Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Zahron
rosuvastatin

CENY

15MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 74,25 Kč
Maloobchodní: 111,89 Kč
Uhrazen: 45,69 Kč

10MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 67,96 Kč
Maloobchodní: 102,42 Kč
Uhrazen: 50,96 Kč

30MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 114,22 Kč
Maloobchodní: 172,13 Kč
Uhrazen: 70,27 Kč

20MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 102,98 Kč
Maloobchodní: 155,19 Kč
Uhrazen: 76,01 Kč

40MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 136,59 Kč
Maloobchodní: 205,84 Kč
Uhrazen: 84,04 Kč

10MG TBL FLM 98

Velkoobchod: 203,54 Kč
Maloobchodní: 304,38 Kč
Uhrazen: 124,26 Kč

20MG TBL FLM 98

Velkoobchod: 316,70 Kč
Maloobchodní: 468,28 Kč
Uhrazen: 191,17 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Zahron 10 mg potahované tablety Zahron 20 mg potahované tablety Zahron 40 mg potahované tablety


rosuvastatinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Pokud některý z výše uvedených bodů platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého lékaře.


Nejvyšší dávku přípravku Zahron, tj. 40 mg, neužívejte v těchto případech

Pokud některý z výše uvedených bodů platí i pro vás, nebo máte pochybnosti, prosím,

navštivte znovu svého lékaře.

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku Zahron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem


Další léčivé přípravky a Zahron

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.


Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

infekce nebo infekčního zánětu jater typu C, samotný nebo v kombinaci (viz

„Upozornění a opatření“): ritonavir, lopinavir, atazanavir, sofosbuvir, voxilaprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir.


Účinek těchto léků se může měnit při současném podávání s přípravkem Zahron anebo tyto

léky mohou měnit účinnost přípravku Zahron.


Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem Zahron znovu pokračovat. Užívání přípravku Zahron s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv. rabdomyolýzy). Více informací o rabdomyolýze viz bod 4.


Zahron s jídlem

Přípravek Zahron můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly.


Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Zahron, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Zahron, vysaďte Zahron okamžitě, jakmile to zjistíte, a informujte lékaře. Ženy v plodném věku mají užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají přípravek Zahron.


Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Většina lidí může v průběhu užívání přípravku Zahron řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. U některých lidí se může v průběhu léčby objevit závrať. Pokud je to Váš případ, poraďte se se svým lékařem dříve, než budete řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.


Zahron obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


Zahron 10 mg obsahuje hlinitý lak červeně allura (E129)

Může způsobit alergické reakce.


Zahron 40 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110) a hlinitý lak ponceau 4R (E124)

Mohou způsobit alergické reakce.

Úplné složení přípravku naleznete v bodě 6 „Obsah balení a další informace“.


 1. Jak se přípravek Zahron užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučené dávky pro dospělé

  Pokud užíváte Zahron ke snížení vysokého cholesterolu Počáteční dávka

  Léčba rosuvastatinem musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg, a to i v případě, že jste

  dosud užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na:

  • vaší hladině cholesterolu

  • stupni vašeho rizika vzniku srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice

  • vaší citlivosti k projevům možných nežádoucích účinků.


  Prosím, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem jaká počáteční dávka přípravku Zahron

  je pro vás nejvhodnější.


  Lékař se vám může rozhodnout předepsat nejnižší dávku (5 mg), jestliže:

  • jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové)

  • je vám více než 70 let

  • máte středně těžkou poruchu funkce ledvin

  • máte zvýšené riziko vzniku bolesti svalů a svalových potíží (myopatie).


   Zvyšování dávky a maximální denní dávka

   Lékař může rozhodnout o zvýšení vaší dávky. Dávka přípravku Zahron má být přizpůsobena pro každého pacienta zvlášť. Pokud vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg, může rozhodnout o úpravě na 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. Pokud vám lékař předepsal počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o zvýšení na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech.


   Maximální denní dávka přípravku Zahron je 40 mg. Tato dávka je určena pro pacienty s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.


   Síla 5 mg není v současné době k dispozici od společnosti Adamed Pharma S.A., ale může být dostupná u jiných držitelů rozhodnutí o registraci.


   Jestliže užíváte Zahron ke snížení rizika srdečních a mozkových příhod a podobných komplikací

   Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší

   dávku, pokud se vás týkají některé stavy uvedené výše.


   Užívání u dětí a dospívajících ve věku 6-17 let

   Rozmezí dávek u dětí a dospívajících ve věku od 6 do 17 let je 5 až 20 mg jednou denně. Obvyklá počáteční dávka je 5 mg denně. Lékař může postupně dávku přípravku Zahron zvýšit, aby bylo dosaženo optimálního účinku. Maximální denní dávka přípravku Zahron pro děti ve věku od 6 do 17 let je 10 nebo 20 mg v závislosti na onemocnění, které se má léčit. Dávku užívejte jednou denně. Děti nesmí užívat přípravek Zahron 40 mg.

   Jak tablety užívat

   Tablety spolkněte celé a zapijte vodou. Přípravek Zahron užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne s jídlem nebo mezi jídly. Pokuste se užívat tablety vždy ve stejnou denní dobu, protože tak si to lépe zapamatujete.


   Pravidelné kontroly cholesterolu

   Pravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé. Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky přípravku Zahron tak, aby byla pro Vás optimální.


