Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

TŘEZALKOVÝ ČAJ


Příbalová informace: informace pro uživatele


TŘEZALKOVÝ ČAJ LÉČIVÝ ČAJ

třezalková nať


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci.


  1. Co je Třezalkový čaj a k čemu se používá.

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Třezalkový čaj používat.

  3. Jak se Třezalkový čaj používá.

  4. Možné nežádoucí účinky.

  5. Jak Třezalkový čaj uchovávat.

  6. Obsah balení a další informace.


1. Co je Třezalkový čaj a k čemu se používá.

Tradiční rostlinný léčivý přípravek k úlevě při přechodném psychickém vyčerpání, často spojeném s psychovegetativními potížemi (napětí, úzkost, strach, rozlady nejrozmanitějšího původu).


Přípravek je určen pro dospělé.


Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Třezalkový čaj používat.


Neužívejte Třezalkový čaj, jestliže jste alergický(á) na třezalku nebo při přecitlivělosti na sluneční záření, zejména u osob se světlou pletí. Dále se přípravek nesmí užívat při těžkých poruchách nervové soustavy, po transplantaci orgánů nebo u HIV pozitivních pacientů léčených inhibitory proteázy.


Upozornění a opatření: Před použitím Třezalkového čaje se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře. Při užívání se vyvarujte intenzivního slunečního ozáření či jiného zdroje UV záření.


Další léčivé přípravky a Třezalkový čaj: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek neužívejte, pokud jste HIV pozitivní a jste léčen(a) léky ze skupiny inhibitorů proteázy. Pokud užíváte jiné retrovirové přípravky k léčbě HIV, poraďte se před užitím tohoto léčivého přípravku s lékařem.

Přípravek může ovlivňovat účinek některých současně podávaných léků užívaných k uklidnění a při depresích. Dále může snižovat účinky cyklosporinu (lék užívaný po transplantacích) a pravděpodobně i některých dalších léčiv, jako je hormonální antikoncepce, digoxin (k léčbě srdečních chorob),

theofylin (k léčbě astmatu), warfarin (lék k ovlivnění krevní srážlivosti), SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu - k léčbě deprese), triptany (k léčbě migrény), léky k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital). Pokud užíváte kterýkoli z těchto léků, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

Děti a dospívající: Vzhledem k nedostatku údajů se podávání dětem a dospívajícím do 18 let nedoporučuje.

Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Vzhledem k nedostatku údajů se užívání v těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje

nebyly provedeny. Možnost ovlivnění je nepravděpodobná.


3. Jak se Třezalkový čaj používá.


Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování: Doporučená dávka je pro dospělé 1 nálevový sáček 2x denně, ráno a večer.

Způsob podání: 1 nálevový sáček (1,5 g) se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 10 minut vyluhovat

v zakryté nádobě. Čaj se pije teplý. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.


Délka používání: K dosažení žádoucího účinku je nutno čaj užívat nejméně 10 - 14 dní. Jestliže příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 2 týdny, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Užívání třezalky nemá být dlouhodobé a bez přestávek.


Jestliže jste užil(a) více Třezalkového čaje, než jste měl(a): Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Třezalkový čaj: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit poruchy trávicího ústrojí, alergické kožní reakce, únava a neklid. Četnost výskytu není známa. Obzvláště u lidí se světlou pletí se může vyskytnout fotosensibilizace (přecitlivělost na sluneční záření).


Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká republika. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Třezalkový čaj uchovávat.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a přebalu nálevového sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


6. Obsah balení a další informace.


Co Třezalkový čaj obsahuje: Jeden nálevový sáček obsahuje Hyperici herba (třezalková nať) 1,5 g.


Jak Třezalkový čaj vypadá a co obsahuje toto balení: Léčivý čaj. Nálevové sáčky, uvnitř směs hrubě práškované a komprimované drogy.


20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g). Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie.

15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.


Na trhu nemusí být všechny velikosti a typy balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 3. 2022