Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Imatinib Teva B.V.
imatinib

Příbalová informace: informace pro uživatele


Imatinib Teva B.V. 400 mg potahované tablety

imatinibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Imatinib Teva B.V. a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imatinib Teva B.V. užívat

 3. Jak se Imatinib Teva B.V. používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Imatinib Teva B.V. uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


Léčivý přípravek již není registrován

 1. Co je Imatinib Teva B.V. a k čemu se používá


  Imatinib Teva B.V. je lék obsahující léčivou látku imatinib. Tento lék tlumí růst abnormálních buněk u níže uvedených onemocnění, zahrnujících některé typy nádorů.


  Imatinib Teva B.V. se používá k léčbě:


  - Chronické myeloidní leukemie (CML). Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek.

  Bílé krvinky obvykle pomáhají organismu bojovat proti infekci. Chronická myeloidní leukemie je forma leukemie, při které určité abnormální bílé krvinky (nazvané myeloidní buňky) začnou růst nekontrolovaně.


  U dospělých pacientů je Imatinib Teva B.V. určen k léčbě pokročilé fáze onemocnění (nazývaného blastická krize). U dětí a dospívajících může být Imatinib Teva B.V. použit k léčbě různých fází onemocnění (chronické, akcelerované fáze a blastické krize).


  Imatinib Teva B.V. se také používá k léčbě dospělých a dětí s:


  • Philadelphia chromozom pozitivní akutní lymfatickou leukemií (Ph-pozitivní ALL).

   Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek. Bílé krvinky obvykle pomáhají tělu bojovat proti infekci. Akutní lymfatická leukemie je forma leukemie, při které určité abnormální bílé krvinky (nazvané lymfoblasty) začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Teva B.V. tlumí růst těchto buněk.


   Imatinib B.V. Teva se také používá k léčbě dospělých s:


  • Myelodysplatickým/myeloproliferativním onemocněním (MDS/MPD).

   Jde o skupinu onemocnění krve, u kterých některé krvinky začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Teva B.V. tlumí růst těchto buněk u určitého podtypu těchto onemocnění.

  • Hypereozinofilním syndromem (HES) a/nebo chronickou eozinofilní leukemií (CEL).

   Jsou to krevní onemocnění, při nichž určité krvinky (nazvané eozinofily) začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Teva B.V. tlumí růst těchto buněk u určitého podtypu těchto onemocnění.

  • Zhoubnými, stromálními nádory zažívacího traktu (GIST). GIST je nádorové onemocnění žaludku a střev. Vzniká nekontrolovaným růstem podpůrné tkáně těchto orgánů.

  • Dermatofibrosarkomem protuberans (DFSP).

   DFSP je nádorové onemocnění podkožní tkáně, při kterém některé buňky začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Teva B.V. tlumí růst těchto buněk.

   V následujícím textu této příbalové informace budeme pro tato onemocnění používat zkratky. Jestliže máte nějaké dotazy, jak Imatinib Teva B.V. působí, nebo proč byl tento lék předepsán právě

   Vám, zeptejte se svého lékaře.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imatinib Teva B.V. užívat


  Imatinib Teva B.V. Vám bude předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění krve nebo solidních nádorů (pevných ohraničených nádorů).


  Dodržujte pečlivě všechna doporučení lékaře, i když se budou lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci.


  Neužívejte Imatinib Teva B.V.:

  Léčivý přípravek již není registrován

  • jestliže jste alergický(á) na imatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


   Pokud se Vás to týká, oznamte to svému lékaři, aniž byste Imatinib Teva B.V. užíval(a). Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á) ale nejste si tím jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Imatinib Teva B.V. se poraďte se svým lékařem:

  • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) potíže s játry, ledvinami nebo se srdcem

  • jestliže užíváte levothyroxin, protože Vám byla odstraněna štítná žláza.

  • pokud jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte v současné době. Imatinib Teva B.V. může hepatitidu B znovu aktivovat, což může v některých případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem na možný výskyt známek této infekce.


   Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, oznamte to lékaři před užíváním přípravku Imatinib Teva B.V..


   Pokud začnete velmi rychle přibývat na váze během léčby přípravkem Imatinib Teva B.V., sdělte to ihned svému lékaři. Imatinib Teva B.V. může způsobit zadržování vody v těle (závažnou retenci tekutin).


   Během užívání přípravku Imatinib Teva B.V. bude lékař pravidelně sledovat, zda lék účinkuje. Také Vám bude pravidelně kontrolovat krevní obraz a tělesnou hmotnost.