   Jestliže jste užil(a) více přípravku Zahron, než jste měl(a)

   Kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.

   Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice k hospitalizaci nebo budete léčen(a) pro jiné onemocnění, informujte lékaře, že užíváte přípravek Zahron.


   Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zahron

   Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


   Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zahron

   Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Zahron. Hladiny cholesterolu se

   mohou po přerušení léčby opět zvýšit.


   Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v průběhu krátké doby.


  Léčbu přípravkem Zahron ukončete okamžitě, pokud se u Vás dostaví následující alergická reakce:

  • obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla

  • otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání

  • nesnesitelné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok

  • načervenalé nevyvýšené, terčovité nebo kruhovité skvrny na trupu, často s puchýři ve středu, olupování kůže, vředy v ústech, krku, v nose, na genitáliích a očích. Těmto závažným kožním vyrážkám mohou předcházet horečka a příznaky podobné chřipce (Stevensův-Johnsonův syndrom).

  • rozsáhlá kožní vyrážka, vysoká tělesná teplota a zvětšené lymfatické uzliny (syndrom

   DRESS nebo syndrom přecitlivělosti na léky).


   Rovněž přestaňte užívat Zahron a informujte svého lékaře, pokud

  • budete pociťovat křeče ve svalech a bolest svalů, které trvají déle, než byste očekával(a). Svalové příznaky jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u jiných statinů, velmi malá část lidí pociťuje nepříjemnou svalovou bolest a křeče, které se vzácně mohou vyvinout ve svalové poškození (rabdomyolýza). Tento stav může ohrožovat i život postiženého.

  • pokud se u Vás objeví ruptura (prasknutí) svalu.

  • pokud se u Vás objeví Lupus-like syndrom (zahrnuje vyrážku, poruchy kloubů a poruchy

   krvinek).


   Časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 10 až 100):

  • bolest hlavy

  • bolest břicha

  • zácpa

  • nevolnost, pocit na zvracení

  • bolest svalů

  • slabost

  • závratě

  • zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Zahron (pouze Zahron 40 mg)

  • cukrovka (diabetes mellitus). Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude v průběhu léčby sledovat.


   Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta ze 100 až 1 000):

  • vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce

  • zvýšení hladin bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Zahron (pouze rosuvastatin v dávce 5 mg, 10 mg, 20 mg)


   Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 1 000 až 10 000):

  • těžké alergické reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže s

   polykáním a dýcháním, silné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok. Pokud se taková reakce u vás dostaví, okamžitě přestaňte užívat Zahron a vyhledejte lékařskou pomoc.

  • poškození svalů u dospělých – přestaňte užívat Zahron a okamžitě informujte lékaře, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, která trvá déle, než jste čekal(a)

  • silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní)

  • krvácení nebo tvorba modřin snadněji, než je obvyklé

  • zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi

  • onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a účinky na krevní buňky).


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

  • žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)

  • zánět jater

  • stopy krve v moči

  • poškození nervů (pocit necitlivosti rukou a nohou)

  • bolesti kloubů

  • ztráta paměti

  - gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).


  Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí mohou zahrnovat:

  • průjem

  • kašel

  • dušnost

  • edémy (otoky)

  • poruchy spánku zahrnující nespavost a noční můry

  • sexuální poruchy

  • deprese

  • obtíže s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku

  • poškození šlach někdy komplikováno protržením

  • svalová slabost, která přetrvává.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Zahron uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky poškození. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

  svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Zahron obsahuje

Léčivou látkou je rosuvastatinum. Jedna potahovaná tableta přípravku Zahron obsahuje rosuvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ve formě rosuvastatinum calcicum.


Pomocnými látkami jsou:


Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza 102, monohydrát laktózy, krospovidon typ A, magnesium-stearát.


Potahová vrstva Zahron 10 mg: monohydrát laktózy, hypromelosa (E464),

oxid titaničitý (E171),

triacetin (E1518),

hlinitý lak červeně allura (E129).


Potahová vrstva Zahron 20 mg: monohydrát laktózy, hypromelosa (E464),

oxid titaničitý (E171), triacetin (E1518), karmín (E120).

Potahová vrstva Zahron 40 mg: monohydrát laktózy, hypromelosa (E464),

oxid titaničitý (E171),

triacetin (E1518),

hlinitý lak oranžové žluti (E110), hlinitý lak ponceau 4R (E124).


Jak přípravek Zahron vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zahron je dostupný v balení s blistry, obsahujícími 28, 30, 56 a 98 potahovaných

tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Zahron 10 mg: Světlé růžové kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "10" na jedné straně.

Zahron 20 mg: Tmavě růžové kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "20" na

jedné straně.

Zahron 40 mg: Červené kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "40" na jedné straně.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A

05-152 Czosnów Polsko


Výrobce

Adamed Pharma S.A.


Administrativa:

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Polsko


Výrobní místa:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice Polsko


ul. Szkolna 33

95-054 Ksawerów

Polsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Polsko Zahron

Finsko Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg kalvopäällysteiset

tabletit

Rumunsko Starcrest 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg comprimate filmate Slovenská republika Zahron 10 mg, 20 mg

Bulharsko Vosustat 10 mg, 20 mg филмирани таблетки

Irsko Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg film-coated tablets

Česká republika Zahron


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 4. 2022