Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Ropivacaine BioQ


Příbalová informace: Informace pro pacienta


Ropivacaine BioQ 2 mg/ml infuzní roztok v aplikačním systému


ropivacaini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se před podáním přípravku

Ropivacaine BioQ se svým lékařem.


Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Ropivacaine se poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, zejména:

Další léčivé přípravky a přípravek Ropivacaine BioQ

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a). To proto, že přípravek Ropivacaine BioQ může ovlivňovat působení určitých léků a některé léky mohou mít vliv na přípravek Ropivacaine BioQ.


Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte kterékoli z následujících léků:

mexiletin.


Váš lékař musí o těchto lécích vědět, aby mohl vyhodnotit, zda Vám může být přípravek Ropivacaine BioQ podán.


Také informujte svého lékaře, pokud užíváte kterékoli z následujících léků:

To proto, že při užívání těchto léků trvá Vašemu tělu vylučování přípravku Ropivacaine BioQ déle. Pokud užíváte kterýkoli z těchto léků, je třeba se vyhnout prodlouženému používání přípravku

Ropivacaine BioQ.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než je vám tento přípravek podán.


Není známo, zda ropivakain-hydrochlorid ovlivňuje těhotenství nebo přechází do mateřského mléka. Jako preventivní opatření je vhodné nepoužívat přípravek Ropivacaine BioQ během těhotenství.

Během léčby přípravkem Ropivacaine BioQ je třeba dočasně přerušit kojení. V tomto období je třeba mléko odsávat a likvidovat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ropivacaine BioQ může přivodit ospalost a ovlivnit rychlost Vašich reakcí. Poté, co Vám byl podán přípravek Ropivacaine BioQ, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje až do příštího dne.


Přípravek Ropivacaine BioQ obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,4 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jednom mililitru. To

odpovídá 0,17 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.


 1. Jak Vám bude přípravek Ropivacaine BioQ podáván


  Přípravek Ropivacaine BioQ Vám podá lékař.


  Přípravek Ropivacaine BioQ Vám bude podán jako infuze pro tlumení bolesti po operaci. Lékař během operace zavede do rány hadičku, kterou lze připojit k infuzní pumpě Ropivacaine ReadyfusOR (dále nazývanou „dávkovač“).


  Dávkovač je dávkovací prostředek, který obsahuje infuzní roztok a má napevno připojenou hadičku, kterou lze připojit k hadičce v ráně.


  Lékař nebo zdravotní sestra aktivuje dávkovač a připojí jej k hadičce v ráně. S dávkovačem nebudete

  muset nic dělat.


  Po aktivaci bude dávkovač kontinuálně podávat stanovenou dávku léčivé látky dostatečnou k tlumení

  bolesti.


  Varování

  • Je nutno zabránit zalomení hadičky.

  • Hadičku ničím těsně neomotávejte.

  • Dávkovač nepoužívejte, pokud se kterákoli jeho část poškodí nebo praskne, nebo pokud port

   hadičky vypadá rozbitý, prasklý nebo jakkoli poškozený.

  • Pokud se dávkovač náhodou odpojí v průběhu podávání přípravku, nepřipojujte dávkovač znovu, protože by to mohlo způsobit infekci. Kontaktujte svého lékaře nebo zdravotní sestru a oznamte jim, že se dávkovač odpojil.

  • Nekoupejte se a ani se nesprchujte s dávkovačem, ani dokud máte hadičku stále zavedenou pod kůží, protože by to mohlo způsobit infekci.

  • Nemanipulujte s krytím rány ani s hadičkou zavedenou pod kůží, protože by to mohlo způsobit

  infekci.


  Jestliže Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Ropivacaine BioQ

  Protože dávkovač kontinuálně podává stanovenou dávku léčivé látky, závažné nežádoucí účinky z předávkování přípravkem Ropivacaine BioQ jsou velmi nepravděpodobné.


  Pokud by byla dávka příliš vysoká, potřeboval(a) byste odbornou léčbu; Váš ošetřující lékař je vyškolen pro zvládání takových situací. První známky předávkování přípravkem Ropivacaine BioQ jsou obvykle následující:

  • závratě

  • necitlivost rtů a okolí úst

  • necitlivost jazyka

  • potíže se sluchem

  • potíže se zrakem (viděním).


  Aby se snížilo riziko závažných nežádoucích účinků, Váš lékař zastaví podávání přípravku Ropivacaine BioQ, jakmile se tyto známky objeví. To znamená, že pokud se u Vás vyskytne kterákoli z těchto známek nebo si myslíte, že Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Ropivacaine BioQ, okamžitě to oznamte svému lékaři.


  Máte-li další otázky o podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Důležité nežádoucí účinky, na které je třeba dávat pozor

  Náhlé život ohrožující alergické reakce (jako např. anafylaxe) jsou vzácné, mohou se vyskytnout u 1 až 10 z 10 000 pacientů. Mezi možné příznaky patří náhlý vznik vyrážky, svědící nebo vystouplé vyrážky (kopřivka); otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla; dušnost, sípání nebo potíže s dýcháním. Pokud si myslíte, že přípravek Ropivacaine BioQ způsobuje alergickou reakci, oznamte to ihned svému lékaři.


  Jiné možné nežádoucí účinky

  Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob)

 3. Uchovávání přípravku Ropivacaine BioQ


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Váš lékař nebo nemocnice budou obvykle uchovávat přípravek Ropivacaine BioQ a budou odpovídat za jeho kvalitu. Léčivý přípravek je třeba před použitím zkontrolovat zrakem. Roztok se má používat jen pokud je čirý, neobsahuje prakticky žádné částice a jeho obal je nepoškozený.


  Lékař nebo nemocnice jsou rovněž odpovědni za likvidaci nepoužitého přípravku Ropivacaine BioQ.

 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Ropivacaine BioQ obsahuje

nervové blokády; opětovné zavedení blokády bude vyžadovat opakované podání ropivakainu

7,5 mg/ml.