Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Risperidon Orion

CENY

1MG/ML POR SOL 1X60ML

Velkoobchod: 438,31 Kč
Maloobchodní: 634,15 Kč
Uhrazen: 465,15 Kč


Příbalová informace: Informace pro uživatele


Risperidon Orion 1 mg/ml perorální roztok

risperidonum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

6).


Nejste-li si jistý(á), že se Vás to týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek

Risperidon Orion perorální roztok užívat.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Risperidon Orion perorální roztok se poraďte s lékařem nebo lékárníkem:


Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Risperidon Orion perorální roztok užívat.


Vzhledem k tomu, že u pacientů užívajících přípravek Risperidon Orion byl v krvi velmi vzácně pozorován nebezpečně nízký počet určitého typu bílých krvinek, nutného k boji s infekcí, může Vám lékař kontrolovat počet bílých krvinek v krvi.


Risperidon Orion perorální roztok může způsobit přírůstek tělesné hmotnosti. Vysoký přírůstek tělesné hmotnosti může škodit Vašemu zdraví. Lékař bude pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.


Vzhledem k tomu, že u pacientů užívajících Risperidon Orion perorální roztok byla pozorována cukrovka nebo zhoršení již přítomné cukrovky, bude lékař kontrolovat příznaky zvýšení cukru v krvi. U pacientů s již přítomnou cukrovkou je nutno pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi.


Risperidon Orion obvykle zvyšuje hladiny hormonu zvaného „prolaktin“. To může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou menstruační poruchy nebo potíže s otěhotněním u žen, u mužů otok prsou (viz také Možné nežádoucí účinky). Pokud se tyto nežádoucí účinky vyskytnou, je doporučeno sledovat hladinu prolaktinu v krvi.


Během oční operace šedého očního zákalu (katarakty), se zornice (černý kruh ve středu oka) nemusí zvětšovat podle potřeby. Také může v průběhu operace dojít ke změknutí duhovky (barevné části oka), což může vést k poškození oka. Pokud plánujete podstoupit operaci oka, ujistěte se, že jste řekl(a) Vašemu očnímu lékaři, že užíváte tento přípravek.


Starší lidé s demencí

U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon. Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře.

V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nejasnou řeč, i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky cévní mozkové příhody.


Děti a dospívající

Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování. Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby podávání přípravku. Před zahájením léčby může být u Vás nebo u Vašeho dítěte změřena tělesná hmotnost. Ta pak může být během léčby pravidelně sledována.

V malé a neprůkazné studii byl hlášen nárůst tělesné výšky u dětí, které užívaly risperidon, ale není známo, zda k němu došlo v důsledku účinku přípravku nebo z nějakého jiného důvodu.


Další léčivé přípravky a Risperidon Orion perorální roztok

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:


Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku risperidonu.


Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Risperidon Orion perorální roztok užívat.


Risperidon Orion perorální roztok s jídlem, pitím a alkoholem

Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo bez jídla. Při užívání přípravku Risperidon Orion perorální roztok byste se měl(a) vyvarovat pití alkoholu. Perorální roztok může být polknut rovnou, nebo smíchán s minerální vodou, pomerančovým džusem nebo černou kávou. Tekutinu po smíchání je třeba polknout okamžitě.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař rozhodne, zda jej užívat můžete.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Risperidon Orion perorální roztok v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.


Risperidon Orion perorální roztok může zvyšovat hladiny hormonu zvaného "prolaktin", který může ovlivnit

plodnost (viz Možné nežádoucí účinky)


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Risperidon Orion perorální roztok se mohou vyskytnout závrať, únava a problémy se zrakem. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem.


Risperidon Orion obsahuje kyselinu benzoovou (E210)

Tento léčivý přípravek obsahuje 1,5 mg kyseliny benzoové v 1 ml perorálního roztoku.

Kyselina benzoová může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců (do 4 týdnů věku).


 1. Jak se Risperidon Orion perorální roztok užívá


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Doporučené dávkování je následující:


Pro léčbu schizofrenie


Dospělí


Použití u dětí a dospívajících

Děti a dospívající do 18 let věku nemají Risperidon Orion na léčbu schizofrenie a mánie užívat.


Pro léčbu poruch chování


Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:


Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg

- Risperidon Orion perorální roztok může zvyšovat hladiny hormonu zvaného "prolaktin", což se projeví při rozborech krve (a může, ale nemusí to vést k výskytu příznaků). Příznaky zvýšené hladiny prolaktinu se vyskytují méně často a mohou zahrnovat u mužů otok prsou, obtíže s dosažením nebo udržením erekce, snížení sexuální potřeby nebo jiné sexuální potíže.

U žen mohou zahrnovat nepříjemný pocit v prsou, únik mléka z prsů, vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruací nebo potíže s otěhotněním.


Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při užívání jiného léku zvaného paliperidon, který je velmi podobný risperidonu, takže je lze očekávat i u přípravku Risperidon Orion perorální roztok: rychlý tlukot srdce po postavení se.


Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Obecně se očekává, že nežádoucí účinky u dětí budou podobné nežádoucím účinkům u dospělých. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u dětí a dospívajících (od 5 do 17 let) než u dospělých: ospalost nebo snížená pozornost, únava, bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu, zvracení, příznaky nachlazení, zduření nosní sliznice, bolest břicha, závrať, kašel, horečka, třes, průjem a inkontinence (únik) moči.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Risperidon Orion perorální roztok uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření je obsah lahvičky použitelný po dobu 4 měsíců.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace


Co Risperidon Orion perorální roztok obsahujeJak Risperidon Orion perorální roztok vypadá a co obsahuje toto balení


Čirý a bezbarvý roztok. Roztok se dodává v lahvičce z hnědého skla (třída III) s pojistným a bezpečnostním uzávěrem (PP/LDPE) a dávkovací pipetou (polystyren/LDPE).


Velikosti lahvičky: 30 ml, 60 ml, 100 ml a 120 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finsko


Výrobce

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finsko


Místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci

Orion Pharma s.r.o. orion@orionpharma.cz


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika, Finsko, Maďarsko, Slovenská republika:

Risperidon Orion

Polsko:

Orizon


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 3. 2021