Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Sabervel
irbesartan

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sabervel 300 mg potahované tablety

irbesartanum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskaramelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, magnesium-stearát

Potahová vrstva: hypromelosa , oxid titaničitý (E171), makrogol 400


Jak přípravek Sabervel vypadá a co obsahuje balení

Potahované tablety přípravku Sabervel 300 mg jsou bílé, konkávní, kulaté, potahované tablety o průměru 11 mm.


Potahované tablety přípravku Sabervel 300 mg jsou dodávány v blistrech po 28, 56, 90 nebo 98 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Řecko


Výrobce

J. Uriach y Compañía, S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

ES-08184 – Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Španělsko


Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Řecko


image

Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Řecko


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Léčivý přípravek již není registrován

België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

Lietuva

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030


България

Pharmathen S.A.

Teл.: +30 210 66 65 067

Luxembourg/Luxemburg

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030


Česká republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067


Danmark

Portfarma ehf.

Tlf: +354 534 4030

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Deutschland

Glenmark Arzneimittel GmbH Tel: +49 8142 44392 0

Nederland

Glenmark Generics B.V. Tel: 0031 20 5226030


Eesti (Estonia)

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 65 067


Ελλάδα

Pharmathen Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 66 04 300

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


España Polska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067


France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 65 067

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

România

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Ireland

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527

Slovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Ísland

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Slovenská republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Italia

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 65 067


Κύπρος

C.V. MEDILINE LTD

Τηλ: +357 25761699

Sverige

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067


Léčivý přípravek již není registrován

Latvija

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

United Kingdom Aspire Pharma Limited Tel: +44(0)1730 234527


Tato příbalová informace byla naposledy schválena


Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropská agentura