Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Ribavirin BioPartners

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Ribavirin BioPartners 200 mg potahované tablety

ribavirinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nepraktikujte pohlavní styk s těhotnou ženou bez kondomu. Tím se sníží možnost, že by ribavirin zůstal v těle ženy.

Není-li Vaše partnerka v současnosti těhotná, je však v plodném věku, musí projít těhotenským testem každý měsíc během léčby a po dobu 7 měsíců po jejím ukončení.

Vy neboVaše partnerka musíte používat během užívání přípravku Ribavirin BioPartners a po dobu 7 měsíců po ukončení léčby účinnou antikoncepci. O tom je třeba se poradit s lékařem (viz bod „Neužívejte Ribavirin BioPartners“).

Pokud jste kojící žena, nesmíte přípravek Ribavirin BioPartners užívat. Před zahájením léčby přípravkem Ribavirin BioPartners přestaňte kojit.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ribavirin BioPartners neovlivňuje Vaši schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje, nicméně interferon alfa-2b má vliv na Vaše schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje, pokud se cítíte z této léčby unavený/á, ospalý/á nebo zmatený/á.


 1. JAK SE RIBAVIRIN BIOPARTNERS UŽÍVÁ


  Obecné informace o užívání přípravku Ribavirin BioPartners:

  Pokud je dítě, o které pečujete, mladší 3 let, přípravek mu nepodávejte.


  Vždy užívejte Ribavirin BioPartners přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á,) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Neužívejte více než doporučenou dávku přípravku a přípravek užívejte tak dlouho, jak Vám bylo předepsáno.

  Váš lékař stanovil velikost dávky přípravku Ribavirin BioPartners na základě Vaší tělesné hmotnosti nebo tělesné hmotnosti dítěte, o které pečujete.


  Standardní krevní testy se budou provádět z důvodu kontrol Vaší krve, funkce ledvin a jater.

  • V pravidelných intervalech Vám budou prováděny krevní testy, které lékaři pomohou při posouzení účinnosti léčby.

  • V závislosti na výsledcích těchto testů může lékař změnit/přizpůsobit počet tablet, které Vy nebo dítě, o než pečujete, užíváte, předepsat jinou velikost balení přípravku Ribavirin

   BioPartners a/nebo změnit délku užívání této léčby.

   Medicinal product no longer authorised

  • Pokud máte vážné potíže s ledvinami či játry, nebo se u Vás takové potíže objeví, bude léčba ukončena.


Obvyklou dávku, závisející na tělesné hmotnosti pacienta, znázorňuje níže uvedená tabulka:

 1. Najděte si řádek, který ukazuje, kolik dospělý nebo dítě/mladistvý váží.

  Připomínka: Pokud je dítě mladší 3 let, přípravek nepodávejte.

 2. Na stejném řádku si přečtěte, kolik tablet užívat.

  Připomínka: Pokud se pokyny Vašeho lékaře liší od množství v níže uvedené tabulce, postupujte podle pokynů svého lékaře.

 3. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně dávky, zeptejte se svého lékaře.


Ribavirin BioPartners potahované tablety pro užívání ústy – dávka na základě tělesné hmotnosti


Pokud dospělý

váží (kg)

Obvyklá denní

dávka přípravku Ribavirin BioPartners


Počet tablet 200 mg

< 65

800 mg

2 tablety ráno a 2 tablety večer

65 - 80

1 000 mg

2 tablety ráno a 3 tablety večer

81 - 105

1 200 mg

3 tablety ránéo a 3 tablety večer

> 105

1 400 mg

3 tablety ráno a 4 tablety večer


Pokud dítě/mladiství váží (kg)

Obvyklá denní

dávka přípravku Ribavirin BioPartners


Počet tablet 200 mg

47 - 49

600 mg

1 tablet a ráno a 2 tablety večer

50 - 65

800 mg

2 tablety ráno a 2 tablety večer

> 65

viz dávka pro dospělé a odpovídající počet potahovaných tablet

Předepsaná dávka se polyká ústy v průběhu jídla a zapíjí se vodou. Potahované tablety se nesmí kousat ani žvýkat. Pro děti nebo mladistvé, kteří nemohou polykat potahované tablety, je k dispozici perorální roztok ribavirinu.


