Domovská stránka Domovská stránka

Monopost
latanoprost

CENY

50MCG/ML OPH GTT SOL MDC 30(6X5)X0,2ML I

Velkoobchod: 195,51 Kč
Maloobchodní: 292,63 Kč
Uhrazen: 131,92 Kč

50MCG/ML OPH GTT SOL MDC 30(6X5)X0,2ML II

Velkoobchod: 195,51 Kč
Maloobchodní: 292,63 Kč
Uhrazen: 131,92 Kč

50MCG/ML OPH GTT SOL MDC 30(6X5)X0,2ML IV

Velkoobchod: 195,51 Kč
Maloobchodní: 292,63 Kč
Uhrazen: 131,92 Kč

50MCG/ML OPH GTT SOL 1X6ML

Velkoobchod: 555,92 Kč
Maloobchodní: 792,11 Kč
Uhrazen: 309,99 Kč

50MCG/ML OPH GTT SOL MDC 90(18X5)X0,2ML IV

Velkoobchod: 555,92 Kč
Maloobchodní: 792,11 Kč
Uhrazen: 309,99 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Monopost 50 mikrogramů /ml oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu

latanoprostum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Monopost a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monopost používat

 3. Jak se přípravek Monopost používá

 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Monopost uchovávat

6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Monopost a k čemu se používá


  Přípravek Monopost patří do skupiny léčiv známých jako prostaglandiny. Snižuje tlak v oku zvýšením přirozeného odtoku nitrooční tekutiny z oka do krevního oběhu.


  Přípravek Monopost se používá k léčbě glaukomu s otevřeným úhlem a nitrooční hypertenze. Tato onemocnění jsou spojena se zvýšením tlaku v oku a mohou ovlivnit Váš zrak.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monopost používat Nepoužívejte přípravek Monopost

  • jste-li alergický/á na latanoprost nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.),


   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku Monopost se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou pokud se domníváte, že se Vás některý z následujících stavů týká:

  • chystáte se na operaci oka (včetně operace šedého zákalu), nebo jste ji již prodělal/a.

  • trpíte očními potížemi (jako je bolest oka, podráždění nebo zánět, rozmazané vidění).

  • trpíte tzv. syndromem suchého oka.

  • trpíte těžkým nebo špatně kontrolovaným astmatem.

  • nosíte kontaktní čočky. Můžete nadále používat přípravek Monopost, ale dbejte doporučení pro nošení kontaktních čoček v bodu 3.

  • měl/a jste nebo máte virovou infekci oka způsobenou virem Herpes simplex (HSV).


  Děti

  Přípravek Monopost nebyl u dětí (do 18 let) studován.


  Další léčivé přípravky a přípravek Monopost

  Účinky přípravku Monopost a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.


  Těhotenství a kojení

  Nepoužívejte přípravek Monopost, jste-li těhotná nebo kojíte.

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Po podání přípravku Monopost můžete přechodně zaznamenat rozmazané vidění. Pokud se Vám to stane, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud se Váš zrak neupraví.


  Důležité informace o některých složkách přípravku Monopost

  Přípravek Monopost obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát (hydrogenovaný ricínový olej), který může způsobit kožní reakce.


 3. Jak se přípravek Monopost používá Obvyklá dávka


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Monopost uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, sáčku a jednodávkovém obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 25°C.


  Po prvním otevření sáčku: použitelnost jednodávkových obalů je 10 dnů.

  Po prvním otevření jednodávkového obalu musí být přípravek použit okamžitě a po použití musí být jednodávkový obal zlikvidován.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace Co přípravek Monopost obsahuje

Léčivou látkou je latanoprost. Jeden ml očních kapek, roztoku obsahuje latanoprostum 50 mikrogramů.


Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-hydroxystearát 40, sorbitol, karbomer 974 P, makrogol 4000, dihydrát dinatrium-edetátu, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekci.


Jak přípravek Monopost vypadá a co obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek jsou oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu. Roztok je slabě nažloutlý a opalescentní. Neobsahuje konzervační látky.

5 nebo 10 jednodávkových obalů obsahujících 0,2 ml očních kapek, roztoku je zabaleno v sáčku.


Balení obsahuje 5 (1 x 5), 10 (2 x 5), 10 (1 x 10), 30 (6 x 5), 30 (3 x 10), 90 (18 x 5) nebo

90 (9 x 10) jednodávkových obalů.


Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci LABORATOIRES THEA

12 RUE LOUIS BLERIOT

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 FRANCIE


Výrobce EXCELVISION

27, rue de la Lombardière ZI la Lombardière

07100 ANNONAY FRANCIE


nebo


image

LABORATOIRES THEA 12 RUE LOUIS BLERIOT

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 FRANCIE


nebo


image

LABORATOIRE UNITHER

1 rue de l’Arquerie 50200 Coutances FRANCIE

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko ... Monoprost Irsko............................................................................................................................. Monopost Unidose

Rakousko, Česká republika, Litva, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Velká Británie

................................................................................................................................................... Monopost


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 3. 2022