   Děti a dospívající

   Imatinib Teva B.V. je také léčba pro děti a dospívající s CML. Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí s CML mladších než 2 roky. Zkušenosti s podáváním u dětí s Ph-pozitivní ALL jsou omezené a u dětí s MDS/MPD, DFSP, GIST a HES/CEL jsou velmi omezené.

   U některých dětí a dospívajících, kteří užívají Imatinib Teva B.V., se může projevit pomalejší tělesný růst, než je běžné. Lékař bude sledovat růst při pravidelných návštěvách.


   Další léčivé přípravky a Imatinib Teva B.V.

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (jako je paracetamol), včetně rostlinných přípravků (jako je třezalka tečkovaná).

   Některé léky, pokud jsou užívány společně s přípravkem Imatinib Teva B.V., mohou účinek přípravku Imatinib Teva B.V. ovlivňovat. Mohou zvýšit nebo naopak snížit účinnost přípravku Imatinib Teva, což vede buď ke zvýšení jeho nežádoucích účinků, nebo ke snížení jeho účinnosti. Stejně tak může Imatinib Teva B.V. ovlivňovat i některé jiné léky.


   Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky zamezující tvorbě krevních sraženin.


   Těhotenství, kojení a plodnost

  • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  • Užívání přípravku Imatinib Teva B.V. během těhotenství se nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné, protože může poškodit Vaše dítě. Lékař Vám vysvětlí možná rizika užívání přípravku Imatinib Teva B.V. během těhotenství.

  • Ženám, které by mohly otěhotnět, se doporučuje během léčby účinná antikoncepce.

  • Během léčby přípravkem Imatinib Teva B.V. nekojte.

  • Pacienti, kteří se obávají o svou plodnost během užívání přípravku Imatinib Teva B.V., by se měli poradit se svým lékařem


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Léčivý přípravek již není registrován

   Při užívání tohoto léku můžete pociťovat závrať nebo ospalost nebo se objeví rozmazané vidění. Pokud se to stane, neřiďte nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud se nebudete opět cítit dobře.


 3. Jak se Imatinib Teva B.V. užívá


  Lékař Vám předepsal Imatinib Teva B.V., protože máte závažné onemocnění. Imatinib Teva B.V. Vám může pomoci v boji s tímto onemocněním.


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Je důležité pokračovat v léčbě tak dlouho, jak Vám řekl lékař nebo lékárník. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Nepřerušujte užívání přípravku Imatinib Teva B.V., dokud Vám to lékař neřekne. Pokud nemůžete užívat lék podle pokynů svého lékaře nebo si myslíte, že ho již nepotřebujete, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

  Kolik přípravku Imatinib Teva B.V. máte užívat Použití u dospělých

  Lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet přípravku Imatinib Teva B.V. máte užívat.


  • Jestliže jste léčen(a) pro CML:

   Obvyklá počáteční dávka je 600 mg užitá jako jedna 400mg tableta a dvě 100mg tablety jednou

   denně.


  • Jestliže jste léčen(a) pro GIST:

   Počáteční dávka je 400 mg užitá jako jedna tableta jednou denně.

   Pro CML a GIST Vám může lékař podle odpovědi na léčbu předepsat vyšší nebo nižší dávky. Jestliže je Vaše denní dávka 800 mg (2 tablety), měl(a) byste užívat jednu tabletu ráno a jednu tabletu večer.


  • Jestliže jste léčen(a) pro Ph-pozitivní ALL:

   Počáteční dávka je 600 mg užitá jako jedna 400mg tableta a dvě 100mg tablety jednou denně.


  • Jestliže jste léčen(a) pro MDS/MPD:

   Počáteční dávka je 400 mg užitá jako jedna tableta jednou denně.


  • Jestliže jste léčen(a) pro HES/CEL:

   Počáteční dávka je 100 mg užitá jako jedna 100mg tableta jednou denně. Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení dávky na 400 mg podáním jedné 400mg tablety jednou denně.


  • Jestliže jste léčen(a) pro DFSP:

   Dávka je 800 mg denně (2 tablety), užitá jako jedna tableta ráno a jedna tableta večer.


   Použití u dětí a dospívajících

   Lékař Vám řekne, kolik tablet přípravku Imatinib Teva B.V. má být Vašemu dítěti podáno. Množství podaného přípravku Imatinib Teva B.V. závisí na zdravotním stavu dítěte, na jeho tělesné hmotnosti a výšce. Celková podaná denní dávka u dětí a dospívajících nesmí překročit dávku 800 mg pro CML a 600 mg pro Ph-pozitivní ALL. Léčba může být dítěti podávána buď jednou denně, nebo může být dávka rozdělena do dvou podání (polovina dávky ráno a polovina večer).


   Kdy a jak užívat Imatinib Teva B.V.

   Léčivý přípravek již není registrován

  • Imatinib Teva B.V. užívejte s jídlem. Můžete tak předejít žaludečním potížím při užívání přípravku Imatinib Teva B.V..

  • Tablety polykejte celé a zapijte je velkou sklenicí vody.


   Jestliže nemůžete tablety polykat celé, můžete je rozpustit ve sklenici neperlivé vody nebo v jablečném džusu.

   • Použijte přibližně 200 ml pro každou 400mg tabletu.

   • Míchejte lžící, dokud se tablety zcela nerozpustí.

   • Když je tableta rozpuštěná, vypijte ihned celý obsah sklenice. Stopy rozpuštěných tablet mohou zůstat na sklenici.


    Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


    Jak dlouho se Imatinib Teva B.V. užívá

    Imatinib Teva B.V. užívejte denně tak dlouho, jak Vám lékař sdělí.


    Jestliže jste užil(a) více přípravku Imatinib Teva B.V., než jste měl(a)

    Jestliže jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet, sdělte to ihned svému lékaři. Můžete potřebovat lékařskou pomoc. Vezměte balení léku s sebou.


    Jestliže jste zapomněl(a) užít Imatinib Teva B.V.

  • Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží doba další dávky, vynechte zapomenutou dávku.

  • Poté pokračujte v obvyklém rozvrhu.

  • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


   Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jsou obvykle lehké až středně těžké.


  Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás objeví.


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) nebo časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

  • Rychlý nárůst tělesné hmotnosti. Imatinib Teva B.V. může způsobit zadržování vody v těle (závažná retence tekutin)

  • Příznaky infekce, jako je horečka, silná zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech. Imatinib Teva B.V. může snižovat počet bílých krvinek v krvi, a tak u Vás může snáze dojít k infekci

  • Neočekávané krvácení nebo výskyt modřin (bez toho, abyste se poranil(a)).


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) nebo vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout

   až 1 z 1 000 lidí):

  • Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep (známky srdečních potíží)

  • Kašel, ztížené nebo bolestivé dýchání (známky plicních potíží)

  • Točení hlavy, závratě nebo mdloby (známky nízkého krevního tlaku)

  • Nevolnost (pocit na zvracení) se ztrátou chuti k jídlu, tmavě zabarvená moč, žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky jaterních potíží)

   Léčivý přípravek již není registrován

  • Vyrážka, červená kůže s puchýřky na rtech, očích, kůži nebo v ústech, olupování kůže, horečka, vystouplá červená nebo nachová místa na kůži, svědění, pocit pálení, puchýřkovitá vyrážka (známky kožních potíží)

  • Silná bolest břicha, krev ve zvratcích, stolici nebo v moči, černá stolice (známky potíží zažívacího traktu)

  • Závažný pokles výdeje moči, pocit žízně (známky potíží ledvin)

  • Nevolnost (pocit na zvracení) s průjmem a zvracením, bolest břicha nebo horečka (známky střevních potíží)

  • Silná bolest hlavy, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje, potíže s mluvením, náhlá ztráta vědomí (známky potíží nervového systému jako je krvácení nebo otoky uvnitř lebky/mozku)

  • Bledá kůže, pocit únavy a dušnost a tmavá moč (známky nízkého množství červených krvinek)

  • Bolest očí nebo zhoršené vidění, krvácení do očí

  • Bolest v oblasti kyčlí nebo potíže při chůzi

  • Necitlivé nebo studené prsty na rukou i nohou (známky Raynaudova syndromu)

  • Náhlé otoky a zčervenání kůže (známky kožní infekce zvané celulitida)

  • Potíže se sluchem.