Připomínka: Ribavirin BioPartners se při infekci virem hepatitidy C podává výhradně v kombinaci s interferonem alfa-2b. Pro úplnou informovanost se seznamte rovněž s bodem „Jak se užívá“ příbalových informací pro interferon alfa-2b.


Interferonový lék, který se užívá v kombinaci s přípravkem Ribavirin BioPartners, může způsobovat neobvyklou únavu; pokud si tedy aplikujete injekce sami, nebo ji dáváte dítěti, volte k tomu dobu před ulehnutím na lůžko.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Ribavirin BioPartners než jste měl(a)

Kontaktujte co nejdříve lékaře nebo lékárníka.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Ribavirin BioPartners

Pokud si léčbu podáváte sám/sama nebo pokud ošetřujete dítě užívající Ribavirin BioPartners

v kombinaci s interferonem alfa-2b, užijte/podejte zapomenutou dávku co nejdříve tentýž den. Pokud už uběhl celý den, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


 1. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  Přečtěte si, prosím, bod „Možné nežádoucí účinky“ příbalové informace pro interferon alfa-2b. Podobně jako všechny léky, může mít i kombinace Ribavirinu BioPartners s přípravkem interferon

  Medicinal product no longer authorised

  alfa nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  image

  Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže se během léčby s přípravkem Ribavirin BioPartners a interferonem alfa-2b vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků:


  Účinky na psychiku a centrální nervový systém:

  U některých lidí se vyskytly deprese během léčby ribavirinem v kombinaci s interferonem a v některých případech měli lidé myšlenky na ohrožení života jiných osob, sebevražedné myšlenky nebo agresivní chování (někdy namířené proti druhým). Někteří pacienti dokonce spáchali sebevraždu.

  Určitě vyhledejte pohotovostní službu, pokud si všimnete, že se u Vás objevuje deprese nebo máte

  sebevražedné myšlenky nebo se změní Vaše chování. Můžete zvážit, zda nechcete požádat některého člena rodiny nebo blízkého přítele, aby Vám pomohl zůstat ostražitý ke známkám deprese nebo změnám ve Vašem chování.


  Obzvláště děti a mladiství mají sklon ke vzniku deprese, pokud jsou léčeni ribavirinem a interferonem alfa. Neprodleně kontaktujte lékaře nebo vyhledejte léčbu na pohotovosti, jestliže se u nich objeví příznaky neobvyklého chování, pocit deprese nebo pocit, že chtějí ublížit sobě nebo ostatním.


  Růst a vývoj (děti a mladiství):

  Během jednoho roku léčby ribavirinem v kombinaci s interferonem alfa-2b některé děti a mladiství nerostli nebo nepřibývali na hmotnosti tolik, jak se očekávalo.

  Některé děti nedosáhly během 1-5 roků po ukončení léčby své předpokládané výšky.


  image

  Kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže se při léčbě kombinací přípravku Ribavirin BioPartners s alfa interferonovým přípravkem objeví některý z následujících nežádoucích účinků:

  • bolest na hrudi nebo dlouhodobější kašel; změny srdečního rytmu; mdloby,

  • zmatenost, pocity deprese; sebevražedné myšlenky nebo agresivní chování, pokus o sebevraždu,

   myšlenky na ohrožení života jiných osob,

  • pocity necitlivosti nebo mravenčení,

  • poruchy spánku, myšlení nebo soustředění,

  • velké bolesti břicha; černé nebo dehtové zbarvení stolice; stopy krve ve stolici nebo v moči; bolest ve spodní části zad nebo v boku,

  • bolestivé nebo obtížné močení,

  • závažné krvácení z nosu,

  • horečka či zimnice po několika týdnech léčby,

  • problémy se zrakem či sluchem,

  • závažná kožní vyrážka nebo zarudnutí.


