Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Rubraca

Příbalová informace: informace pro pacientku


Rubraca 200 mg potahované tablety Rubraca 250 mg potahované tablety Rubraca 300 mg potahované tablety rucaparibum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Informujte ihned svého lékaře, pokud si všimnete některých nežádoucích účinků – může být nutná neodkladná léčba:


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

  • dušnost, pocit únavy, bledost pokožky nebo zrychlený srdeční tep – může se jednat o známky nízkého počtu červených krvinek (anemie)

  • krvácení nebo tvorba podlitin po dobu delší než obvykle, pokud se zraníte – může se jednat o známky nízkého počtu krevních destiček (trombocytopenie)

  • horečka nebo infekce – může se jednat o známky nízkého počtu bílých krvinek (neutropenie) Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

  • nevolnost (pocit na zvracení)

  • únava

  • zvracení

  • bolest břicha

  • změny vnímání chuti

  • abnormální krevní testy – zvýšení hladin jaterních enzymů

  • ztráta chuti k jídlu

  • průjem

  • abnormální krevní testy – zvýšení hladin kreatininu v krvi

  • problémy s dýcháním

  • závrať

  • spálení sluncem

  • pálení žáhy

  • vyrážka


   Časté (mohou postihovat až 1 z 10 osob):

  • vysoké hladiny cholesterolu

  • porucha trávení

  • dehydratace

  • svědění

  • alergická reakce (např. otok obličeje a očí)


   Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 osob):

  • zarudnutí, otok a bolest dlaní anebo chodidel

  • červené fleky na kůži


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

   této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

   systémuhlášenínežádoucíchúčinkůuvedenéhovDodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Rubraca uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace Co přípravek Rubraca obsahuje

„C3” na jedné straně.


Přípravek Rubraca je dodáván v plastových lahvičkách. Jedna lahvička obsahuje 60 potahovaných tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci Clovis Oncology Ireland Ltd. Regus Dublin Airport

Skybridge House - Dublin Airport Swords

County Dublin K67 P6K2, Irsko


Výrobce

Almac Pharma Services Limited Seagoe Industrial Estate

Portadown

Craigavon BT63 5UA

Velká Británie


nebo


Almac Pharma Services (Ireland) Ltd Finnabair Industrial Estate

Dundalk County Louth

A91 P9KD

Irsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien Clovis Oncology France SAS Tel: +32 (0)80070484


Deutschland

Clovis Oncology Germany GmbH Tel: +49 (0)8005892665


España

Clovis Oncology Spain, S.L. Tel: +34 800099526


France

Clovis Oncology France SAS Tél: +33 (0)805631633


Ireland

Clovis Oncology Irsko Limited Tel: +353 1800804285

Italia

Clovis Oncology IT S.r.l. Tel: +39 800194716


Nederland

Clovis Oncology France SAS Tel: +31 (0)8000227859


Österreich

Clovis Oncology Germany GmbH Tel: +43 (0)800005924


United Kingdom (Northern Ireland)

Clovis Oncology Ireland Limited Tel: +44 (0)800 0093361


България, Česká republika, Danmark, Eesti, Ελλάδα, Hrvatska, Ísland, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Malta, Norge, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige:


Clovis Oncology Irsko Limited Tel: 353 16950030


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmíněné schválení. Znamená to, že informace o tomto přípravku budou přibývat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována..