Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Cotellic

Příbalová informace: informace pro pacienta


Cotellic 20 mg potahované tablety

cobimetinibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jak přípravek Cotellic vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Cotellic jsou bílé, kulaté potahované tablety s vyraženým “COB” na jedné straně. Dostupná velikost balení: 63 tablet (3 blistry po 21 tabletách).


Držitel rozhodnutí o registraci

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Německo


Výrobce

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

79639

Grenzach-Wyhlen

Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11


България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44


Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111


Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99


Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140


Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380


Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100


España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00


France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00


Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799


Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)


Magyarország

Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 - 1 279 4500


Malta

(See Ireland)


Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050


Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00


Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739


Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88


Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00


România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o. Tel: +386 - 1 360 26 00


Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471


Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Τηλ: +357 - 22 76 62 76


Latvija

Roche Latvija SIA Tel: +371 - 6 7039831

Slovenská republika Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201


Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500


Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200


United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +44 (0) 1707 366000


Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc RRRR}.


agentury pro léčivé přípravky .