   Četnost možných nežádoucích účinků uváděná níže je definovaná za použití následujících ustanovení:


   Velmi časté (postihuje více než 1 uživatele z 10)

   Časté (postihuje 1 až 10 uživatelů ze 100)

   Méně časté (postihuje 1 až 10 uživatelů z 1 000)

   Vzácné (postihuje 1 až 10 uživatelů z 10 000)

   Velmi vzácné (postihuje méně než 1 uživatele z 10 000)

   Není známo (z dostupných údajů nelze četnost odhadnout)


   U kombinované léčby ribavirinem a alfa interferonovým přípravkem byly u dospělých hlášeny následující nežádoucí účinky:


   Velmi často hlášené nežádoucí účinky:

  • snížení počtu červených krvinek (které může způsobovat únavu, dušnost, závrať), snížení počtu bílých krvinek neutrofilů (to Vás činí náchylnějším k různým infekcím),

  • potíže se soustředěním, pocity úzkosti nebo nervozity, výkyvy nálady, pocity deprese nebo podrážděnost, pocit únavy, potíže s usínáním či spaním,

  • kašel, suchost v ústech, faryngitida (bolest v hrdle),

  • průjem, závrať, horečka, chřipkové příznaky, bolest hlavy, nevolnost, třesavka, virová infekce,

   Medicinal product no longer authorised

   zvracení, slabost,

  • ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, bolest břicha,

  • suchost kůže, podráždění nebo zarudnutí v místě vpichu injekce, vypadávání vlasů, svědění,

   bolest svalů, bolesti svalů, bolest v kloubech a svalech, vyrážka.


   Často hlášené nežádoucí účinky:

  • snížení počtu krevních destiček srážejících krev, které může vést ke snadné tvorbě modřin a spontánnímu krvácení, snížení počtu určitých bílých krvinek zvaných lymfocyty, které pomáhají bojovat s infekcí, snížení aktivity štítné žlázy (které u Vás může navodit pocit

   únavy, deprese, zvýšení Vaší citlivosti na chlad a další příznaky), nadbytek cukru nebo

   kyseliny močové (jako u dny) v krvi, snížená hladina vápníku v krvi, závažná anemie,

  • mykotické nebo bakteriální infekce, pláč, agitace, ztráta paměti, porucha paměti, nervozita, abnormální chování, agresivní chování, hněv, pocity zmatenosti, ztráta zájmu, duševní porucha, poruchy nálady, neobvyklé sny, potřeba sebeublížení, pocity spavosti, potíže se

   spaním, ztráta zájmu o sex nebo neschopnost styku, závrať (pocit točení hlavy),

  • rozmazané nebo abnormální vidění, podráždění nebo bolesti nebo infekce očí, suché nebo slzící oči, změny Vašeho sluchu nebo hlasu, zvonění v uších, ušní infekce, bolest ucha, opar (herpes simplex), změna chuti, ztráta chuti, krvácení z dásní nebo vředy v ústech, pocit pálení jazyka, zanícený jazyk, zanícené dásně, problémy se zuby, migréna, infekce dýchacích cest, sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), krvácení z nosu, suchý kašel, rychlé nebo obtížné

   dýchání, ucpaný nos nebo výtok z nosu, žízeň, onemocnění zubů,

  • srdeční šelest (abnormální zvuk při srdeční činnosti), bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi, pocit na omdlení, stav, kdy se člověk necítí dobře, zrudnutí, zvýšené pocení, nesnášenlivost tepla a nadměrné pocení, nízký nebo vysoký krevní tlak, palpitace (bušení srdce), rychlá srdeční frekvence,

  • nadmutí, zácpa, špatné trávení, plynatost (flatus), zvýšená chuť k jídlu, podrážděný tračník,

   podráždění prostaty, žloutenka (žlutá kůže), řídká stolice, bolest na pravé straně kolem Vašich

   žeber, zvětšená játra, podrážděný žaludek, častá potřeba močit, větší množství moči než obvykle, infekce močových cest, abnormální moč,

  • obtížná, nepravidelná nebo žádná menstruace, abnormálně silné a prodloužené menstruační

   období, bolestivá menstruace, porucha vaječníku nebo pochvy, bolest prsů, problémy s erekcí

