Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Topiramate Neuraxpharm

CENY

50MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 121,53 Kč
Maloobchodní: 183,15 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

100MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 212,01 Kč
Maloobchodní: 316,77 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

200MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 437,85 Kč
Maloobchodní: 633,53 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Topiramate Neuraxpharm 50 mg potahované tablety Topiramate Neuraxpharm 100 mg potahované tablety Topiramate Neuraxpharm 200 mg potahované tablety topiramatum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Co naleznete v této příbalové informaci:


 1. Co je přípravek Topiramate Neuraxpharm a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topiramate Neuraxpharm užívat

 3. Jak se přípravek Topiramate Neuraxpharm užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Topiramate Neuraxpharm uchovávat

6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Topiramate Neuraxpharm a k čemu se používá


  Topiramat Neuraxpharm patří do skupiny léčiv nazývaných „antiepileptika“. Používá se:

  • samostatně k léčbě epileptických záchvatů u dospělých a dětí od 6 let

  • s jinými léčivými přípravky k léčbě epileptických záchvatů u dospělých a dětí od 2 let

  • k prevenci migrenózních bolestí hlavy u dospělých


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topiramate Neuraxpharm užívat


  Neužívejte přípravek Topiramate Neuraxpharm

  • Jestliže jste alergický(á) na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  • K prevenci migrény: jestliže že jste těhotná nebo jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a nepoužíváte účinnou antikoncepci (další informace viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“). Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm.


  Nejste-li si jistý(á), že se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramate Neuraxpharm užívat.


  Upozornění a opatření

  Před užitím přípravku Topiramate Neuraxpharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

  • máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu

  • jste v minulosti měl(a) problémy s krví a tělními tekutinami (metabolická acidóza)

  • máte problémy s játry

  • máte problémy se zrakem, zejména glaukom (zelený zákal)

  • máte problémy s růstem

  • držíte dietu s vysokým obsahem tuků (ketogennní dieta)

  • užíváte přípravek Topiramate Neuraxpharm k léčbě epilepsie a jste těhotná nebo jste ve věku, kdy můžete otěhotnět (další informace viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).


  Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramate Neuraxpharm užívat.


  Je důležité, abyste nepřestal(a) užívat přípravek bez předchozí porady s lékařem.


  Poradit s lékařem se musíte i v případě, že byste měl(a) užívat jakýkoli léčivý přípravek obsahující topiramát jiný než Topiramate Neuraxpharm.


  V průběhu léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm můžete ubývat na váze, proto je při užívání tohoto přípravku nutno pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Ubýváte-li příliš na váze nebo dítě užívající přípravek dostatečně nepřibývá, je nutno se poradit s lékařem.


  U malého počtu osob léčených antiepileptiky jako je Topiramate Neuraxpharm se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli takové myšlenky vyskytnou, okamžitě vyhledejte lékaře.


  Další léčivé přípravky a přípravek Topiramate Neuraxpharm

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala(a) nebo které možná budete užívat.

  Topiramate Neuraxpharm a některé další léčivé přípravky se mohou vzájemně ovlivňovat. Někdy může být nutné upravit dávku některého z dalších léků, které užíváte, nebo přípravku Topiramate Neuraxpharm.


  Zejména informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

  • jiné léčivé přípravky, které poškozují nebo omezují Vaše myšlení, soustředění nebo svalovou koordinaci (např. léčivé přípravky tlumící centrální nervový systém jako jsou myorelaxancia – přípravky uvolňující svaly a sedativa – přípravky na zklidnění),

  • antikoncepční tablety. Topiramate Neuraxpharm může snížit jejich účinek. Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm.


  Informujte svého lékaře o změnách menstruačního krvácení během užívání antikoncepčních tablet a přípravku Topiramate Neuraxpharm.


  Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před zahájením užívání dalšího přípravku.


  Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika, risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese).


  Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Topiramate Neuraxpharm užívat.


  Přípravek Topiramate Neuraxpharm s jídlem, pitím a alkoholem

  Topiramate Neuraxpharm můžete užívat s potravou nebo bez ní. Během užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm pijte během dne velké množství tekutin, abyste zabránil(a) vzniku ledvinových kamenů. Během užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu.


  Těhotenství, kojení a plodnost

  Prevence migrény:

  Přípravek Topiramate Neuraxpharm může poškodit nenarozené dítě. Pokud jste těhotná, nesmíte užívat přípravek Topiramate Neuraxpharm. Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a nepoužíváte účinnou antikoncepci, nesmíte užívat přípravek Topiramate Neuraxpharm k prevenci migrény. Poraďte se s lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce a také o tom, zda je pro Vás přípravek Topiramate Neuraxpharm vhodný. Před zahájením léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm je třeba provést těhotenský test.


  Léčba epilepsie:

  Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, poraďte se s lékařem o dalších možnostech léčby místo přípravku Topiramate Neuraxpharm. Pokud lékař rozhodne, že budete užívat přípravek Topiramate Neuraxpharm, musíte používat účinnou antikoncepci. Poraďte se s lékařem o nejlepším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm. Před zahájením léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm je třeba provést těhotenský test.


  Poraďte se s lékařem, pokud plánujete otěhotnět.

  Podobně jako u ostatních antiepileptik hrozí v případě užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm riziko poškození nenarozeného dítěte. Ujistěte se, že jsou Vám rizika a přínosy užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm k léčbě epilepsie během těhotenství jasné.


