Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Nasivin Sensitive pro děti
oxymetazoline


Příbalová informace: informace pro pacienta Nasivin Sensitive pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej, roztok

oxymetazolini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Trvalé používání nosních kapek působících dekongesci může vést k chronickému ucpání nosu a

v konečné fázi k porušení nosní sliznice. Musí se zamezit dlouhodobému podávání, zejména u dětí.


Další léčivé přípravky a přípravek Nasivin Sensitive pro děti

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo

nebo které možná bude užívat.


Současné použití přípravku Nasivin Sensitive pro děti a některých léků užívaných k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž léků zvyšujících krevní tlak může vést k dalšímu zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na funkce srdce a cév. V těchto případech lze přípravek Nasivin Sensitive pro děti používat pouze po poradě s lékařem, který posoudí vhodnost současného používání s uvedenými léky.


Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek je určen pro děti. Z bezpečnostních důvodů však uvádíme informace týkající se těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek má být používán během těhotenství po pečlivém zvážení poměru přínosu a rizika léčby, a pouze po poradě s lékařem. Přípravek může být používán v období kojení, pokud je tato léčba pro matku nezbytná.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek je určen pro děti. Pokud by však přípravek používal dospělý, nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, pokud je používán, jak je doporučeno. Systémové působení na kardiovaskulární (srdečně-cévní) nebo centrální nervový systém, zejména při dlouhodobějším podávání nebo při současném podávání jiných přípravků k léčbě rýmy a nachlazení ve vyšších dávkách, než jsou doporučené však nelze vyloučit. V těchto případech může být ovlivněna schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 1. Jak se přípravek Nasivin Sensitive pro děti používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Nasivin Sensitive pro děti je určen pro malé děti ve věku od 1 do 6 let k aplikaci do nosu. Nepoužívejte vyšší než doporučené dávkování. Nesmí se používat u novorozenců a kojenců do jednoho roku věku.

  Vstřikovací mechanismus účinkuje stlačením podpěry na prsty. Před prvním použitím odstraňte ochranný kryt, vezměte sprejovou lahvičku do ruky a opakovaně stlačte, dokud se nevytvoří mlha spreje. Držte sprej pod každou nosní dírkou a proveďte jednu aplikaci. Po použití vyčistěte otvor spreje a opět nasaďte ochranné víčko.


  Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, aplikuje se jedno vstříknutí roztoku do každé nosní dírky 2 až 3krát denně. Jednotlivá dávka uvedená pro přípravek Nasivin Sensitive pro děti nesmí být podávána více

  než 3krát denně.


  Jak dlouho se přípravek Nasivin Sensitive pro děti používá


  Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive pro děti déle než 3-5 dnů.


  Před každým opakovaným použitím by měla předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů.

  Při dlouhodobém používání přípravku nebo při jeho opakovaném podávání v krátkých intervalech se může jeho účinek snižovat (tachyfylaxe). Trvalé užívání může vyvolat překrvení a chronický otok nosní sliznice. Musí se zamezit dlouhodobému podávání, zejména u dětí.


  Vzhledem k riziku poškození nosní sliznice může být tento lék používán u chronické rýmy pouze pod lékařským dohledem.


  Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin Sensitive pro děti je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


  Jestliže jste použil(a) více přípravku Nasivin Sensitive pro děti, než jste měl(a)


  Informujte ihned svého lékaře.

  V případě předávkování se mohou objevit následující nežádoucí účinky: rozšíření zornice (mydriáza), pocit na zvracení, zvracení, namodralé zbarvení kůže (cyanóza), horečka, křeče, zrychlený srdeční tep (tachykardie), srdeční arytmie, oběhové selhání, srdeční zástava, zvýšený krevní tlak (hypertenze), otok plic, dýchací obtíže a psychické poruchy.

  Mohou se vyskytnout též příznaky útlumu centrálního nervového systému: spavost, pokles tělesné teploty, zpomalený srdeční tep (bradykardie), snížení krevního tlaku jako při šoku, zástava dechu (apnoe), může se vyvinout až kóma.


  V případě intoxikace (otravy) informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je prováděno sledování pacienta a léčba.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Nasivin Sensitive pro děti


  Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávkou, ale pokračujte v užívání podle instrukcí.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout

  u každého.

  Při používání přípravku Nasivin Sensitive pro děti se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:


  Časté (postihují až 1 z 10 osob):

  pálení a suchost nosní sliznice, kýchání


  Méně časté (postihují až 1 ze 100 osob):

  intenzivní pocit „ucpaného“ nosu, krvácení z nosu po odeznění účinku


  Vzácné (postihují až 1 z 1 000 osob):

  bušení srdce (palpitace), zrychlený srdeční tep (tachykardie), bolest hlavy, nespavost, únava (ospalost,

  útlum), halucinace a neklid (zvláště u dětí)


  Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

  zvýšení krevního tlaku, křeče (zvláště u dětí), reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, otok kůže a

  sliznic).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Nasivin Sensitive pro děti uchovávat


  Uchovávejte přípravek Nasivin Sensitive pro děti mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

  „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Po prvním otevření by neměl být přípravek používán déle než 12 měsíců.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Nasivin Sensitive pro děti obsahuje

Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum.

Dalšími složkami jsou: monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, glycerol 85%, čištěná

voda.

Jeden ml přípravku Nasivin Sensitive pro děti obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,25 mg ve

vodném roztoku.

Jeden vstřik odpovídající 45 mikrolitrům roztoku obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 11,25 mikrogramu.

Balení obsahuje 143 vstřiků.


Jak přípravek Nasivin Sensitive pro děti vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý bezbarvý roztok.

Bílá PE lahvička s dávkovačem z plastu a nerezové oceli (3K-pump systém) uzavřená PE víčkem, krabička.

Velikost balení: 10 ml.


Držitel rozhodnutí o registraci: P&G Health Germany GmbH Sulzbacher Strasse 40

65824 Schwalbach am Taunus

Německo


Výrobce:

P&G Health Austria GmbH & CO. OG

Hösslgasse 20 Spittal/Drau Rakousko


Famar Healthcare Services Madrid, S. A. U

Avda. Leganés 62

Alcorcón 28923 (Madrid) Španělsko


Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, S.A., Av. das Indústrias - Alto do Colaride,

2735 -213 Cacém,

Portugalsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 2. 2022.