  • abnormální struktura vlasů, akné, zánět kloubů, modřiny, ekzém (zánět, zarudnutí, svědění a suchost kůže s možnými mokvajícími lézemi), kopřivka, zvýšená nebo snížená citlivost na

   dotyk, porucha nehtů, svalové křeče, necitlivost nebo pocit mravenčení, bolest končetin, bolest

   v místě vpichu injekce, bolest v kloubech, třes rukou, lupénka, naběhlé a oteklé ruce a kotníky, citlivost na sluneční záření, vyrážka s vyvýšenými bodovými lézemi, zarudnutí kůže nebo porucha kůže, opuchlá tvář, zduřelé žlázy (zduřelé mízní uzliny), napnuté svaly, nádor (nespecifikovaný), nestabilita při chůzi, poruchy hospodaření s vodou.


   Méně často hlášené nežádoucí účinky:

  • slyšet a vidět věci, které nejsou skutečné,

  • srdeční infarkt, panický strach,

  • přecitlivělá reakce na léčbu,

  • zánět slinivky břišní, bolest kosti, diabetes mellitus (cukrovka),

  • svalová slabost.


   Vzácně hlášené nežádoucí účinky:

  • záchvaty (křeče),

  • zápal plic,

  • revmatoidní artritida, problémy s ledvinami,

  • černá nebo krvavá stolice, intenzivní bolest břicha,

  • sarkoidóza (onemocnění charakterizované přetrvávající horečkou, úbytkem tělesné hmotnosti,

   bolestí a otokem kloubů, poškozením kůže a otokem žláz),

  • vaskulitida (zánětlivé onemocnění cév).


   Velmi vzácně hlášené nežádoucí účinky:

   Medicinal product no longer authorised

  • sebevražda.


   Nežádoucí účinky, u kterých není známa četnost:

  • myšlenky na ohrožení života jiných osob,

  • mánie (nadměrné nebo bezdůvodné nadšení),

  • perikarditida (zánět osrdečníku), perikardiální výpotek [hromadění tekutiny mezi perikardem

   (osrdečníkem) a samotným srdcem].


   U dětí a mladistvých léčených kombinovanou léčbou ribavirinu a interferonu alfa-2b byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


   Velmi často hlášené nežádoucí účinky:

  • snížení počtu červených krvinek (které může způsobovat únavu, dušnost, závrať), snížení počtu neutrofilů (které zvyšuje Vaši náchylnost k různým infekcím),

  • snížení aktivity štítné žlázy (které u Vás může navodit pocit únavy, deprese, zvýšení Vaší citlivosti na chlad a další příznaky),

  • pocity deprese nebo podrážděnosti, pocit žaludeční nevolnosti, stav, kdy se člověk necítí dobře, změny nálady, pocit únavy, potíže s usínáním či spaním, virová infekce, slabost,

  • průjem, závrať, horečka, chřipkové příznaky, bolest hlavy, ztráta nebo zvýšení chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, snížení rychlosti růstu (hmotnosti a výšky), bolest na pravé straně žeber, faryngitida (bolest v hrdle), třesavka, bolest žaludku, zvracení,

  • suchost kůže, vypadávání vlasů, podráždění, bolest nebo zarudnutí v místě vpichu injekce,

   svědění, bolest svalů, bolesti svalů, bolest v kloubech a svalech, vyrážka.


   Často hlášené nežádoucí účinky:

  • snížení počtu krevních destiček srážejících krev (které může vést ke snadné tvorbě modřin a spontánnímu krvácení),

  • nadbytek triglyceridů v krvi, nadbytek kyseliny močové (jako u dny) v krvi, zvýšená činnost štítné žlázy (což může způsobovat nervozitu, nesnášenlivost tepla a nadměrné pocení, úbytek tělesné hmotnosti, bušení srdce, třesy),

  • agitace, hněv, agresivní chování, porucha chování, potíže se soustředěním, emoční nestabilita,

   mdloby, pocit úzkosti nebo nervozity, pocit chladu, pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocit spavosti, nedostatek zájmu nebo pozornosti, změny nálady, bolest, špatná kvalita spánku, náměsíčnost, pokus o sebevraždu, potíže se spaním, neobvyklé sny, potřeba sebeublížení,

