Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Tobradex
dexamethasone and antiinfectives

CENY

3MG/ML+1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML

Velkoobchod: 50,77 Kč
Maloobchodní: 76,51 Kč
Uhrazen: 25,51 Kč

3MG/G+1MG/G OPH UNG 3,5G

Velkoobchod: 58,90 Kč
Maloobchodní: 88,76 Kč
Uhrazen: 37,76 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


TOBRADEX 3 mg/g + 1 mg/g oční mast

tobramycinum / dexamethasonum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Další léčivé přípravky a přípravek Tobradex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Informujte svého lékaře, jestliže používáte lokální nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) – např. ibuprofen, diklofenak nebo naproxen. Současné podávání lokálních NSAID a lokálních steroidů může zvýšit možnost komplikací při procesu hojení.


V případě souběžné léčby s jinými očními přípravky pro lokální použití má být mezi jednotlivými aplikacemi zachován interval 5 minut. Oční mast má být nanesena jako poslední.


Informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky s ritonavirem nebo kobicistatem, protože mohou zvýšit koncentraci dexamenthasonu v krvi.


Těhotenství a kojení

Než začnete používat jakékoliv léky, požádejte svého lékaře o radu.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.


Přípravek Tobradex se v průběhu těhotenství nedoporučuje používat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po aplikaci přípravku Tobradex může být Vaše vidění nějakou dobu rozmazané. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud tento stav neodezní.


 1. Jak se přípravek Tobradex používá


Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Obvyklá dávka je malé množství masti (proužek o délce zhruba 1,5 cm), nanesené do spojivkového vaku (spojivkových vaků) postiženého oka (postižených očí) třikrát až čtyřikrát denně. Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho bude Vaše léčba trvat.


Použití u dětí

Tobradex může být podáván dětem od dvou let ve stejné dávce jako dospělým. Tobradex používejte pouze do očí.


image image


obrázek 1 obrázek 2


 1. Připravte si tubičku s přípravkem Tobradex a zrcátko.

 2. Umyjte si ruce.

 3. Odšroubujte uzávěr.

 4. Tubičku uchopte mezi palec a ukazováček.

 5. Zakloňte hlavu. Stáhněte si víčko čistým prstem dolů tak, aby se mezi víčkem a okem vytvořila jakási “kapsa”. Do této kapsy se pak aplikuje proužek masti (obrázek 1).

 6. Přibližte se ústím tuby k oku. Pomůže-li Vám to, použijte zrcátko.

 7. Nedotýkejte se ústím tuby oka, očního víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Ústí tuby masti by se mohlo kontaminovat.

 8. Lehce stlačte tubu a vytlačte proužek masti (obrázek 2).

 9. Po aplikaci přípravku Tobradex uvolněte spodní víčko a několikrát mrkněte, abyste zajistili pokrytí celého povrchu oka mastí. Lehce oko (oči) na několik sekund zavřete – tím se pomůže zabránit přípravku Tobradex v proniknutí do dalších částí těla, čímž se také sníží systémové nežádoucí účinky.

 10. Pokud nanášíte mast do obou očí, opakujte postup i pro druhé oko.

 11. Okamžitě po použití nasaďte na tubu pevně uzávěr.

 12. Používejte vždy jen jednu tubu.


Jestliže se Vám nepodaří umístit mast do oka, zkuste to znovu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Tobradex v pravidelnou dobu, naneste do oka jednu dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se však již okamžik další aplikace masti, zapomenutou dávku úplně přeskočte a pokračujte podle pravidelného schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Tobradex, než jste měl(a)

Je-li to nezbytné, lze Tobradex vypláchnout z oka (očí) vlažnou vodou.


Používáte-li ještě jiný oční lék, je třeba, abyste mezi jednotlivými aplikacemi zachovali interval alespoň 5 minut a oční mast aplikovali jako poslední.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Tobradex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány u přípravku Tobradex:


  Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z1 000)

  Účinky na oko: zvýšený tlak v oku (očích), bolest oka, svědění oka, nepříjemný pocit v oku, podráždění oka, svědění očního víčka, infekce na povrchu oka s povrchovým poškozením.


  Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)

  Účinky na oko: oční alergie, zánět oka, rozmazané vidění, suchost, zčervenání oka. Účinky na organismus: poruchy chuti.


  Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů stanovit)

  Účinky na oko: otok očního víčka, zčervenání očního víčka, zvětšení velikosti čočky, zvýšená produkce slz.

  Účinky na organismus: alergie (hypersenzitivita), závratě, bolest hlavy, pocit na zvracení, podrážděný žaludek, vyrážka, svědění, otok obličeje.


  Pro kortikosteroid dexamethason byly hlášeny následující hormonální poruchy s frekvencí není

  známo: růst ochlupení (zvláště u žen), svalová slabost a chřadnutí, fialové strie na kůži, zvýšený krevní tlak, nepravidelná nebo chybějící menstruace, změny v hladinách bílkovin a vápníku v těle, opožděný růst u dětí a dospívajících a otok a obezita s maximem ukládání tuku v oblasti břicha a v obličeji (tzv. Cushingův syndrom) (viz bod 2 "Upozornění a opatření").


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

  Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Tobradex uchovávat

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na krabičce za ‘EXP’. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Tubu udržujte dobře uzavřenou.

  Přípravek je nutné zlikvidovat 4 týdny po prvním otevření tuby, aby se zamezilo infekci. Zapište si proto na krabičku datum otevření tuby.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace Co Tobradex obsahuje

- Léčivými látkami jsou tobramycinum 3mg/g a dexamethasonum 1mg/g.

- Pomocnými látkami jsou chlorbutanol, tekutý parafín (minerální olej) a bílá vazelína.


Jak přípravek Tobradex vypadá a co obsahuje toto balení


Tobradex je bílá až téměř bílá homogenní mast dodávaná v balení obsahujícím tubu o obsahu 3,5 g s plastovou hubicí a plastovým šroubovacím uzávěrem.


Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobce

Siegfried El Masnou, S.A. Camil Fabra 58

08320 El Masnou Španělsko


Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes 764 08013 Barcelona

Španělsko


Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25 und Obere Turnstrasse 8-10

90429 Nürnberg Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 1. 2022