  • Pokud užíváte přípravek Topiramate Neuraxpharm během těhotenství, je u Vašeho dítěte vyšší riziko vrozených vad, zejména rozštěp rtu (horního rtu) a rozštěp patra. Novorození chlapci také mohou mít vrozenou vývojovou vadu penisu (rozštěp močové trubice na spodní straně penisu). Tyto vady mohou vzniknout na počátku těhotenství, a to i dříve, než zjistíte, že jste těhotná.

  • Pokud užíváte přípravek Topiramate Neuraxpharm během těhotenství, Vaše dítě může být menší, než se očekává při narození. Pokud máte otázky týkající se tohoto rizika během těhotenství, poraďte se se svým lékařem.

  • Mohou existovat jiné přípravky k léčbě Vašeho onemocnění, u kterých je riziko vrozených vad nižší.

  • Informujte neprodleně svého lékaře, pokud otěhotníte během léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm. Vy a Váš lékař rozhodnete o tom, zda budete pokračovat v léčbě přípravkem Topiramate Neuraxpharm během těhotenství.


  Kojení

  Léčivá látka obsažená v přípravku Topiramate Neuraxpharm (topiramát) přechází do mateřského mléka. Účinky, které byly pozorovány u kojených dětí léčených matek, zahrnovaly průjem, ospalost, podrážděnost a malý přírůstek tělesné hmotnosti. Lékař s Vámi proto probere, zda nebudete kojit, nebo zda nebudete užívat přípravek Topiramate Neuraxpharm. Lékař zváží důležitost léčby pro matku oproti riziku pro dítě.

  Matky, které během užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm kojí, musejí lékaři oznámit co nejdříve, pokud se u dítěte objeví cokoli neobvyklého.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Během léčby přípravkem Topiramate Neuraxpharm se mohou objevit závratě, únava a problémy se zrakem. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem.


  Topiramate Neuraxpharm obsahuje laktosu

  Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 3. Jak se přípravek Topiramate Neuraxpharm užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  • Lékař většinou zahájí léčbu nízkou dávkou přípravku Topiramate Neuraxpharm a dávku bude pomalu zvyšovat, dokud nebude nalezena nejvhodnější dávka.

  • Potahované tablety přípravku Topiramate Neuraxpharm se polykají celé. Vyhněte se kousání tablet, protože mohou zanechat hořkou pachuť.

  • Topiramate Neuraxpharm lze užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle. Během dne vypijte velké množství tekutin, abyste během užívání přípravku Topiramate Neuraxpharm zabránil(a) tvorbě ledvinových kamenů.

  • Tablety mohou být rozděleny na stejné dávky.


   Jestliže jste užil(a) více přípravku Topiramate Neuraxpharm, než jste měl(a)

  • Ihned vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou obal od léčivého přípravku.

  • Můžete se cítit ospalý(á), unavený(á) nebo mít sníženou pozornost, nedostatek koordinace, mít obtíže s mluvením nebo soustředěním, mít dvojité nebo rozmazané vidění, cítit závratě kvůli nízkému krevnímu tlaku, cítit se depresivně nebo neklidně, mít bolesti břicha nebo křeče (záchvaty).


   K předávkování může dojít, pokud spolu s přípravkem Topiramate Neuraxpharm užíváte další léčivé přípravky.


   Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Topiramate Neuraxpharm

  • Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je však již téměř doba na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání jako obvykle. Pokud jste zapomněl(a) užít dvě nebo více dávek, vyhledejte lékaře.

  • Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky v tutéž dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Topiramate Neuraxpharm

Nepřestávejte tento přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li lékař o ukončení léčby tímto přípravkem, může snižovat dávku postupně během několika dnů.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Informujte svého lékaře nebo ihned vyhledejte lékařské ošetření, pokud máte některý z těchto nežádoucích účinků:


Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Topiramate Neuraxpharm uchovávat


Topiramate Neuraxpharm 200 mg: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


Topiramate Neuraxpharm 50, 100 mg:

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Topiramate Neuraxpharm obsahuje


Léčivá látka je topiramatum. Jedna potahovaná tableta obsahuje topiramatum 50 mg, 100 mg nebo 200 mg.


Pomocné látky jsou:


Jádro tablety:

mikrokrystalická celulosa 101, monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát


Potahová vrstva tablety:

Topiramate Neuraxpharm 50 mg: hypromelosa 2910, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172).

Topiramate Neuraxpharm 100 mg: hypromelosa 2910, makrogol 400, oxid titaničitý (E171). Topiramate Neuraxpharm 200 mg: hypromelosa 2910, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172).


Jak přípravek Topiramate Neuraxpharm vypadá a co obsahuje toto balení


Potahovaná tableta.


Topiramate Neuraxpharm 50 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách, s označením „10“ a „32“ na jedné straně a „50“ na druhé straně.


Topiramate Neuraxpharm 100 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách.

Topiramate Neuraxpharm 200 mg jsou broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách, s označením „10“ a „34“ na jedné straně a „200“ na druhé straně.


Tablety jsou baleny v Al/Al blistrech po 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení


Držitel rozhodnutí o registraci


Neuraxpharm Bohemia s.r.o. náměstí Republiky 1078/1 110 00 Praha 1 – Nové Město Česká republika

Výrobce

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika: Topiramate Neuraxpharm

Maďarsko: Topiramate Neuraxpharm 50, 100, 200 mg filmtabletta Polsko: Topiramate Neuraxpharm

Portugalsko: Topiramato Neuraxpharm

Slovenská republika: Topiramate Neuraxpharm 50, 100, 200 mg filmom obalené tablety


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 11. 2019