  • bakteriální infekce, nachlazení, plísňové infekce, abnormální vidění, suché nebo slzící oči, ušní infekce, podráždění nebo bolesti nebo infekce očí, změna chuti, změny Vašeho hlasu, opary, kašel, zanícené dásně, krvácení z nosu, podráždění nosu, bolest úst, faryngitida (bolest v hrdla), rychlé dýchání, infekce dýchacích cest, olupující se rty a praskliny v ústních koutcích, dušnost, sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), kýchání, vředy v ústech, zanícený jazyk, ucpaný nos nebo výtok z nosu, bolest v hrdle, bolest zubů, zubní absces,

   porucha zubů, závrať (pocit točení hlavy), slabost,

  • bolest na hrudi, zrudnutí, palpitace (bušení srdce), rychlá srdeční činnost,

  • abnormální funkce jater,

  • pálení žáhy, bolest zad, noční pocení, zácpa, porucha žaludku, jícnu nebo konečníku,

   inkontinence, zvýšená chuť k jídlu, zánět sliznice žaludku a střev, podrážděný žaludek, řídká

   stolice,

  • porucha močení, infekce močových cest,

  • obtížné, nepravidelné nebo chybějící menstruace, abnormálně silné a prodloužené menstruační

   období, porucha pochvy, zánět pochvy, bolest varlete, rozvoj mužských tělesných rysů, akné,

   modřiny, ekzém (zánět, zarudnutí, svědění a suchost kůže s možnými mokvajícími lézemi), zvýšená nebo snížená citlivost na dotek, zvýšené pocení, napětí ve svalech, zvýšení svalových pohybů, podráždění nebo svědění v místě vpichu injekce, bolest končetiny, porucha nehtů, necitlivost nebo pocit mravenčení, bledá kůže, vyrážka s vyvýšenými bodovými lézemi, třesení rukou, zarudnutí kůže nebo porucha kůže, odbarvení kůže, kůže citlivá na sluneční záření, kožní defekt, otok podmíněný nadbytkem vody, zduřelé žlázy (zduřelé mízní uzliny), třes, nádor (nespecifikovaný)


   Méně často hlášené nežádoucí účinky:

   Medicinal product no longer authorised

  • abnormální chování, emoční porucha, strach, noční můry,

  • krvácení ze spojivky, rozmazané vidění, ospalost, nesnášenlivost světla, svědění očí, bolest

   obličeje, zanícené dásně,

  • nepříjemný pocit na hrudi, obtížné dýchání, plicní infekce, nepříjemný pocit v nose, zápal plic, sípání,

  • nízký krevní tlak,

  • zvětšená játra,

  • bolestivá menstruace,

  • svědění v oblasti konečníku (roupy nebo škrkavky), puchýřnatá vyrážka (pásový opar), snížená

   citlivost na dotyk, svalové záškuby, bolest kůže, bledost, olupování kůže, zarudnutí, otok.


   U dospělých, dětí a mladistvých byly hlášeny také sebevražedné pokusy.


   Ribavirin BioPartners v kombinaci s alfa interferonovým přípravkem může rovněž způsobit:

  • aplastická anemie, čistá aplazie červené krevní řady (stav, kdy kostní dřeň vytváří nedostatek krvinek pro krevní oběh); což způsobuje závažnou anemii, jejími příznaky mohou být neobvyklá únava a nedostatek energie,

  • přeludy,

  • zánět horních a dolních cest dýchacích,

  • zánět slinivky břišní,

  • závažné vyrážky, které mohou být doprovázené zpuchýřováním v ústech, nosu, očích a jiných

   sliznicích (erythema multiforme, Stevens Johnsonův syndrom), toxická epidermální nekrolýza

   (puchýřovitost a odlupování vrchní vrstvy pokožky)


   U kombinace ribavirinu s interferonem alfa byly také hlášeny následující další nežádoucí účinky:

  • abnormální myšlenky, sluchové nebo zrakové přeludy, změněný stav mysli, dezorientace,