  • Svalová slabost a svalové křeče s abnormálním srdečním rytmem (známky změn hladiny draslíku v krvi)

  • Podlitiny

  • Bolest břicha s nevolností (pocit na zvracení)

  • Svalové křeče s horečkou, červenohnědou močí, bolestí svalů nebo svalovou ochablostí (známky svalových potíží)

  • Bolest v oblasti pánve někdy spojená s pocitem na zvracení a zvracením, s neočekávaným vaginálním (poševním) krvácením, pocitem závrati nebo mdlobou z důvodu nízkého krevního tlaku (známky potíží s vaječníky nebo dělohou)

  • Pocit na zvracení, dušnost, nepravidelný srdeční tep, zakalená moč, únava a/nebo kloubní potíže spojené s neobvyklými výsledky laboratorních testů (např. vysoká hladina draslíku, kyseliny močové a vápníku a nízké hladiny fosforu v krvi)


   Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

  • Kombinace závažné rozsáhlé vyrážky, pocitu na zvracení, horečky, vysokého počtu určitého typu bílých krvinek či žlutá barva kůže nebo očí (známky žloutenky) s dušností, bolestí/nepříjemným pocitem na hrudi, výrazným snížením objemu moči a pocitem žízně atd. (známky alergické reakce spojené s léčbou).

  • Chronické selhání ledvin

  • Recidiva (návrat nemoci) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění (infekce jater).


   Pokud se u Vás projeví jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, oznamte to okamžitě svému lékaři.


   Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:


   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

  • Bolest hlavy nebo pocit únavy

  • Nevolnosti (pocit na zvracení), zvracení, průjem nebo porucha zažívání

  • Vyrážka

  • Svalové křeče nebo bolest kloubů, svalů a kostí během užívání přípravku Imatinib Teva B.V.

   nebo po vysazení přípravku Imatinib Teva B.V..

  • Otoky, jako např. otoky kolem kotníků nebo oteklé oči

  • Zvýšení tělesné hmotnosti

   Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, oznamte to svému lékaři. Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

   Léčivý přípravek již není registrován

  • Nechutenství, ztráta tělesné hmotnosti nebo porucha chuti k jídlu

  • Pocit závratě a slabosti

  • Potíže se spánkem (nespavost)

  • Výtok z očí se svěděním, zarudnutí a otoky (zánět spojivek), zvýšená produkce slz nebo neostré vidění

  • Krvácení z nosu

  • Bolest nebo zduření břicha, nadýmání, pálení žáhy nebo zácpa

  • Svědění

  • Neobvyklá ztráta vlasů nebo jejich prořídnutí

  • Znecitlivění rukou nebo nohou

  • Vředy v ústech

  • Bolest kloubů s otoky

  • Sucho v ústech, suchá kůže nebo suché oči

  • Snížená nebo zvýšená citlivost kůže

  • Návaly horka, zimnice nebo noční pocení

   Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, oznamte to svému lékaři. Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

  • Zčervenání a/nebo otoky dlaní rukou a chodidel, které mohou být doprovázené pocitem brnění a pálení

  • Zpomalení růstu u dětí a dospívajících

   Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, oznamte to svému lékaři. Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

   image

   systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak Imatinib Teva B.V. uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je obal poškozený nebo zaznamenáte známky jeho porušení.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 6. Obsah balení a další informace Co Imatinib Teva B.V. obsahuje


Jak Imatinib Teva B.V. vypadá a co obsahuje toto balení

Imatinib Teva B.V. 400 mg potahované tablety jsou tmavě žluté až hnědooranžové podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tableta je označená „IT“ na jedné straně a na každé straně půlicí rýhy je označena „4“. Tablety jsou přibližně 20 mm dlouhé a 10 mm široké.


Imatinib Teva B.V. 400 mg potahované tablety se dodává v balení, které obsahuje 30 nebo 90 potahovaných tablet v blistrech.

Imatinib Teva B.V. 400 mg potahované tablety se dodává v balení, které obsahuje 30x1 nebo 90x1 potahovanou tabletu v perforovaných jednodávkových blistrech.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nizozemsko


Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

image

Debrecen H-4042 Maďarsko


TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG

Velká Británie


Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komárov

Česká republika


image

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Španělsko


image

Merckle GmbH

image

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Německo


image

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80. 31-546

Krakow Polsko


Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Nizozemsko


Léčivý přípravek již není registrován

PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb

Chorvatsko


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 0203


България

Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG, Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel.: +36 1 288 64 00


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda Tel: +353 51 321740


Deutschland

TEVA GmbH

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08 Tel: +31 800 0228 400


Eesti

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90


Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1 97 0070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 21 230 65 24


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Léčivý přípravek již není registrován

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 26 79 11


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


Latvija

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā Tel: +371 673 23 666

United Kingdom Teva UK Limited Tel: +44 1977 628500


Tato příbalová informace byla naposledy revidována