voltaren Rapid obsahují sacharózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte

   se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Voltaren Rapid užívá

  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

  Jaké množství přípravku Voltaren Rapid se užívá

  Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat Voltaren Rapid v co nejnižších dávkách dostačujících pro potlačení bolesti a neužívat jej déle, než je nutné.

  Lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Voltaren Rapid máte užívat. Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.


  Dospělí

  • Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 až 150 mg denně (2 – 3 tablety). V lehčích případech je dostatečná dávka 100 mg denně (2 tablety). Celková denní dávka by měla být rozdělena do 2 až 3 samostatných dávek. Nepřekračujte maximální denní dávku 150 mg (3 tablety).

  • U bolestí při menstruaci začněte léčbu dávkou 50 až 100 mg (1 – 2 tablety) hned při prvních příznacích. Pokračujte s dávkou 50 mg (1 tableta) třikrát denně po dobu několika dní podle potřeby. Jestliže dávka 150 mg nezajistí úlevu od bolesti během 2 až 3 menstruačních cyklů, může Vám lékař doporučit zvýšení dávkování na 200 mg denně při následující menstruaci. Nepřekračujte denní dávku 200 mg (4 tablety).

  • U migrény začněte léčbu dávkou 50 mg (1 tableta) hned při prvních příznacích blížícího se záchvatu. Pokud po 2 hodinách bolest nepoleví, je možné užít dalších 50 mg. V případě potřeby je po 4 až 6 hodinách možné užít dalších 50 mg. Celková dávka však nesmí překročit 200 mg za den (4 tablety).


   Použití u děti a dospívajících

   Přípravek Voltaren Rapid není určen pro děti a dospívající.


   Jak se přípravek Voltaren Rapid užívá

   Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Přípravek Voltaren Rapid se doporučuje užívat nalačno nebo před jídlem. Tablety nedělte ani nekousejte.


   Jak dlouho se přípravek Voltaren Rapid užívá

   Dodržujte přesně pokyny lékaře.

   Jestliže užíváte přípravek Voltaren Rapid déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby zkontroloval Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem.

   Máte-li jakékoli otázky ohledně délky léčby přípravkem Voltaren Rapid, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.


   Jestliže jste užil(a) více přípravku Voltaren Rapid, než jste měl(a)

   Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.


   Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Voltaren Rapid

   Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Voltaren Rapid, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. Pokud se již blíží čas pro další dávku, užijte další tabletu v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl(a) užít.


   Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Voltaren Rapid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

  Ihned přestaňte přípravek Voltaren Rapid užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

  • Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem Voltaren Rapid, po kterých se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 hodin od rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit).

  • Bolest na hrudi, která může být příznakem případně závažné alergické reakce zvané Kounisův syndrom.


   Následující nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000, zejména pokud užívají vysoké denní dávky

   (150 mg) po dlouhou dobu

  • Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi (známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční slabost).

  • Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání).


   Následující vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 až 10 pacientů z 10 000

   • Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (známky trombocytopenie).

   • Vysoká horečka, časté infekce, přetrvávající bolesti v krku (známky agranulocytózy).

   • Potíže s dýcháním nebo polykáním, kožní vyrážka, svědění, kopřivka, závratě (známky přecitlivělosti, anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce).

   • Otoky obličeje nebo hrdla (známky angioedému).

   • Znepokojivé myšlenky nebo nálady (známky psychotických poruch).

   • Poruchy paměti.

   • Křeče.

   • Úzkost.

   • Ztuhnutí šíje, horečka, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické meningitidy).

   • Náhlá a silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje (příznaky mozkové příhody).

   • Porucha sluchu.

   • Bolest hlavy, závratě (známky vysokého krevního tlaku, hypertenze).

   • Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži, horečka, svědění (možné příznaky zánětu cév).

   • Náhlá dušnost a pocit tíže na prsou se sípáním nebo kašlem (známky astmatu nebo zánětu plic, pokud je

    horečka).

   • Krev ve zvratcích a/nebo černá nebo krvavá stolice (známky krvácení do trávicího traktu).