  • angioedém (otok rukou, nohou, kotníků, tváře, rtů, úst nebo hrdla, který může vést

   k obtížnému polykání či dýchání), mrtvice (cévní mozkové příhody),

  • Vogt-Koyanagi-Haradův syndrom (autoimunitní zánětlivá porucha postihující oči, kůži a membrány uší, mozku a páteřní míchy),

  • zúžení průdušek a anafylaxe (těžká, celotělová alergická reakce), konstantní kašel,

  • potíže s očima včetně poškození sítnice, ucpání retinální tepny, zánětu zrakového nervu, otoku

   očí a vatovitých ložisek (bílá depozita na sítnici),

  • zvětšení břicha, pálení žáhy, potíže se střevními pohyby nebo bolestivé střevní pohyby,

  • reakce akutní přecitlivělosti včetně urtikárie (kopřivky), modřiny, intenzivní bolest v

   končetině, bolest dolní končetiny nebo stehna, ztráta rozsahu pohybu, ztuhlost, sarkoidóza

   (onemocnění charakterizované přetrvávající horečkou, poklesem tělesné hmotnosti, bolestí a otoky kloubů, kožními lézemi a oteklými žlázami).


   Ribavirin Biopartners v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo s interferonem alfa-2b může také vyvolávat:

  • tmavou, zkalenou nebo abnormálně zbarvenou moč,

  • obtížné dýchání, změnu ve způsobu, jak bije Vaše srdce, bolest na hrudi, bolest vyzařující do

   levé paže, bolest čelisti,

  • ztrátu vědomí,

  • ztrátu funkce, pokles nebo ztrátu síly obličejových svalů, ztrátu citlivosti,

  • ztrátu zraku.

   Jakmile se u Vás objeví jakýkoli z těchto příznaků, Vy nebo osoba, která Vás ošetřuje, byste

   měli neprodleně zavolat Vašemu lékaři.


   Pokud jste dospělý pacient infikovaný současně HCV/HIV a užíváte léčbu anti HIV, přidání přípravku Ribavirinem BioPartners a peginterferonu alfa-2b může u Vás zvýšit riziko zhoršení funkce jater vysoce aktivní antiretrovirovou léčbou (HAART) a zvýšit Vaše riziko laktátové acidózy, selhání jater a rozvoje krevních abnormalit (snížení počtu červených krvinek, které přenášejí kyslík, určitých bílých krvinek, které bojují proti infekci, a krevních destiček, které slouží ke srážení krve) (NRTI).

   Medicinal product no longer authorised

   U pacientů infikovaných současně HCV/HIV, kteří užívají HAART, se vyskytly při kombinaci ribavirinu a peginterferonu alfa-2b následující další nežádoucí účinky (neuvedené výše, mezi nežádoucími účinky u dospělých)

  • snížená chuť k jídlu,

  • bolest zad,

  • snížení počtu lymfocytů CD4,

  • poruchy látkové přeměny tuků,

  • zánět jater,

  • bolest končetin,

  • orální kandidóza (moučnivka v ústech),

  • abnormality různých laboratorních hodnot v krvi.


  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


 2. JAK PŔÍPRAVEK RIBAVIRIN BIOPARTNERS UCHOVÁVAT


  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


  Ribavirin BioPartners nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Neuchovávejte při teplotě nad 25 oC.

  Ribavirin BioPartners nepoužívejte bez porady s lékařem nebo lékárníkem, pokud si všimnete změny ve vzhledu potahovaných tablet.


 3. DALŠÍ INFORMACE


Co Ribavirin BioPartners obsahuje Léčivou látkou je ribavirin.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 200 mg ribavirinu.


Pomocnými látkami jsou:


Jak Ribavirin BioPartners vypadá a co obsahuje toto balení

Ribavirin BioPartners je kulatá, bílá, potahovaná tableta, na vrchní a spodní straně oblá. Ribavirin BioPartners je dostupný v různých velikostech balení obsahujících 84, 112, 140 nebo

168 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biopartners GmbH Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen Německo

Tel: +49 (0)7121 948 7756


Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena


Medicinal product no longer authorised

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury