Domovská stránka Domovská stránka

Tasedyn
tadalafil


Příbalová informace: informace pro uživatele


Tasedyn 5 mg potahované tablety

tadalafilum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je Tasedyn, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát, nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tasedyn se poraďte se svým lékařem.


Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním vzhledem ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému lékaři.

Protože benigní hyperplazie prostaty může mít stejné příznaky jako rakovina prostaty, lékař vás vyšetří a vyloučí nádorové onemocnění prostaty před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty přípravkem Tasedyn. Přípravek Tasedyn rakovinu prostaty neléčí.


Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:


Jestliže se u vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat Tasedyn a ihned

vyhledejte svého lékaře.


U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu. I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu, přestaňte Tasedyn užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.


Tasedyn není určen pro ženy.


Děti a dospívající

Tasedyn není určen pro děti a dospívající do 18 let.


Další léčivé přípravky a Tasedyn

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.


Neužívejte přípravek Tasedyn v případě, že používáte nitráty.


Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Tasedyn, nebo mohou ovlivnit účinek přípravku Tasedyn. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:


Nežádoucí účinek závratě a průjem byl častěji hlášen u mužů starších 75 let užívajících přípravek

Tasedyn.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek Tasedyn uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Tasedyn obsahuje

Léčivou látkou je tadalafilum. Jedna potahovaná tableta přípravku obsahuje tadalafilum 5 mg.


Pomocnými látkami jsou:

Obsah tablety: monohydrát laktózy (viz bod 2), mikrokrystalická celulosa, povidon K 30, poloxamer 188, natrium-lauryl-sulfát, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium- stearát

Potah tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).


Jak přípravek Tasedyn vypadá a co obsahuje toto balení

Tasedyn 5 mg jsou světle hnědé, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s přibližnými rozměry 8,1

x 4,1 mm.


Přípravek Tasedyn 5 mg potahované tablety je dostupný v Al/PVC/PVDC blistrech obsahujících 28 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci Držitel rozhodnutí o registraci:

APC Instytut Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 C 02-305, Varšava

Polsko


Výrobci:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polsko


Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Metalowca 2

39-460 Nowa Dęba

Polsko


Pharmacare Premium Ltd. HHF003 Hal Far Industrial Estate BBG 3000, Hal Far Birzebbugia Malta


Adamed Pharma S.A.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice Polsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

16. 12. 2021