Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Vfend

CENY

200MG INF PLV SOL 1

Velkoobchod: 2 532,96 Kč
Maloobchodní: 3 350,13 Kč
Uhrazen: 1 016,43 Kč

40MG/ML POR PLV SUS 1X45G

Velkoobchod: 12 587,63 Kč
Maloobchodní: 15 067,12 Kč
Uhrazen: 4 082,02 Kč

200MG TBL FLM 14 I

Velkoobchod: 12 953,79 Kč
Maloobchodní: 15 477,95 Kč
Uhrazen: 5 225,20 Kč

200MG TBL FLM 14 II

Velkoobchod: 12 953,79 Kč
Maloobchodní: 15 477,95 Kč
Uhrazen: 5 225,20 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


VFEND 50 mg potahované tablety VFEND 200 mg potahované tablety voriconazolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

laktosy a triacetin v potahové vrstvě tablety (viz bod 2, přípravek VFEND 50 mg potahované tablety nebo přípravek VFEND 200 mg potahované tablety obsahuje laktózu a sodík).


Jak přípravek VFEND vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek VFEND 50 mg potahované tablety se vyrábí v podobě bílých až téměř bílých kulatých potahovaných tablet, s vyraženým nápisem Pfizer na jedné a VOR50 na druhé straně.

Přípravek VFEND 200 mg potahované tablety se vyrábí v podobě bílých až téměř bílých

potahovaných tablet ve tvaru tobolky, s vyraženým nápisem Pfizer na jedné a VOR200 na druhé straně.


Přípravek VFEND 50 mg potahované tablety a 200 mg potahované tablety je k dispozici v balení po 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 a 100 potahovaných tabletách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgie


Výrobci

R-Pharm Germany GmbH,

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen, Německo


Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP)

Itálie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België /Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL Filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00


Česká republika

Pfizer, spol. s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel : +356 21344610


Danmark

Pfizer ApS Tlf:

+45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)800 63 34 636


Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43

(0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E. Τηλ.: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o., Tel.: +48 22 335 61 00


España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: + 351 214 235 500


France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L

Tel: +40 (0)21 207 28 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386(0)152 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421-2-3355 5500


Ísland

Icepharm hf.,

Sími: + 354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 5505 2000


Kύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch) Τηλ: +357 22 817690

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL Filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775


Tato příbalová informace byla naposledy schválena {MM/RRRR}.


.