Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Exoderil


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA


Exoderil 10 mg/ml kožní roztok

naftifini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

přípravku uvedenou v bodě 6.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Exoderil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se nesmí dostat do očí ani do otevřených ran.

Další léčivé přípravky a přípravek Exoderil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Nejsou známé interakce přípravku Exoderil s jinými léky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Exoderil by měl být používán během těhotenství a v období kojení pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.


Přípravek Exoderil obsahuje ethanol a propylenglykol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 400 mg ethanolu v 1 ml kožního roztoku. Alkohol může na porušené pokožce způsobit pocit pálení. U novorozenců (jak předčasně narozených, tak narozených v termínu) mohou vysoké koncentrace ethanolu způsobit závažné místní reakce a systémovou toxicitu v důsledku významné absorpce nezralou kůží (zejména pod okluzí).


Tento léčivý přípravek obsahuje 50 mg propylenglykolu v 1 ml kožního roztoku. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. Nepoužívejte tento léčivý přípravek u dětí mladších než 4 týdny s otevřenými ranami nebo s rozsáhlými oblastmi poraněné nebo poškozené kůže (jako například popáleniny) bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem.

 1. Jak se přípravek Exoderil používá

  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Přípravek se používá pouze k ošetření kůže a nehtů.

  Jelikož Exoderil rychle proniká do kůže a je přítomen v různých kožních vrstvách v dostatečných koncentracích, je jej možno používat pro místní léčbu v jedné denní dávce.

  Roztok se používá 1krát denně na postižené místo kůže a na jeho okolí, po očištění a osušení. Při plísňové infekci nehtů se doporučuje používat 2krát denně.

  Aby se zabránilo opakování onemocnění, v léčbě by se mělo pokračovat ještě nejméně 2 týdny po

  vymizení příznaků nebo po vymizení obtíží.

  Celková délka léčby závisí na rozsahu, lokalizaci a charakteru onemocnění a obvykle trvá 2-4 týdny. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

  Jestliže jste použil(a) více přípravku Exoderil, než jste měl(a)

  Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Následující četnosti jsou používány k hodnocení nežádoucích účinků: Velmi časté (1/10)

  Časté (1/100 až <1/10)

  Méně časté (1/1000 až <1/100) Vzácné (1/10000 až <1/1000) Velmi vzácné (<1/10000)

  Není známo (z dostupných údajů nelze určit)


  Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

  kontaktní dermatitida (kožní vyrážka nebo podráždění v místě aplikace), erytém (zčervenání kůže), pocit sucha, a pálení.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Exoderil uchovávat

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření: 6 měsíců.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Exoderil obsahuje

Léčivou látkou je naftifini hydrochloridum 10 mg v 1 ml roztoku. Pomocnými látkami jsou: propylenglykol, bezvodý ethanol, čištěná voda. Jak přípravek Exoderil vypadá a co obsahuje toto balení

Balení: 10 ml a 20 ml.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Výrobce

Sandoz GmbH-PHP Kundl, Kundl, Rakousko

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha; office.cz@sandoz.com.


Datum poslední revize: 6. 8. 2021