   • Krvavý průjem.

   • Černá stolice (melena).

   • Bolest žaludku, nevolnost (známky žaludečního nebo dvanáctníkového vředu).

   • Průjem, bolest břicha, horečka, nevolnost, zvracení (známky zánětu střev (kolitida), včetně hemoragické kolitidy a propuknutí ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby).

   • Silné bolesti v oblasti nad žaludkem (známky zánětu slinivky).

   • Žloutnutí kůže nebo očního bělma, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč (příznaky zánětu jater/selhání

    jater).

   • Příznaky podobné chřipce, únava, bolest svalů, zvýšená hladina jaterních enzymů v krvi (známky poruchy funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní nekrózy, selhání jater).

   • Puchýře (známky bulózní dermatitidy).

   • Červená nebo purpurová pokožka (možná známka zánětu cév), kožní vyrážka s puchýři, puchýře na rtech, v okolí očí, v ústech, kožní zánět s odlupováním pokožky (známky multiformního erytému nebo v případě horečky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy).

   • Kožní vyrážka s odlupováním pokožky (známky exfoliativní dermatitidy).

   • Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (známky fotosenzitivní reakce).

   • Purpurové skvrny na pokožce (známky purpury nebo Henoch-Schonleinovy purpury v případě alergie).

   • Otoky, slabost nebo neobvyklý objem moči (známky akutního selhání ledvin).

   • Nadměrné množství bílkoviny v krvi (proteinurie).

   • Otok tváře nebo břicha, vysoký krevní tlak (známky nefrotického syndromu).

   • Větší nebo menší objem moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (známky tubulointersticiální nefritidy).

   • Nadměrně snížený objem moči (známky ledvinové papilární nekrózy).

   • Generalizovaný otok (edém).

   • Současný výskyt bolesti na hrudi a alergické reakce (příznaky Kounisova syndromu).


  Některé nežádoucí účinky jsou časté

  Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100

  Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, špatné zažívání, bolest břicha, nadýmání, ztráta chuti k jídlu, změny v jaterních testech (např. hodnot aminotransferáz), kožní vyrážka.


  Některé nežádoucí účinky jsou vzácné

  Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000

  Ospalost, bolesti žaludku, otoky (edémy) paží, rukou, nohou a chodidel.


  Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné

  Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000

  Nízká hladina červených krvinek (anémie), nízká hladina bílých krvinek (leukopenie), dezorientace, deprese, potíže se spaním, noční můry, podrážděnost, mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, zhoršení paměti, úzkost, třes, poruchy chuti, porucha zraku (rozmazané vidění, dvojité vidění), zvonění v uších (tinnitus), zácpa, vřídky v ústech, oteklý, zarudlý a bolestivý jazyk, vřed v jícnu, křeče v horní části břicha, zejména po jídle, bušení srdce, bolest na hrudi, svědící, zarudlá a pálící pokožka (ekzém), zarudnutí kůže (erytém), vypadávání vlasů, svědění, krev v moči.

  Projeví-li se u Vás tyto účinky, oznamte to svému lékaři.


  Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.


  Pokud užíváte přípravek Voltaren Rapid déle než několik týdnů, podrobte se pravidelným kontrolám u lékaře,

  abyste netrpěl(a) nerozpoznanými nežádoucími účinky.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

  Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Voltaren Rapid uchovávat

  • Uchovávejte při teplotě do 30°C.

  • Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

  • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

  • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

   použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce

  • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

   jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Voltaren Rapid obsahuje

Léčivou látkou je diclofenacum kalicum, jedna obalená tableta obsahuje diclofenacum kalicum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, povidon 40, sodná sůl karboxymetylškrobu, mikrokrystalická celulosa, mastek, červený oxid železitý, makrogol 8000, sacharosa, oxid titaničitý.


Jak přípravek Voltaren Rapid vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: červenohnědá kulatá bikonvexní obalená tableta.


Velikost balení

10 x 50 mg


Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

7. 9. 2022