Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Fokusin

CENY

0,4MG CPS DUR MRL 30

Velkoobchod: 283,65 Kč
Maloobchodní: 44,86 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

0,4MG CPS DUR MRL 90

Velkoobchod: 853,16 Kč
Maloobchodní: 134,61 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Fokusin 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

tamsulosini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Fokusin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při dlouhodobém užívání tohoto přípravku jsou nutné pravidelné lékařské prohlídky.

Zřídka se během užívání přípravku Fokusin může objevit náhlé snížení krevního tlaku. Při prvních pocitech závratí je třeba se posadit nebo si lehnout, dokud tyto příznaky nevymizí.

Velké opatrnosti je třeba, pokud trpíte těžkým poškozením ledvin, neboť pro pacienty s takovým poškozením ledvin nejsou k dispozici údaje z klinických studií.

Vzácně byl po užití tamsulosinu (léčivé látky přípravku Fokusin) hlášen angioedém (otok v důsledku alergické reakce). V případě angioedému vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a přípravek Fokusin vysaďte. Přípravek by neměl být znovu podáván.

Pokud plánujete podstoupit operaci oka kvůli šedému zákalu (kataraktě) nebo zvýšenému očnímu tlaku (glaukomu), prosím, informujte svého lékaře, že užíváte nebo jste v nedávné době užíval přípravek Fokusin. Oční lékař pak může přijmout potřebná opatření, pokud jde o použitou operační techniku a podání léků. Zeptejte se svého lékaře, zda nemáte odložit nebo dočasně přerušit užívání tohoto přípravku před operací šedého zákalu (katarakty) nebo zvýšeného očního tlaku (glaukomu).


Děti a dospívající

Přípravek nepodávejte dětem a dospívajícím do 18 let, protože u této populace je nefunkční.


Další léčivé přípravky a přípravek Fokusin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval, nebo které možná budete užívat.

Ostatní léčivé přípravky mohou být ovlivněny tamsulosinem. A naopak, tyto léčivé přípravky mohou ovlivnit účinky tamsulosinu. Tamsulosin může být ovlivněn:


Přípravek Fokusin s jídlem a pitím

Tobolku užívejte po snídani nebo po prvním denním jídle. Tobolku polykejte vcelku, vsedě nebo ve

stoje a zapijte ji sklenicí vody. Tobolku neotvírejte, nedrťte ani nežvýkejte.


Těhotenství, kojení a plodnost


Těhotenství a kojení

Přípravek Fokusin je určen pouze pro léčbu mužů, proto informace ohledně těhotenství a kojení nejsou relevantní.


Fertilita

Ve spojitosti s užíváním tamsulosinu byly pozorovány poruchy ejakulace (viz bod 4).


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby se mohou objevit závratě. Proto byste měl činnosti vyžadující zvýšenou pozornost

vykonávat až po poradě s lékařem.


Přípravek Fokusin obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se přípravek Fokusin užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Doporučená dávka je jedna tobolka denně. Tobolku užívejte po snídani nebo po prvním denním jídle. Tobolku polykejte vcelku, vsedě nebo ve stoje a zapijte ji sklenicí vody. Tobolku neotvírejte, nedrťte ani nežvýkejte.

  Jestliže jste užil více přípravku Fokusin, než jste měl

  Po předávkování se může objevit pokles krevního tlaku. Krevní tlak a srdeční tep se upraví k normálu, pokud si lehnete.

  Pokud užijete více tobolek najednou nebo pokud lék náhodně požilo dítě, ihned se poraďte se svým lékařem.


  Jestliže jste zapomněl užít přípravek Fokusin

  Pokud jste si zapomněl užít přípravek Fokusin v doporučenou dobu, užijte jej kdykoli později během dne. Pokud si to uvědomíte až další den, pokračujte v obvyklém dávkovacím schématu.

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tobolku.


  Jestliže jste přestal užívat přípravek Fokusin

  Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte předepsanou dobu užívání přípravku.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Pokud se u Vás objeví pocit závratě nebo slabosti, je potřeba se posadit nebo si lehnout, dokud

  tyto příznaky nevymizí.


  Přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví:


  • alergická reakce s nafialovělými skvrnami nebo skvrnami na kůži, puchýře na kůži, olupování kůže, (vysoká) horečka, bolest kloubů a/nebo oční zánět (Stevens-Johnsonův syndrom)*

  • závažná alergická reakce způsobující otok tváře nebo hrdla (angioedém)**

  Následující nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou níže seřazeny do skupin dle frekvence výskytu:

  • Časté (může se objevit u 1 z 10 pacientů): závratě (mohou se však vyskytnout zvláště při náhlé změně polohy - sed nebo stoj z polohy vleže), potíže s ejakulací, malé nebo žádné množství semene vyloučeného při sexuálním vyvrcholení, zakalená moč při močení následně po sexuálním vyvrcholení

  • Méně často (může se objevit u 1 ze 100 pacientů): bolesti hlavy, pocit bušení srdce (palpitace), pocit na omdlení nebo slabost (ortostatická hypotenze), otok a podráždění nosní sliznice (rýma), zácpa, průjem, pocit nevolnosti (nausea), zvracení, vyrážka, svědění, kopřivka, pocit slabosti (astenie).

  • Vzácně (může se objevit u 1 z 1 000 pacientů): krátkodobá ztráta vědomí (synkopa),

   angioedém**.

  • Velmi vzácně (může se objevit u 1 z 10 000 pacientů): bolestivá dlouhotrvající nechtěná erekce, která vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc (priapismus), Stevens-Johnsonův syndrom*.

  • Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): poruchy vidění, rozmazané vidění, krvácení z nosu (epistaxe), vyrážka s červenými nepravidelnými skvrnami (erythema multiforme), červené zbarvení kůže (erytém) a olupování kůže (exfoliativní dermatitida), abnormální nepravidelný srdeční tep (atriální fibrilace, arytmie, tachykardie), obtížné dýchání (dyspnoe), sucho v ústech.

   V průběhu oční operace (katarakty nebo glaukomu) se může objevit stav nazývaný peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS): zornice se může špatně rozšiřovat a duhovka (barevná kruhová část oka) může ochabnout. Více informací viz bod 2.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


 3. Jak přípravek Fokusin uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Fokusin obsahuje

Léčivou látkou je tamsulosini hydrochloridum v množství 0,40 mg v 1 tobolce, což odpovídá

0,367 mg tamsulosinum.

Dalšími pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: mikrokrystalická celulóza; kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze (obsahuje natrium- lauryl-sulfát, polysorbát 80); dibutyl-sebakát; koloidní hydratovaný oxid křemičitý; polysorbát 80; kalcium-stearát .

Tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), indigokarmín – FD&C Blue2 (E132).


Jak přípravek Fokusin vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky přípravku Fokusin jsou tvrdé želatinové tobolky č. 3, s oranžovým tělem tobolky a víčkem

tobolky olivové barvy, obsahující bílé až téměř bílé pelety. Obsah balení 10, 20, 30, 50, 90 nebo 100 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130 Praha 10, Česká republika


Výrobce

S.C. ZENTIVA S. A., Bukurešť, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod následujícími názvy:

Česká Republika, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovenská republika: Fokusin

Francie: Tamsulosine Zentiva

Německo: Tamsulosin Zentiva

Spojené království (Severní Irsko): Tamsulosin hydrochloride Zentiva

Itálie: Tamsulosina Zentiva Portugalsko: Tansulosina Zentiva


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2. 12. 2021.